മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം32

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം32

1 [ധൃ]
     തഥാ വ്യൂഢേഷ്വ് അനീകേഷു സംസക്തേഷു ച സഞ്ജയ
     സംശപ്തകാൻ കഥം പാർഥോ ഗതഃ കർണശ് ച പാണ്ഡവാൻ
 2 ഏതദ് വിസ്തരതോ യുദ്ധം പ്രബ്രൂഹി കുശലോ ഹ്യ് അസി
     ന ഹി തൃപ്യാമി വീരാണാം ശൃണ്വാനോ വിക്രമാൻ രണേ
 3 [സ്]
     തത് സ്ഥാനേ സമവസ്ഥാപ്യ പ്രത്യമിത്രം മഹാബലം
     അവ്യൂഹതാർജുനോ വ്യൂഹം പുത്രസ്യ തവ ദുർനയേ
 4 തത് സാദിനാഗകലിലം പദാതിരഥസങ്കുലം
     ധൃഷ്ടദ്യുമ്നമുഖൈർ വ്യൂഢം അശോഭത മഹദ് ബലം
 5 പാരാവത സവർണാശ്വശ് ചന്ദ്രാദിത്യ സമദ്യുതിഃ
     പാർഷതഃ പ്രബഭൗ ധന്വീ കാലോ വിഗ്രഹവാൻ ഇവ
 6 പാർഷതം ത്വ് അഭി സന്തസ്ഥുർ ദ്രൗപദേയാ യുയുത്സവഃ
     സാനുഗാ ഭീമവപുശശ് ചന്ദ്രം താരാഗണാ ഇവ
 7 അഥ വ്യൂഢേഷ്വ് അനീകേഷു പ്രേക്ഷ്യ സംശപ്തകാൻ രണേ
     ക്രുദ്ധോ ഽർജുനോ ഽഭിദുദ്രാവ വ്യാക്ഷിപൻ ഗാണ്ഡിവം ധനുഃ
 8 അഥ സംശപ്തകാഃ പാർഥം അഭ്യധാവൻ വധൈഷിണഃ
     വിജയേ കൃതസങ്കൽപാ മൃത്യും കൃത്വാ നിവർതനം
 9 തദ് അശ്വസംഘ ബഹുലം മത്തനാഗരഥാകുലം
     പത്തിമച് ഛൂര വീരൗഘൈർ ദ്രുതം അർജുനം ആദ്രവത്
 10 സ സമ്പ്രഹാരസ് തുമുലസ് തേഷാം ആസീത് കിരീടിനാ
    തസ്യൈവ നഃ ശ്രുതോ യാദൃങ് നിവാതകവചൈഃ സഹ
11 രഥാൻ അശ്വാൻ ധ്വജാൻ നാഗാൻ പത്തീൻ രഥപതീൻ അപി
    ഇഷൂൻ ധനൂംഷി ഖഡ്ഗാംശ് ച ചക്രാണി ച പരശ്വധാൻ
12 സായുധാൻ ഉദ്യതാൻ ബാഹൂൻ ഉദ്യതാന്യ് ആയുധാനി ച
    ചിച്ഛേദ ദ്വിഷതാം പാർഥഃ ശിരാംസി ച സഹസ്രശഃ
13 തസ്മിൻ സൈന്യേ മഹാവർതേ പാതാലാവർത സംനിഭേ
    നിമഗ്നം തം രഥം മത്വാ നേദുഃ സംശപ്തകാ മുദാ
14 സ പുരസ്താദ് അരീൻ ഹത്വാ പശ്ചാർധേനോത്തരേണ ച
    ദക്ഷിണേന ച ബീഭത്സുഃ ക്രുദ്ധോ രുദ്രഃ പശൂൻ ഇവ
15 അഥ പാഞ്ചാല ചേദീനാം സൃഞ്ജയാനാം ച മാരിഷ
    ത്വദീയൈഃ സഹ സംഗ്രാമ ആസീത് പരമദാരുണഃ
16 കൃപശ് ച കൃതവർമാ ച ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
    ഹൃഷ്ടസേനാഃ സുസംരബ്ധാ രഥാനീകൈഃ പ്രഹാരിണഃ
