മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം33

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം33

1 [സ്]
     വിദാര്യ കർണസ് താം സേനാം ധർമരാജം ഉപാദ്രവത്
     രഥഹസ്ത്യശ്വപത്തീനാം സഹസ്രൈഃ പരിവാരിതഃ
 2 നാനായുധ സഹസ്രാണി പ്രേഷിതാന്യ് അരിഭിർ വൃഷഃ
     ഛിത്ത്വാ ബാണശതൈർ ഉഗ്രൈസ് താന വിധ്യദ് അസംഭ്രമഃ
 3 നിചകർത ശിരാംസ്യ് ഏഷാം ബാഹൂൻ ഊരൂംശ് ച സർവശഃ
     തേ ഹതാ വസുധാം പേതുർ ഭഗ്നാശ് ചാന്യേ വിദുദ്രുവുഃ
 4 ദ്രവിഡാന്ധ്ര നിഷാദാസ് തു പുനഃ സാത്യകിചോദിതാഃ
     അഭ്യർദയഞ് ജിഘാംസന്തഃ പത്തയഃ കർണം ആഹവേ
 5 തേ വിബാഹു ശിരസ് ത്രാണാഃ പ്രഹതാഃ കർണ സായകൈഃ
     പേതുഃ പൃഥിവ്യാം യുഗപച് ഛിന്നം ശാലവനം യഥാ
 6 ഏവം യോധശതാന്യ് ആജൗ സഹസ്രാണ്യ് അയുതാനി ച
     ഹതാനീയുർ മഹീം ദേഹൈർ യശസാപൂരയൻ ദിശഃ
 7 അഥ വൈകർതനം കർണം രണേ ക്രുദ്ധം ഇവാന്തകം
     രുരുധുഃ പാണ്ഡുപാഞ്ചാലാ വ്യാധിം മന്ത്രൗഷധൈർ ഇവ
 8 സ താൻ പ്രമൃദ്യാഭ്യപതത് പുനർ ഏവ യുധിഷ്ഠിരം
     മന്ത്രൗഷധിക്രിയാതീതോ വ്യാധിർ ഇത്യ് ഉൽബണോ യഥാ
 9 സ രാജഗൃദ്ധിഭീ രുദ്ധഃ പാണ്ഡുപാഞ്ചാല കേകയൈഃ
     നാശകത് താൻ അതിക്രാന്തും മൃത്യുർ ബ്രഹ്മവിദോ യഥാ
 10 തതോ യുധിഷ്ഠിരഃ കർണം അദൂരസ്ഥം നിവാരിതം
    അബ്രവീത് പരവീരഘ്നഃ ക്രോധസംരക്തലോചനഃ
11 കർണ കർണ വൃഥാ ദൃഷ്ടേ സൂതപുത്ര വചഃ ശൃണു
    സദാ സ്പർധസി സംഗ്രാമേ ഫൽഗുനേന യശസ്വിനാ
    തഥാസ്മാൻ ബാധസേ നിത്യം ധാർതരാഷ്ട്ര മതേ സ്ഥിതഃ
12 യദ് ബലം യച് ച തേ വീര്യം പ്രദ്വേഷോ യശ് ച പാണ്ഡുഷു
    തത് സർവം ദർശയസ്വാദ്യ പൗരുഷം മഹദ് ആസ്ഥിതഃ
    യുദ്ധശ്രദ്ധാം സ തേ ഽദ്യാഹം വിനേഷ്യാമി മഹാഹവേ
13 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാരാജ കർണം പാണ്ഡുസുതസ് തദാ
