മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം35

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം35

1 [ധൃ]
     സുദുഷ്കരം ഇദം കർമകൃതം ഭീമേന സഞ്ജയ
     യേന കർണോ മഹാബാഹൂ രഥോപസ്ഥേ നിപാതിതഃ
 2 കർണോ ഹ്യ് ഏകോ രണേ ഹന്താ സൃഞ്ജയാൻ പാണ്ഡവൈഃ സഹ
     ഇതി ദുര്യോധനഃ സൂത പ്രാബ്രവീൻ മാം മുഹുർ മുഹുഃ
 3 പരാജിതം തു രാധേയം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേന സംയുഗേ
     തതഃ പരം കിം അകരോത് പുത്രോ ദുര്യോധനോ മമ
 4 [സ്]
     വിഭ്രാന്തം പ്രേക്ഷ്യ രാധേയം സൂതപുത്രം മഹാഹവേ
     മഹത്യാ സേനയാ രാജൻ സോദര്യാൻ സമഭാഷത
 5 ശീഘ്രം ഗച്ഛത ഭദ്രം വോ രാധേയം പരിരക്ഷത
     ഭീമസേനഭയാഗാധേ മജ്ജന്തം വ്യസനാർണവേ
 6 തേ തു രാജ്ഞഃ സമാദിഷ്ടാ ഭീമസേനജിഘാംസവഃ
     അഭ്യവർതന്ത സങ്ക്രുദ്ധാഃ പതംഗാ ഇവ പാവകം
 7 ശ്രുതായുർ ദുർധരഃ ക്രാഥോ വിവിത്സുർ വികടഃ സമഃ
     നിഷംഗീ കവചീ പാശീ തഥാ നന്ദോപനന്ദകൗ
 8 ദുഷ്പ്രധർഷഃ സുബാഹുശ് ച വാതവേഗസുവർചസൗ
     ധനുർ ഗ്രാഹോ ദുർമദശ് ച തഥാ സത്ത്വസമഃ സഹഃ
 9 ഏതേ രഥൈഃ പരിവൃതാ വീര്യവന്തോ മഹാബലാഃ
     ഭീമസേനം സമാസാദ്യ സമന്താത് പര്യവാരയൻ
     തേ വ്യമുഞ്ചഞ് ശരവ്രാതാൻ നാനാ ലിംഗാൻ സമന്തതഃ
 10 സ തൈർ അഭ്യർദ്യമാനസ് തു ഭീമസേനോ മഹാബലഃ
    തേഷാം ആപതതാം ക്ഷിപ്രം സുതാനാം തേ നരാധിപ
    രഥൈഃ പഞ്ചാശതാ സാർധം പഞ്ചാശൻ ന്യഹനദ് രഥാൻ
11 വിവിത്സോസ് തു തതഃ ക്രുദ്ധോ ഭല്ലേനാപാഹരച് ഛിരഃ
    സകുണ്ഡല ശിരസ് ത്രാണം പൂർണചന്ദ്രോപമം തദാ
    ഭീമേന ച മഹാരാജ സ പപാത ഹതോ ഭുവി
12 തം ദൃഷ്ട്വാ നിഹതം ശൂരം ഭ്രാതരഃ സർവതഃ പ്രഭോ
    അബ്ഭ്യദ്രവന്ത സമരേ ഭീമം ഭീമപരാക്രമം
13 തതോ ഽപരാഭ്യാം ഭല്ലാഭ്യാം പുത്രയോസ് തേ മഹാഹവേ
    ജഹാര സമരേ പ്രാണാൻ ഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ
14 തൗ ധരാം അന്വപദ്യേതാം വാതരുഗ്ണാവ് ഇവ ദ്രുമൗ
    വികടശ് ച സമശ് ചോഭൗ ദേവഗർഭസമൗ നൃപ
15 തതസ് തു ത്വരിതോ ഭീമഃ ക്രാഥം നിന്യേ യമക്ഷയം
    നാരാചേന സുതീക്ഷ്ണേന സ ഹതോ ന്യപതദ് ഭുവി
16 ഹാഹാകാരസ് തതസ് തീവ്രഃ സംബഭൂവ ജനേശ്വര
    വധ്യമാനേഷു തേ രാജംസ് തദാ പുത്രേഷു ധന്വിഷു
17 തേഷാം സംലുലിതേ സൈന്യേ ഭീമസേനോ മഹാബലഃ
    നന്ദോപനന്ദൗ സമരേ പ്രാപയദ് യമസാദനം
18 തതസ് തേ പ്രാദ്രവൻ ഭീതാഃ പുത്രാസ് തേ വിഹ്വലീ കൃതാഃ
    ഭീമസേനം രണേ ദൃഷ്ട്വാ കാലാന്തകയമോപമം
19 പുത്രാംസ് തേ നിഹതാൻ ദൃഷ്ട്വാ സൂതപുത്രോ മഹാമനാഃ
    ഹംസവർണാൻ ഹയാൻ ഭൂയഃ പ്രാഹിണോദ് യത്ര പാണ്ഡവഃ
20 തേ പ്രേഷിതാ മഹാരാജ മദ്രരാജേന വാജിനഃ
    ഭീമസേനരഥം പ്രാപ്യ സമസജ്ജന്ത വേഗിതാഃ