17 കോസലൈഃ കാശിമത്സ്യൈശ് ച കാരൂഷൈഃ കേകയൈർ അപി
    ശൂരസേനൈഃ ശൂര വീരൈർ യുയുധുർ യുദ്ധദുർമദാഃ
18 തേഷാം അന്തകരം യുദ്ധം ദേഹപാപ്മ പ്രണാശനം
    ശൂദ്ര വിട് ക്ഷത്രവീരാണാം ധർമ്യം സ്വർഗ്യം യശഃ കരം
19 ദുര്യോധനോ ഽപി സഹിതോ ഭ്രാതൃഭിർ ഭരതർഷഭ
    ഗുപ്തഃ കുരുപ്രവീരൈശ് ച മദ്രാണാം ച മഹാരഥൈഃ
20 പാണ്ഡവൈഃ സഹപാഞ്ചാലൈശ് ചേദിഭിഃ സാത്യകേന ച
    യുധ്യമാനം രണേ കർണം കുരുവീരോ ഽഭ്യപാലയത്
21 കർണോ ഽപി നിശിതൈർ ബാണൈർ വിനിഹത്യ മഹാചമൂം
    പ്രമൃദ്യ ച രഥശ്രേഷ്ഠാൻ യുധിഷ്ഠിരം അപീഡയത്
22 വിപത്രായുധ ദേഹാസൂൻ കൃത്വാ ശത്രൂൻ സഹസ്രശഃ
    യുക്ത്വാ സ്വർഗയശോഭ്യാം ച സ്വേഭ്യോ മുദം ഉദാവഹത്
23 [ധൃ]
    യത് തത് പ്രവിശ്യ പാർഥാനാം സേനാം കുർവഞ് ജനക്ഷയം
    കർണോ രാജാനം അഭ്യർച്ഛത് തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
24 കേ ച പ്രവീരാഃ പാർഥാനാം യുധി കർണം അവാരയൻ
    കാംശ് ച പ്രമഥ്യാധിരഥിർ യുധിഷ്ഠിരം അപീഡയത്
25 [സ്]
    ധൃഷ്ടദ്യുമ്നമുഖാൻ പാർഥാൻ ദൃഷ്ട്വാ കർണോ വ്യവസ്ഥിതാൻ
    സമഭ്യധാവത് ത്വരിതഃ പാഞ്ചാലാഞ് ശത്രുകർശനഃ
26 തം തൂർണം അഭിധാവന്തം പാഞ്ചാലാ ജിതകാശിനഃ
    പ്രത്യുദ്യയുർ മഹാരാജ ഹംസാ ഇവ മഹാർണവം
27 തതഃ ശംഖസഹസ്രാണാം നിസ്വനോ ഹൃദയംഗമഃ
    പ്രാദുരാസീദ് ഉഭയതോ ഭേരീശബ്ദശ് ച ദാരുണഃ
28 നാനാ വാദിത്രനാദശ് ച ദ്വിപാശ്വരഥനിസ്വനഃ
    സിംഹനാദശ് ച വീരാണാം അഭവദ് ദാരുണസ് തദാ
29 സാദ്രി ദ്രുമാർണവാ ഭൂമിഃ സവാതാംബുദം അംബരം
    സാർകേന്ദു ഗ്രഹനക്ഷത്രാ ദ്യൗശ് ച വ്യക്തം വ്യഘൂർണത
30 അതി ഭൂതാനി തം ശബ്ദം മേനിരേ ഽതി ച വിവ്യഥുഃ
    യാനി ചാപ്ലവ സത്ത്വാനി പ്രായസ് താനി മൃതാനി ച
31 അഥ കർണോ ഭൃശം ക്രുദ്ധഃ ശീഘ്രം അസ്ത്രം ഉദീരയൻ
    ജഘാന പാണ്ഡവീം സേനാം ആസുരീം മഘവാൻ ഇവ
32 സ പാണ്ഡവരഥാംസ് തൂർണം പ്രവിശ്യ വിസൃജഞ് ശരാൻ
    പ്രഭദ്രകാണാം പ്രവരാൻ അഹനത് സപ്ത സപ്തതിം
33 തതഃ സുപുംഖൈർ നിശിതൈ രഥശ്രേഷ്ഠോ രഥേഷുഭിഃ
    അവധീത് പഞ്ചവിംശത്യാ പാഞ്ചാലാൻ പഞ്ചവിംശതിം
34 സുവർണപുംഖൈർ നാരാചൈഃ പരകായവിദാരണൈഃ
