മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം34

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം34

1 [സ്]
     താൻ അഭിദ്രവതോ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാംസ് താവകം ബലം
     ക്രോശതസ് തവ പുത്രസ്യ ന സ്മ രാജൻ ന്യവർതത
 2 തതഃ പക്ഷാത് പ്രപക്ഷാച് ച പ്രപക്ഷൈശ് ചാപി ദക്ഷിണാത്
     ഉദസ്ത ശസ്ത്രാഃ കുരവോ ഭീമം അഭ്യദ്രവൻ രണേ
 3 കർണോ ഽപി ദൃഷ്ട്വാ ദ്രവതോ ധാർതരാഷ്ട്രാൻ പരാങ്മുഖാൻ
     ഹംസവർണാൻ ഹയാഗ്ര്യാംസ് താൻ പ്രൈഷീദ് യത്ര വൃകോദരഃ
 4 തേ പ്രേഷിതാ മഹാരാജ ശല്യേനാഹവ ശോഭിനാ
     ഭീമസേനരഥം പ്രാപ്യ സമസജ്ജന്ത വാജിനഃ
 5 ദൃഷ്ട്വാ കർണം സമായാന്തം ഭീമഃ ക്രോധസമന്വിതഃ
     മതിം ദധ്രേ വിനാശായ കർണസ്യ ഭരതർഷഭ
 6 സോ ഽബ്രവീത് സാത്യകിം വീരം ധൃഷ്ടദ്യുമ്നം ച പാർഷതം
     ഏനം രക്ഷത രാജാനം ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം
     സംശയാൻ മഹതോ മുക്തം കഥം ചിത് പ്രേക്ഷിതോ മമ
 7 അഗ്രതോ മേ കൃതോ രാജാ ഛിന്നസർവപരിച്ഛദഃ
     ദുര്യോധനസ്യ പ്രീത്യർഥം രാധേയേന ദുരാത്മനാ
 8 അന്തം അദ്യ കരിഷ്യാമി തസ്യ ദുഃഖസ്യ പാർഷത
     ഹന്താ വാസ്മി രണേ കർണം സ വാ മാം നിഹനിഷ്യതി
     സംഗ്രാമേണ സുഘോരേണ സത്യം ഏതദ് ബ്രവീമി വഃ
 9 രാജാനം അദ്യ ഭവതാം ന്യാസഭൂതം ദദാമി വൈ
     അസ്യ സംരക്ഷണേ സർവേ യതധ്വം വിഗതജ്വരാഃ
 10 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാബാഹുഃ പ്രായാദ് ആധിരഥിം പ്രതി
    സിംഹനാദേന മഹതാ സർവാഃ സംനാദയൻ ദിശഃ
11 ദൃഷ്ട്വാ ത്വരിതം ആയാന്തം ഭീമം യുദ്ധാഭിനന്ദിനം
    സൂതപുത്രം അഥോവാച മദ്രാണാം ഈശ്വരോ വിഭുഃ
12 പശ്യ കർണ മഹാബാഹും ക്രുദ്ധം പാണ്ഡവനന്ദനം
    ദീർഘകാലാർജിതം ക്രോധം മോക്തു കാമം ത്വയി ധ്രുവം
13 ഈദൃശം നാസ്യ രൂപം മേ ദൃഷ്ടപൂർവം കദാ ചന
    അഭിമന്യൗ ഹതേ കർണേ രാക്ഷസേ വാ ഘടോത്കചേ
14 ത്രൈലോക്യസ്യ സമസ്തസ്യ ശക്തഃ ക്രുദ്ധോ നിവാരണേ
    ബിഭർതി യാദൃശം രൂപം കാലാഗ്നിസദൃശം ശുഭം
15 ഇതി ബ്രുവതി രാധേയം മദ്രാണാം ഈശ്വരേ നൃപ
    അഭ്യവർതത വൈ കർണം ക്രോധദീപ്തോ വൃകോദരഃ
16 തഥാഗതം തു സമ്പ്രേക്ഷ്യ ഭീമം യുദ്ധാഭിനന്ദിനം
    അബ്രവീദ് വചനം ശല്യം രാധേയഃ പ്രഹസന്ന് ഇവ
17 യദ് ഉക്തം വചനം മേ ഽദ്യ ത്വയാ മദ്രജനേശ്വര
    ഭീമസേനം പ്രതി വിഭോ തത് സത്യം നാത്ര സംശയഃ
18 ഏഷ ശൂരശ് ച വീരശ് ച ക്രോധനശ് ച വൃകോദരഃ
    നിരപേക്ഷഃ ശരീരേ ച പ്രാണതശ് ച ബലാധികഃ
19 അജ്ഞാതവാസം വസതാ വിരാടനഗരേ തദാ
    ദ്രൗപദ്യാഃ പ്രിയകാമേന കേവലം ബാഹുസംശ്രയാത്
    ഗൂഢഭാവം സമാശ്രിത്യ കീചകഃ സഗണോ ഹതഃ
20 സോ ഽദ്യ സംഗ്രാമശിരസി സന്നദ്ധഃ ക്രോധമൂർച്ഛിതഃ
    കിങ്കരോദ്യത ദണ്ഡേന മൃത്യുനാപി വ്രജേദ് രണം