    സുവർണപുംഖൈർ ദശഭിർ വിവ്യാധായോ മയൈഃ ശിതൈഃ
14 തം സൂതപുത്രോ നവഭിഃ പ്രത്യവിധ്യദ് അരിന്ദമഃ
    വത്സദന്തൈർ മഹേഷ്വാസഃ പ്രഹസന്ന് ഇവ ഭാരത
15 തതഃ ക്ഷുരാഭ്യാം പാഞ്ചാല്യൗ ചക്രരക്ഷൗ മഹാത്മനഃ
    ജഘാന സമരേ ശൂരഃ ശരൈഃ സംനതപർവഭിഃ
16 താവ് ഉഭൗ ധർമരാജസ്യ പ്രവീരൗ പരിപാർശ്വതഃ
    രഥാഭ്യാശേ ചകാശേതേ ചന്ദ്രസ്യേവ പുനർ വസൂ
17 യുധിഷ്ഠിരഃ പുനഃ കർണം അവിധ്യത് ത്രിംശതാ ശരൈഃ
    സുഷേണം സത്യസേനം ച ത്രിഭിസ് ത്രിഭിർ അതാഡയത്
18 ശല്യം നവത്യാ വിവ്യാധ ത്രിസപ്തത്യാ ച സൂതജം
    താംശ് ചാസ്യ ഗോപ്തൄൻ വിവ്യാധ ത്രിഭിസ് ത്രിഭിർ അജിഹ്മഗൈഃ
19 തതഃ പ്രഹസ്യാധിരഥിർ വിധുന്വാനഃ സ കാർമുകം
    ഭിത്ത്വാ ഭല്ലേന രാജാനം വിദ്ധ്വാ ഷഷ്ട്യാനദൻ മുദാ
20 തതഃ പ്രവീരാഃ പാണ്ഡൂനാം അഭ്യധാവൻ യുധിഷ്ഠിരം
    സൂതപുത്രാത് പരീപ്സന്തഃ കർണം അഭ്യർദയഞ് ശരൈഃ
21 സാത്യകിശ് ചേകിതാനശ് ച യുയുത്സുഃ പാണ്ഡ്യ ഏവ ച
    ധൃഷ്ടദ്യുമ്നഃ ശിഖണ്ഡീ ച ദ്രൗപദേയാഃ പ്രഭദ്രകാഃ
22 യമൗ ച ഭീമസേനശ് ച ശിശുപാലസ്യ ചാത്മജഃ
    കാരൂഷാ മത്സ്യശേഷാശ് ച കേകയാഃ കാശികോസലാഃ
    ഏതേ ച ത്വരിതാ വീരാ വസുഷേണം അവാരയൻ
23 ജനമേജയശ് ച പാഞ്ചാല്യഃ കർണം വിവ്യാധ സായകൈഃ
    വരാഹകർണൈർ നാരാചൈർ നാലീകൈർ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
    വത്സദന്തൈർ വിപാഠൈശ് ച ക്ഷുരപ്രൈശ് ചടകാ മുഖൈഃ
24 നാനാപ്രഹരണൈശ് ചോഗ്രൈ രഥഹസ്ത്യശ്വസാദിനഃ
    സർവതോ ഽഭ്യാദ്രവൻ കർണം പരിവാര്യ ജിഘാംസയാ
25 സ പാണ്ഡവാനാം പ്രവരൈഃ സർവതഃ സമഭിദ്രുതഃ
    ഉദൈരയദ് ബ്രാഹ്മം അസ്ത്രം ശരൈഃ സമ്പൂരയൻ ദിശഃ
26 തഥാ ശരമഹാജ്വാലോ വീര്യോഷ്മാ കർണ പാവകഃ
    നിർദഹൻ പാണ്ഡവ വനം ചാരു പര്യചരദ് രണേ
27 സ സംവാര്യ മഹാസ്ത്രാണി മഹേഷ്വാസോ മഹാത്മനാം
