മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം37

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം37

1 [സ്]
     വർതമാനേ തദാ യുദ്ധേ ക്ഷത്രിയാണാം നിമജ്ജനേ
     ഗാണ്ഡീവസ്യ മഹാൻ ഘോഷഃ ശുശ്രുവേ യുധി മാരിഷ
 2 സംശപ്തകാനാം കദനം അകരോദ് യത്ര പാണ്ഡവഃ
     കോസലാനാം തഥാ രാജൻ നാരായണ ബലസ്യ ച
 3 സംശപ്തകാസ് തു സമരേ ശരവൃഷ്ടിം സമന്തതഃ
     അപാതയൻ പാർഥ മൂർധ്നി ജയ ഗൃദ്ധാഃ പ്രമന്യവഃ
 4 താം വൃഷ്ടിം സഹസാ രാജംസ് തരസാ ധാരയൻ പ്രഭുഃ
     വ്യഗാഹത രണേ പാർഥോ വിനിഘ്നൻ രഥിനാം വരഃ
 5 നിഗൃഹ്യ തു രഥാനീകം കങ്കപത്രൈഃ ശിലാശിതൈഃ
     ആസസാദ രണേ പാർഥഃ സുശർമാണം മഹാരഥം
 6 സ തസ്യ ശരവർഷാണി വവർഷ രഥിനാം വരഃ
     തഥാ സംശപ്തകാശ് ചൈവ പാർഥസ്യ സമരേ സ്ഥിതാഃ
 7 സുശർമാ തു തതഃ പാർഥാം വിദ്ധ്വാ നവഭിർ ആശുഗൈഃ
     ജനാർദനം ത്രിഭിർ ബാണൈർ അഭ്യഹൻ ദക്ഷിണേ ഭുജേ
     തതോ ഽപരേണ ഭല്ലേന കേതും വിവ്യാധ മാരിഷ
 8 സ വാനരവരോ രാജൻ വിശ്വകർമ കൃതോ മഹാൻ
     നനാദ സുമഹാൻ നാദം ഭീഷയൻ വൈ നനർദ ച
 9 കപേസ് തു നിനദം ശ്രുത്വാ സന്ത്രസ്താ തവ വാഹിനീ
     ഭയം വിപുലം ആദായ നിശ്ചേഷ്ടാ സമപദ്യത
 10 തതഃ സാ ശുശുഭേ സേനാ നിശ്ചേഷ്ടാവസ്ഥിതാ നൃപ
    നാനാപുഷ്പസമാകീർണം യഥാ ചൈത്രരഥം വനം
11 പ്രതിലഭ്യ തതഃ സഞ്ജ്ഞാം യോധാസ് തേ കുരുസത്തമ
    അർജുനം സിഷിചുർ ബാണൈഃ പർവതം ജലദാ ഇവ
    പരിവവ്രുസ് തദാ സർവേ പാണ്ഡവസ്യ മഹാരഥം
12 തേ ഹയാൻ രഥചക്രേ ച രഥേഷാശ് ചാപി ഭാരത
    നിഗൃഹ്യ ബലവത് തൂർണം സിംഹനാദം അഥാനദൻ
13 അപരേ ജഗൃഹുശ് ചൈവ കേശവസ്യ മഹാഭുജൗ
    പാർഥം അന്യേ മഹാരാജ രഥസ്ഥം ജഗൃഹുർ മുദാ
14 കേശവസ് തു തദാ ബാഹൂ വിധുന്വൻ രണമൂർധനി
    പാതയാം ആസ താൻ സർവാൻ ദുഷ്ടഹസ്തീവ ഹസ്തിനഃ
15 തതഃ ക്രുദ്ധോ രണേ പാർഥഃ സംവൃതസ് തൈർ മഹാരഥൈഃ
    നിഗൃഹീതം രഥം ദൃഷ്ട്വാ കേശവം ചാപ്യ് അഭിദ്രുതം
    രഥാരൂഢാംശ് ച സുബഹൂൻ പദാതീംശ് ചാപ്യ് അപാതയത്
16 ആസന്നാംശ് ച തതോ യോധാഞ് ശരൈർ ആസന്ന യോധിഭിഃ
    ച്യാവയാം ആസ സമരേ കേശവം ചേദം അബ്രവീത്
17 പശ്യ കൃഷ്ണ മഹാബാഹോ സംശപ്തക ഗണാൻ മയാ
    കുർവാണാൻ ദാരുണം കർമ വധ്യമാനാൻ സഹസ്രശഃ
18 രഥബന്ധം ഇദം ഘോരം പൃഥിവ്യാം നാസ്തി കശ് ചന
    യഃ സഹേത പുമാംൽ ലോകേ മദ് അന്യോ യദുപുംഗവ
19 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ ബീഭത്സുർ ദേവദത്തം അഥാധമത്
    പാഞ്ചജന്യം ച കൃഷ്ണോ ഽപി പൂരയന്ന് ഇവ രോദസീ