21 ചിരകാലാഭിലഷിതോ മമായം തു മനോരഥഃ
    അർജുനം സമരേ ഹന്യാം മാം വാ ഹന്യാദ് ധനഞ്ജയഃ
    സ മേ കദാ ചിദ് അദ്യൈവ ഭവേദ് ഭീമ സമാഗമാത്
22 നിഹതേ ഭീമ സേതേ തു യദി വാ വിരഥീ കൃതേ
    അഭിയാസ്യതി മാം പാർഥസ് തൻ മേ സാധു ഭവിഷ്യതി
    അത്ര യൻ മന്യസേ പ്രാപ്തം തച് ഛീഘ്രം സമ്പ്രധാരയ
23 ഏതച് ഛ്രുത്വാ തു വചനം രാധേയസ്യ മഹാത്മനഃ
    ഉവാച വചനം ശല്യഃ സൂതപുത്രം തഥാഗതം
24 അഭിയാസി മഹാബാഹോ ഭീമസേനം മഹാബലം
    നിരസ്യ ഭീമസേനം തു തതഃ പ്രാപ്സ്യസി ഫൽഗുനം
25 യസ് തേ കാമോ ഽഭിലഷിതശ് ചിരാത് പ്രഭൃതി ഹൃദ്ഗതഃ
    സ വൈ സമ്പത്സ്യതേ കർണ സത്യം ഏതദ് ബ്രവീമി തേ
26 ഏവം ഉക്തേ തതഃ കർണഃ ശല്യം പുനർ അഭാഷത
    ഹന്താഹം അർജുനം സംഖ്യേ മാം വാ ഹന്താ ധനഞ്ജയഃ
    യുദ്ധേ മനഃ സമാധായ യാഹി യാഹീത്യ് അചോദയത്
27 തതഃ പ്രായാദ് രഥേനാശു ശല്യസ് തത്ര വിശാം പതേ
    യത്ര ഭീമോ മഹേഷ്വാസോ വ്യദ്രാവയത വാഹിനീം
28 തതസ് തൂര്യനിനാദശ് ച ഭേരീണാം ച മഹാസ്വനഃ
    ഉദതിഷ്ഠത രാജേന്ദ്ര കർണ ഭീമ സമാഗമേ
29 ഭീമസേനോ ഽഥ സങ്ക്രുദ്ധസ് തവ സൈന്യം ദുരാസദം
    നാരാചൈർ വിമലൈസ് തീക്ഷ്ണൈർ ദിശഃ പ്രാദ്രാവയദ് ബലീ
30 സ സംനിപാതസ് തുമുലോ ഭീമരൂപോ വിശാം പതേ
    ആസീദ് രൗദ്രോ മഹാരാജ കർണ പാണ്ഡവയോർ മൃധേ
    തതോ മുഹൂർതാദ് രാജേന്ദ്ര പാണ്ഡവഃ കർണം ആദ്രവത്
31 തം ആപതന്തം സമ്പ്രേക്ഷ്യ കർണോ വൈകർതനോ വൃഷഃ
    ആജഘാനോരസി ക്രുദ്ധോ നാരാചേന സ്തനാന്തരേ
    പുനശ് ചൈനം അമേയാത്മാ ശരവർഷൈർ അവാകിരത്
32 സ വിദ്ധഃ സൂതപുത്രേണ ഛാദയാം ആസ പത്രിഭിഃ
    വിവ്യാധ നിശിതൈഃ കർണ നവഭിർ നതപർവഭിഃ
33 തസ്യ കർണോ ധനുർമധ്യേ ദ്വിധാ ചിച്ഛേദ പത്രിണാ
    അഥ തം ഛിന്നധന്വാനം അഭ്യവിധ്യത് സ്തനാന്തരേ
    നാരാചേന സുതീക്ഷ്ണേന സർവാവരണഭേദിനാ
34 സോ ഽന്യത് കാർമുകം ആദായ സൂതപുത്രം വൃകോദരഃ
    രാജൻ മർമസു മർമജ്ഞോ വിദ്ധ്വാ സുനിശിതൈഃ ശരൈഃ
    നനാദ ബലവൻ നാദം കമ്പയന്ന് ഇവ രോദസീ
35 തം കർണഃ പഞ്ചവിംശത്യാ നാരാചാനാം സമാർദയത്
    മദോത്കടം വനേ ദൃപ്തം ഉൽകാഭിർ ഇവ കുഞ്ജരം
36 തതഃ സായകഭിന്നാംഗഃ പാണ്ഡവഃ ക്രോധമൂർച്ഛിതഃ
    സംരംഭാമർഷ താമ്രാക്ഷഃ സൂതപുത്ര വധേച്ഛയാ
37 സ കാർമുകേ മഹാവേഗം ഭാരസാധനം ഉത്തമം
    ഗിരീണാം അപി ഭേത്താരം സായകം സമയോജയത്
38 വീകൃഷ്യ ബലവച് ചാപം ആ കർണാദ് അതിമാരുതിഃ
    തം മുമോച മഹേഷ്വാസഃ ക്രുദ്ധഃ കർണ ജിഘാംസയാ
39 സ വിസൃഷ്ടോ ബലവതാ ബാണോ വജ്രാശനിസ്വനഃ
    അദാരയദ് രണേ കർണം വജ്രവേഗ ഇവാചലം
40 സ ഭീമസേനാഭിഹതോ സൂതപുത്രഃ കുരൂദ്വഹാ
    നിഷസാദ രഥോപസ്ഥേ വിസഞ്ജ്ഞഃ പൃതനാ പതിഃ
41 തതോ മദ്രാധിപോ ദൃഷ്ട്വാ വിസഞ്ജ്ഞം സൂതനന്ദനം
    അപോവാഹ രഥേനാജൗ കർണം ആഹവശോഭിനം
42 തതഃ പരാജിതേ കർണേ ധാർതരാഷ്ട്രീം മഹാചമൂം
    വ്യദ്രാവയദ് ഭീമസേനോ യഥേന്ദ്രോ ദാനവീം ചമൂം