    ചേദികാൻ അവധീദ് വീരഃ ശതശോ ഽഥ സഹസ്രശഃ
35 തം തഥാ സമരേ കർമ കുർവാണം അതിമാനുഷം
    പരിവവ്രുർ മഹാരാജ പാഞ്ചാലാനാം രഥവ്രജാഃ
36 തതഃ സന്ധായ വിശിഖാൻ പഞ്ച ഭാരത ദുഃസഹാൻ
    പാഞ്ചാലാൻ അവധീത് പഞ്ച കർണോ വൈകർതനോ വൃഷഃ
37 ഭാനുദേവം ചിത്രസേനം സേനാ ബിന്ദും ച ഭാരത
    തപനം ശൂരസേനം ച പാഞ്ചാലാൻ അവധീദ് രണേ
38 പാഞ്ചാലേഷു ച ശൂരേഷു വധ്യമാനേഷു സായകൈഃ
    ഹാഹാകാരോ മഹാൻ ആസീത് പാഞ്ചാലാനാം മഹാഹവേ
39 തേഷാം സങ്കീര്യമാണാനാം ഹാഹാകാരകൃതാ ദിശഃ
    പുനർ ഏവ ച താൻ കർണോ ജഘാനാശു പതത്രിഭിഃ
40 ചക്രരക്ഷൗ തു കർണസ്യ പുത്രൗ മാരിഷ ദുർജയൗ
    സുഷേണഃ സത്യസേനശ് ച ത്യക്ത്വാ പ്രാണാൻ അയുധ്യതാം
41 പൃഷ്ഠഗോപസ് തു കർണസ്യ ജ്യേഷ്ഠഃ പുത്രോ മഹാരഥഃ
    വൃഷസേനഃ സ്വയം കർണം പൃഷ്ഠതഃ പര്യപാലയത്
42 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നഃ സാത്യകിശ് ച ദ്രൗപദേയാ വൃകോദരഃ
    ജനമേജയഃ ശിഖണ്ഡീ ച പ്രവീരാശ് ച പ്രഭദ്രകാഃ
43 ചേദികേകയപാഞ്ചാലാ യമൗ മത്സ്യാശ് ച ദംശിതാഃ
    സമഭ്യധാവൻ രാധേയം ജിഘാംസന്തഃ പ്രഹാരിണഃ
44 ത ഏനം വിവിധൈഃ ശസ്ത്രൈഃ ശരധാരാഭിർ ഏവ ച
    അഭ്യവർഷൻ വിമൃദ്നന്തഃ പ്രാവൃഷീവാംബുദാ ഗിരിം
45 പിതരം തു പരീപ്സന്തഃ കർണ പുത്രാഃ പ്രഹാരിണഃ
    ത്വദീയാശ് ചാപരേ രാജൻ വീരാ വീരാൻ അവാരയൻ
46 സുഷേണോ ഭീമസേനസ്യ ഛിത്ത്വാ ഭല്ലേന കാർമുകം
    നാരാചൈഃ സപ്തഭിർ വിദ്ധ്വാ ഹൃദി ഭീമം നനാദ ഹ
47 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ സുദൃഢം ഭീമവിക്രമഃ
    സജ്യം വൃകോദരഃ കൃത്വാ സുഷേണസ്യാച്ഛിനദ് ധനുഃ
48 വിവ്യാധ ചൈനം നവഭിഃ ക്രുദ്ധോ നൃത്യന്ന് ഇവേഷുഭിഃ
    കർണം ച തൂർണം വിവ്യാധ ത്രിസപ്തത്യാ ശിതൈഃ ശരൈഃ
49 സത്യസേനം ച ദശഭിഃ സാശ്വസൂതധ്വജായുധം
    പശ്യതാം സുഹൃദാം മധ്യേ കർണ പുത്രം അപാതയത്
50 ക്ഷുരപ്ര ണുന്നം തത് തസ്യ ശിരശ് ചന്ദ്രനിഭാനനം
    ശുഭദർശനം ഏവാസീൻ നാലഭ്രഷ്ടം ഇവാംബുജം
51 ഹത്വാ കർണസുതം ഭീമസ് താവകാൻ പുനർ ആർദയത്
    കൃപ ഹാർദിക്യയോശ് ഛിത്ത്വാ ചാപേ താവ് അപ്യ് അഥാർദയത്
52 ദുഃശാസനം ത്രിഭിർ വിദ്ധ്വാ ശകുനിം ഷഡ്ഭിർ ആയസൈഃ