20 തം തു ശംഖസ്വനം ശ്രുത്വാ സംശപ്തക വരൂഥിനീ
    സഞ്ചചാല മഹാരാജ വിത്രസ്താ ചാഭവദ് ഭൃഷം
21 പദബന്ധം തതശ് ചക്രേ പാണ്ഡവഃ പരവീരഹാ
    നാഗം അസ്ത്രം മഹാരാജ സമ്പ്രോദീര്യ മുഹുർ മുഹുഃ
22 യാൻ ഉദ്ദിശ്യ രണേ പാർഥഃ പദബന്ധം ചകാര ഹ
    തേ ബദ്ധാഃ പദബന്ധേന പാണ്ഡവേന മഹാത്മനാ
    നിശ്ചേഷ്ടാ അഭവൻ രാജന്ന് അശ്മസാരമയാ ഇവ
23 നിശ്ചേഷ്ടാംസ് തു തതോ യോധാൻ അവധീത് പാണ്ഡുനന്ദനഃ
    യഥേന്ദുഃ സമരേ ദൈത്യാംസ് താരകസ്യ വധേ പുരാ
24 തേ വധ്യമാനാഃ സമരേ മുമുചുസ് തം രഥോത്തമം
    ആയുധാനി ച സർവാണി വിസ്രഷ്ടും ഉപചക്രമുഃ
25 തതഃ സുശർമാ രാജേന്ദ്ര ഗൃഹീതാം വീക്ഷ്യ വാഹിനീം
    സൗപർണം അസ്ത്രം ത്വരിതഃ പ്രാദുശ്ചക്രേ മഹാരഥഃ
26 തതഃ സുപർണാഃ സമ്പേതുർ ഭക്ഷയന്തോ ഭുജംഗമാൻ
    തേ വൈ വിദുദ്രുവുർ നാഗാ ദൃഷ്ട്വാ താൻ ഖചരാൻ നൃപ
27 ബഭൗ ബലം തദ് വിമുക്തം പദബന്ധാദ് വിശാം പതേ
    മേഘവൃന്ദാദ് യഥാ മുക്തോ ഭാസ്കരസ് താപയൻ പ്രജാഃ
28 വിപ്രമുക്താസ് തു തേ യോധാഃ ഫൽഗുനസ്യ രഥം പ്രതി
    സസൃജുർ ബാണസംഘാംശ് ച ശസ്ത്രസംഘാംശ് ച മാരിഷ
29 താം മഹാസ്ത്ര മയീം വൃഷ്ടിം സഞ്ഛിദ്യ ശരവൃഷ്ടിഭിഃ
    വ്യവാതിഷ്ഠത് തതോ യോധാൻ വാസവിഃ പരവീരഹാ
30 സുശർമാ തു തതോ രാജൻ ബാണേനാനത പർവണാ
    അർജുനം ഹൃദയേ വിദ്ധ്വാ വിവ്യാധാന്യൈസ് ത്രിഭിഃ ശരൈഃ
    സ ഗാഢവിദ്ധോ വ്യഥിതോ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത്
31 പ്രതിലഭ്യ തതഃ സഞ്ജ്ഞാം ശ്വേതാശ്വഃ കൃഷ്ണസാരഥിഃ
    ഐന്ദ്രം അസ്ത്രം അമേയാത്മാ പ്രാദുശ്ചക്രേ ത്വരാന്വിതഃ
    തതോ ബാണസഹസ്രാണി സമുത്പന്നാനി മാരിഷ
32 സർവദിക്ഷു വ്യദൃശ്യന്ത സൂദയന്തോ നൃപ ദ്വിപാൻ
    ഹയാൻ രഥാംശ് ച സമരേ ശസ്ത്രൈഃ ശതസഹസ്രശഃ
33 വധ്യമാനേ തതഃ സൈന്യേ വിപുലാ ഭീഃ സമാവിശത്
    സംശപ്തക ഗണാനാം ച ഗോപാലാനാം ച ഭാരത
    ന ഹി കശ് ചിത് പുമാംസ് തത്ര യോ ഽർജുനം പ്രത്യയുധ്യത
34 പശ്യതാം തത്ര വീരാണാം അഹന്യത മഹദ് ബലം
    ഹന്യമാനം അപശ്യംശ് ച നിശ്ചേഷ്ടാഃ സ്മ പരാക്രമേ
35 അയുതം തത്ര യോധാനാം ഹത്വാ പാണ്ഡുസുതോ രണേ
    വ്യഭ്രാജത രണേ രാജൻ വിധൂമോ ഽഗ്നിർ ഇവ ജ്വലൻ
36 ചതുർദശസഹസ്രാണി യാനി ശിഷ്ടാനി ഭാരത
    രഥാനാം അയുതം ചൈവ ത്രിസാഹസ്രാശ് ച ദന്തിനഃ
37 തതഃ സംശപ്തകാ ഭൂയഃ പരിവവ്രുർ ധനഞ്ജയം
    മർതവ്യം ഇതി നിശ്ചിത്യ ജയം വാപി നിവർതനം
38 തത്ര യുദ്ധം മഹദ് ധ്യാസീത് താവകാനാം വിശാം പതേ
    ശൂരേണ ബലിനാ സാർധം പാണ്ഡവേന കിരീടിനാ