    പ്രഹസ്യ പുരുഷേന്ദ്രസ്യ ശരൈശ് ചിച്ഛേദ കാർമുകം
28 തഥ സന്ധായ നവതിം നിമേഷാൻ നതപർവണാം
    ബിഭേദ കവചം രാജ്ഞോ രണേ കർണഃ ശിതൈഃ ശരൈഃ
29 തദ് വർമ ഹേമവികൃതം രരാജ നിപതത് തദാ
    സവിദ്യുദഭ്രം സവിതുഃ ശിഷ്ടം വാതഹതം യഥാ
30 തദ് അംഗം പുരുഷേന്ദ്രസ്യ ഭ്രഷ്ടവർമ വ്യരോചത
    രത്നൈർ അലങ്കൃതം ദിവ്യൈർ വ്യഭ്രം നിശി യഥാ നഭഃ
31 സ വിവർമാ ശരൈഃ പാർഥോ രുധിരേണ സമുക്ഷിതഃ
    ക്രുദ്ധഃ സർവായസീം ശക്തിം ചിക്ഷേപാധിരഥിം പ്രതി
32 താം ജ്വലന്തീം ഇവാകാശേ ശരൈശ് ചിച്ഛേദ സപ്തഭിഃ
    സാ ഛിന്നാ ഭൂമിം അപതൻ മഹേഷ്വാസസ്യ സായകൈഃ
33 തതോ ബാഹ്വോർ ലലാടേ ച ഹൃദി ചൈവ യുധിഷ്ഠിരഃ
    ചതുർഭിസ് തോമരൈഃ കർണം താഡയിത്വാ മുദാനദത്
34 ഉദ്ഭിന്ന രുധിരഃ കർണഃ ക്രുദ്ധഃ സർപ ഇവ ശ്വസൻ
    ധ്വജം ചിച്ഛേദ ഭല്ലേന ത്രിഭിർ വിവ്യാധ പാണ്ഡവം
    ഇഷുധീ ചാസ്യ ചിച്ഛേദ രഥം ച തിലശോ ഽച്ഛിനത്
35 ഏവം പാർഥോ വ്യപായാത് സ നിഹതപ്രാർഷ്ടി സാരഥിഃ
    അശക്നുവൻ പ്രമുഖതഃ സ്ഥാതും കർണസ്യ ദുർമനാഃ
36 തം അഭിദ്രുത്യ രാധേയഃ സ്കന്ധം സംസ്പൃശ്യ പാണിനാ
    അബ്രവീത് പ്രഹസൻ രാജൻ കുത്സയന്ന് ഇവ പാണ്ഡവം
37 കഥം നാമ കുലേ ജാതഃ ക്ഷത്രധർമേ വ്യവസ്ഥിതഃ
    പ്രജഹ്യാത് സമരേ ശത്രൂൻ പ്രാണാൻ രക്ഷൻ മഹാഹവേ
38 ന ഭവാൻ ക്ഷത്രധർമേഷു കുശലോ ഽസീതി മേ മതിഃ
    ബ്രാഹ്മേ ബലേ ഭവാൻ യുക്തഃ സ്വാധ്യായേ യജ്ഞകർമണി
39 മാം സ്മ യുധ്യസ്വ കൗന്തേയ മാ ച വീരാൻ സമാസദഃ
    മാ ചൈനാൻ അപ്രിയം ബ്രൂഹി മാ ച വ്രജ മഹാരണം
40 ഏവം ഉക്ത്വാ തതഃ പാർഥം വിസൃജ്യ ച മഹാബലഃ
    ന്യഹനത് പാണ്ഡവീം സേനാം വജ്രഹസ്ത ഇവാസുരീം
    തതഃ പ്രായാദ് ദ്രുതം രാജൻ വ്രീഡന്ന് ഇവ ജനേശ്വരഃ
41 അഥ പ്രയാന്തം രാജാനം അന്വയുസ് തേ തദാച്യുതം
    ചേദിപാണ്ഡവ പാഞ്ചാലാഃ സാത്യകിശ് ച മഹാരഥ