    ഉലൂകം ച പതത്രിം ച ചകാര വിരഥാവ് ഉഭൗ
53 ഹേ സുഷേണ ഹതോ ഽസീതി ബ്രുവന്ന് ആദത്ത സായകം
    തം അസ്യ കർണശ് ചിച്ഛേദ ത്രിഭിശ് ചൈനം അതാഡയത്
54 അഥാന്യം അപി ജഗ്രാഹ സുപർവാണം സുതേജനം
    സുഷേണായാസൃജദ് ഭീമസ് തം അപ്യ് അസ്യാച്ഛിനദ് വൃഷഃ
55 പുനഃ കർണസ് ത്രിസപ്തത്യാ ഭീമസേനം രഥേഷുഭിഃ
    പുത്രം പരീപ്സൻ വിവ്യാധ ക്രൂരം ക്രൂരൈർ ജിഘാംസയാ
56 സുഷേണസ് തു ധനുർ ഗൃഹ്യ ഭാരസാധനം ഉത്തമം
    നകുലം പഞ്ചഭിർ ബാണൈർ ബാഹ്വോർ ഉരസി ചാർദയത്
57 നകുലസ് തം തു വിംശത്യാ വിദ്ധ്വാ ഭാരസഹൈർ ദൃഢൈഃ
    നനാദ ബലവൻ നാദം കർണസ്യ ഭയം ആദധത്
58 തം സുഷേണോ മഹാരാജ വിദ്ധ്വാ ദശഭിർ ആശുഗൈഃ
    ചിച്ഛേദ ച ധനുഃ ശീഘ്രം ക്ഷുരപ്രേണ മഹാരഥഃ
59 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ നകുലഃ ക്രോധമൂർച്ഛിതഃ
    സുഷേണം ബഹുഭിർ ബാണൈർ വാരയാം ആസ സംയുഗേ
60 സ തു ബാണൈർ ദിശോ രാജന്ന് ആച്ഛാദ്യ പരവീരഹാ
    ആജഘ്നേ സാരഥിം ചാസ്യ സുഷേണം ച തതസ് ത്രിഭിഃ
    ചിച്ഛേദ ചാസ്യ സുദൃഢം ധനുർ ഭല്ലൈസ് ത്രിഭിസ് ത്രിധാ
61 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ സുഷേണഃ ക്രോധമൂർഛിതഃ
    അവിധ്യൻ നകുലം ഷഷ്ട്യാ സഹദേവം ച സപ്തഭിഃ
62 തദ് യുദ്ധം സുമഹദ് ഘോരം ആസീദ് ദേവാസുരോപമം
    നിഘ്നതാം സായകൈസ് തൂർണം അന്യോന്യസ്യ വധം പ്രതി
63 സാത്യകിർ വൃഷസേനസ്യ ഹത്വാ സൂതം ത്രിഭിഃ ശരൈഃ
    ധനുശ് ചിച്ഛേദ ഭല്ലേന ജഘാനാശ്വാംശ് ച സപ്തഭിഃ
    ധ്വജം ഏകേഷുണോന്മഥ്യ ത്രിഭിസ് തം ഹൃദ്യ് അതാഡയത്
64 അഥാവസന്നഃ സ്വരഥേ മുഹൂർതാത് പുനർ ഉത്ഥിതഃ
    അഥോ ജിഘാംസുഃ ശൈനേയം ഖഡ്ഗചർമ ഭൃദ് അഭ്യയാത്
65 തസ്യ ചാപ്ലവതഃ ശീഘ്രം വൃഷസേനസ്യ സാത്യകിഃ
    വരാഹകർണൈർ ദശഭിർ അവിധ്യദ് അസി ചർമണീ
66 ദുഃശാസനസ് തു തം ദൃഷ്ട്വാ വിരഥം വ്യായുധം കൃതം
    ആരോപ്യ സ്വരഥേ തൂർണം അപോവാഹ രഥാന്തരം
67 അഥാന്യം രഥം ആസ്ഥായ വൃഷസേനോ മഹാരഥഃ
    കർണസ്യ യുധി ദുർധർഷഃ പുനഃ പൃഷ്ഠം അപാലയത്
68 ദുഃശാസനം തു ശൈനേയോ നവൈർ നവഭിർ ആശുഗൈഃ