    ദ്രൗപദേയാസ് തഥാ ശൂരാ മാദ്രീപുത്രൗ ച പാണ്ഡവൗ
42 തതോ യുധിഷ്ഠിരാനീകം ദൃഷ്ട്വാ കർണഃ പരാങ്മുഖം
    കുരുഭിഃ സഹിതോ വീരൈഃ പൃഷ്ഠഗൈഃ പൃഷ്ഠം അന്വയാത്
43 ശംഖഭേരീ നിനാദൈശ് ച കാർമുകാണാം ച നിസ്വനൈഃ
    ബഭൂവ ധാർതരാഷ്ട്രാണാം സിംഹനാദ രവസ് തദാ
44 യുധിഷ്ഠിരസ് തു കൗരവ്യ രഥം ആരുഹ്യ സത്വരഃ
    ശ്രുതകീർതേർ മഹാരാജ ദൃഷ്ടവാൻ കർണ വിക്രമം
45 കാല്യമാനം ബലം ദൃഷ്ട്വാ ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    താൻ യോധാൻ അബ്രവീത് ക്രുദ്ധോ ഹതൈനം വൈ സഹസ്രശഃ
46 തതോ രാജ്ഞാഭ്യനുജ്ഞാതാഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
    ഭീമസേനമുഖാഃ സർവേ പുത്രാംസ് തേ പ്രത്യുപാദ്രവൻ
47 അഭവത് തുമുലഃ ശബ്ദോ യോധാനാം തത്ര ഭാരത
    ഹസ്ത്യശ്വരഥപത്തീനാം ശസ്ത്രാണാം ച തതസ് തതഃ
48 ഉത്തിഷ്ഠത പ്രഹരത പ്രൈതാഭിപതതേതി ച
    ഇതി ബ്രുവാണാ അന്യോന്യം ജഘ്നുർ യോധാ രണാജിരേ
49 അഭ്രച് ഛായേവ തത്രാസീച് ഛരവൃഷ്ടിഭിർ അംബരേ
    സമാവൃത്തൈർ നരവരൈർ നിഘ്നദ്ഭിർ ഇതരേതരം
50 വിപതാകാ ധ്വജച് ഛത്രാ വ്യശ്വ സൂതായുധാ രണേ
    വ്യംഗാംഗാവയവാഃ പേതുഃ ക്ഷിതൗ ക്ഷീണാ ഹതേശ്വരാഃ
51 പ്രവരാണീവ ശൈലാനാം ശിഖരാണി ദ്വിപോത്തമാഃ
    സാരോഹാ നിഹതാഃ പേതുർ വജ്രഭിന്നാ ഇവാദ്രയഃ
52 ഛിന്നഭിന്ന വിപര്യസ്തൈർ വർമാലങ്കാര വിഗ്രഹൈഃ
    സാരോഹാസ് തുരഗാഃ പേതുർ ഹതവീരാഃ സഹസ്രശഃ
53 വിപ്ര വിദ്ധായുധാംഗാശ് ച ദ്വിരദാശ്വരഥൈർ ഹതാഃ
    പ്രതിവീരൈശ് ച സംമർദേ പത്തിസംഘാഃ സഹസ്രശഃ
54 വിശാലായതതാമ്രാക്ഷൈഃ പദ്മേന്ദു സദൃശാനനൈഃ
    ശിരോഭിർ യുദ്ധശൗണ്ഡാനാം സർവതഃ സംസ്തൃതാ മഹീ
55 തഥാ തു വിതതേ വ്യോമ്നി നിസ്വനം ശുശ്രുവുർ ജനാഃ
    വിമാനൈർ അപ്സരഃ സംഘൈർ ഗീതവാദിത്രനിസ്വനൈഃ
56 ഹതാൻ കൃത്താൻ അഭിമുഖാൻ വീരാൻ വീരൈഃ സഹസ്രശഃ
    ആരോപ്യാരോപ്യ ഗച്ഛന്തി വിമാനേഷ്വ് അപ്സരോഗണാഃ
57 തദ് ദൃഷ്ട്വാ മഹദ് ആശ്ചര്യം പ്രത്യക്ഷം സ്വർഗലിപ്സയാ
    പ്രഹൃഷ്ടമനസഃ ശൂരാഃ ക്ഷിപ്രം ജഗ്മുഃ പരസ്പരം
58 രഥിനോ രഥിഭിഃ സാർധം ചിത്രം യുയുധുർ ആഹവേ
    പത്തയഃ പത്തിഭിർ നാഗാ നാഗൈഃ സഹ ഹയൈർ ഹയാഃ
59 ഏവം പ്രവൃത്തേ സംഗ്രാമേ ഗജവാജിജനക്ഷയേ
    സൈന്യേ ച രജസാ വ്യാപ്തേ സ്വേ സ്വാഞ് ജഘ്നുഃ പരേ പരാൻ
60 കചാകചി ബഭൗ യുദ്ധം ദന്താ ദന്തി നഖാ നഖി
    മുഷ്ടിയുദ്ധം നിയുദ്ധം ച ദേഹപാപ്മ വിനാശനം
61 തഥാ വർതതി സംഗ്രാമേ ഗജവാജിജനക്ഷയേ
    നരാശ്വഗജദേഹേഭ്യഃ പ്രസൃതാ ലോഹിതാപഗാ
    നരാശ്വഗജദേഹാൻ സാ വ്യുവാഹ പതിതാൻ ബഹൂൻ
62 നരാശ്വഗജസംബാധേ നരാശ്വഗജസാദിനാം
    ലോഹിതോദാ മഹാഘോരാ നദീ ലോഹിതകർദമാ
    നരാശ്വഗജദേഹാൻ സാ വഹന്തീ ഭീരു ഭീഷണീ
63 തസ്യാഃ പരമപാരം ച വ്രജന്തി വിജയൈഷിണഃ
    ഗാധേന ച പ്ലവന്തശ് ച നിമജ്ജ്യോന്മജ്ജ്യ ചാപരേ
64 തേ തു ലോഹിതദിഗ്ധാംഗാ രക്തവർമായുധാംബരാഃ
    സസ്നുസ് തസ്യാം പപുശ് ചാസൃൻ മമ്ലുശ് ച ഭരതർഷഭ
65 രഥാൻ അശ്വാൻ നരാൻ നാഗാൻ ആയുധാഭരണാനി ച
    വസനാന്യ് അഥ വർമാണി ഹന്യമാനാൻ ഹതാൻ അപി
    ഭൂമിം ഖം ദ്യാം ദിശശ് ചൈവ പ്രായഃ പശ്യാമ ലോഹിതം
66 ലോഹിതസ്യ തു ഗന്ധേന സ്പർശേന ച രസേന ച
    രൂപേണ ചാതിരിക്തേന ശബ്ദേന ച വിസർപതാ
    വിഷാദഃ സുമഹാൻ ആസീത് പ്രായഃ സൈന്യസ്യ ഭാരത
67 തത് തു വിപ്രഹതം സൈന്യം ഭീമസേനമുഖൈസ് തവ
    ഭൂയഃ സമാദ്രവൻ വീരാഃ സാത്യകിപ്രമുഖാ രഥാഃ
68 തേഷാം ആപതതാം വേഗം അവിഷഹ്യ മഹാത്മനാം
    പുത്രാണാം തേ മഹത് സൈന്യം ആസീദ് രാജൻ പരാങ്മുഖം
69 തത് പ്രകീർണരഥാശ്വേഭം നരവാജി സമാകുലം
    വിധ്വസ്തചർമ കവചം പ്രവിദ്ധായുധ കാർമുകം
70 വ്യദ്രവത് താവകം സൈന്യം ലോഡ്യമാനം സമന്തതഃ
    സിംഹാർദിതം മഹാരണ്യേ യഥാ ഗജകുലം തഥാ