    വിസൂതാശ്വരഥം കൃത്വാ ലലാഡേ ത്രിഭിർ ആർപയത്
69 സ ത്വ് അന്യം രഥം ആസ്ഥായ വിധിവത് കൽപിതം പുനഃ
    യുയുധേ പാണ്ഡുഭിഃ സാർധം കർണസ്യാപ്യായയൻ ബലം
70 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നസ് തതഃ കർണം അവിധ്യദ് ദശഭിഃ ശരൈഃ
    ദ്രൗപദേയാസ് ത്രിസപ്തത്യാ യുയുധാനസ് തു സപ്തഭിഃ
71 ഭീമസേനശ് ചതുഃഷഷ്ട്യാ സഹദേവശ് ച പഞ്ചഭിഃ
    നകുലസ് ത്രിംശതാ ബാണൈഃ ശതാനീകശ് ച സപ്തഭിഃ
    ശിഖണ്ഡീ ദശഭിർ വീരോ ധർമരാജഃ ശതേന തു
72 ഏതേ ചാന്യേ ച രാജേന്ദ്ര പ്രവീരാ ജയ ഗൃദ്ധിനഃ
    അഭ്യർദയൻ മഹേഷ്വാസം സൂതപുത്രം മഹാമൃധേ
73 താൻ സൂതപുത്രോ വിശിഖൈർ ദശഭിർ ദശഭിഃ ശിതൈഃ
    രഥേ ചാരു ചരൻ വീരഃ പത്യവിധ്യദ് അരിന്ദമഃ
74 തത്രാസ്ത്ര വീര്യം കർണസ്യ ലാഘവം ച മഹാത്മനഃ
    അപശ്യാമ മഹാരാജ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
75 ന ഹ്യ് ആദദാനം ദദൃശുഃ സന്ദധാനം ച സായകാൻ
    വിമുഞ്ചന്തം ച സംരംഭാദ് ദദൃശുസ് തേ മഹാരഥം
76 ദ്യൗർ വിയദ് ഭൂർ ദിശശ് ചാശു പ്രണുന്നാ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
    അരുണാഭ്രാവൃതാകാരം തസ്മിൻ ദേശേ ബഭൗ വിയത്
77 നൃത്യന്ന് ഇവ ഹി രാധേയശ് ചാപഹസ്തഃ പ്രതാപവാൻ
    യൈർ വിദ്ധഃ പ്രത്യവിധ്യത് താൻ ഏകൈകം ത്രിഗുണൈഃ ശരൈഃ
78 ദശഭിർ ദശഭിശ് ചൈനാൻ പുനർ വിദ്ധ്വാ നനാദ ഹ
    സാശ്വസൂത ധ്വജച് ഛത്രാസ് തതസ് തേ വിവരം ദദുഃ
79 താൻ പ്രമൃദ്നൻ മഹേഷ്വാസാൻ രാധേയഃ ശരവൃഷ്ടിഭിഃ
    രാജാനീകം അസംബാധം പ്രാവിശച് ഛത്രുകർശനഃ
80 സ രഥാംസ് ത്രിശതാൻ ഹത്വാ ചേദീനാം അനിവർതിനാം
    രാധേയോ നിശിതൈർ ബാണൈർ തതോ ഽഭ്യാർച്ഛദ് യുധിഷ്ഠിരം
81 തതസ് തേ പാണ്ഡവാ രാജഞ് ശിഖണ്ഡീ ച സസാത്യകിഃ
    രാധേയാത് പരിരക്ഷന്തോ രാജാനം പര്യവാരയൻ
82 തഥൈവ താവകാഃ സർവേ കർണം ദുർവാരണം രണേ
    യത്താഃ സേനാ മഹേഷ്വാസാഃ പര്യരക്ഷന്ത സർവശഃ
83 നാനാ വാദിത്രഘോഷാശ് ച പ്രാദുരാസൻ വിശാം പതേ
    സിംഹനാദശ് ച സഞ്ജജ്ഞേ ശൂരാണാം അനിവർതിനാം
84 തതഃ പുനഃ സമാജഗ്മുർ അഭീതാഃ കുരുപാണ്ഡവാഃ
    യുധിഷ്ഠിര മുഖാഃ പാർഥാഃ സൂതപുത്ര മുഖാ വയം