21 സ സംനിപാതസ് തുമുലോ ഘോരരൂപോ വിശാം പതേ
    ആസീദ് രൗദ്രോ മഹാരാജ കർണ പാണ്ഡവയോർ മൃധേ
22 ദൃഷ്ട്വാ മമ മഹാരാജ തൗ സമേതൗ മഹാരഥൗ
    ആസീദ് ബുദ്ധിഃ കഥം നൂനം ഏതദ് അദ്യ ഭവിഷ്യതി
23 തതോ മുഹൂർതാദ് രാജേന്ദ്ര നാതികൃച്ഛ്രാദ് ധസന്ന് ഇവ
    വിരഥം ഭീമകർമാണം ഭീമം കർണശ് ചകാര ഹ
24 വിരഥോ ഭരതശ്രേഷ്ഠഃ പ്രഹസന്ന് അനിലോപമഃ
    ഗദാഹസ്തോ മഹാബാഹുർ അപതത് സ്യന്ദനോത്തമാത്
25 നാഗാൻ സപ്തശതാൻ രാജാന്ന് ഈഷ ദന്താൻ പ്രഹാരിണഃ
    വ്യധമത് സഹസാ ഭീമഃ ക്രുദ്ധ രൂപാഃ പരന്തപഃ
26 ദന്തവേഷ്ടേഷു നേത്രേഷു കംഭേഷു സ കടേഷു ച
    മർമസ്വ് അപി ച മർമജ്ഞോ നിനദൻ വ്യധമദ് ഭൃശം
27 തതസ് തേ പ്രാദ്രവൻ ഭീതാഃ പ്രതീപം പ്രഹിതാഃ പുനഃ
    മഹാമാത്രൈസ് തം ആവവ്രുർ മേഘാ ഇവ ദിവാകരം
28 താൻ സ സപ്തശതാൻ നാഗാൻ സാരോഹായുധ കേതനാൻ
    ഭൂമിഷ്ഠോ ഗദയാ ജഘ്നേ ശരൻ മേഘാൻ ഇവാനിലഃ
29 തതഃ സുബല പുത്രസ്യ നാഗാൻ അതിബലാൻ പുനഃ
    പോഥയാം ആസ കൗന്തേയോ ദ്വാപഞ്ചാശതം ആഹവേ
30 തഥാ രഥശതം സാഗ്രം പത്തീംശ് ച ശതശോ ഽപരാൻ
    ന്യഹനത് പാണ്ഡവോ യുദ്ധേ താപയംസ് തവ വാഹിനീം
31 പ്രതാപ്യമാനം സൂര്യേണ ഭീമേന ച മഹാത്മനാ
    തവ സൈന്യം സഞ്ച്ചുകോച ചർമ വഹ്നി ഗതം യഥാ
32 തേ ഭീമ ഭയസന്ത്രസ്താസ് താവകാ ഭരതർഷഭ
    വിഹായ സമരേ ഭീമം ദുദ്രുവുർ വൈ ദിശോ ദശ
33 രഥാഃ പഞ്ചശതാശ് ചാന്യേ ഹ്രാദിനശ് ചർമ വർമിണഃ
    ഭീമം അഭ്യദ്രവംസ് തൂർണം ശരപൂഗൈഃ സമന്തതഃ
34 താൻ സസൂത രഥാൻ സർവാൻ സപതാകാ ധ്വജായുധാൻ
    പോഥയാം ആസ ഗദയാ ഭീമോ വിഷ്ണുർ ഇവാസുരാൻ
35 തതഃ ശകുനിനിർദിഷ്ടാഃ സാദിനഃ ശൂര സംമതാഃ
    ത്രിസാഹസ്രാ യയുർ ഭീമം ശക്ത്യൃഷ്ടി പ്രാസപാണയഃ
36 താൻ പ്രത്യുദ്ഗമ്യ യവനാൻ അശ്വാരോഹാൻ വരാരിഹാ
    വിചരൻ വിവിധാൻ മാർഗാൻ ഘാതയാം ആസ പോഥയൻ
37 തേഷാം ആസീൻ മഹാഞ് ശബ്ദസ് താഡിതാനാം ച സാർവശഃ
    അസിഭിശ് ഛിദ്യമാനാനാം നഡാനാം ഇവ ഭാരത
38 ഏവം സുബല പുത്രസ്യ ത്രിസാഹസ്രാൻ ഹയോത്തമാൻ
    ഹത്വാന്യം രഥം ആസ്ഥായ ക്രുദ്ധോ രാധേയം അഭ്യയാത്
39 കർണോ ഽപി സമരേ രാജൻ ധർമപുത്രം അരിന്ദമം
    ശരൈഃ പ്രച്ഛാദയാം ആസ സാരഥിം ചാപ്യ് അപാതയത്
40 തതഃ സംമ്പ്രദ്രുതം സംഖ്യേ രഥം ദൃഷ്ട്വാ മഹാരഥഃ
    അന്വധാവത് കിരൻ ബാണൈഃ കങ്കപത്രൈർ അജിഹ്മഗൈഃ
41 രാജാനം അഭി ധാവന്തം ശരൈർ ആവൃത്യ രോദസീ
    ക്രുദ്ധഃ പ്രച്ഛാദയാം ആസ ശരജാലേന മാരുതിഃ
42 സംനിവൃത്തസ് തതസ് തൂർണം രാധേയഃ ശത്രുകർശനഃ
    ഭീമം പ്രച്ഛാദയാം ആസ സമന്താൻ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
43 ഭീമസേനരഥവ്യഗ്രം കർണം ഭാരത സാത്യകിഃ
    അഭ്യർദയദ് അമേയാത്മാ പാർഷ്ണിഗ്രഹണകാരണാത്
    അഭ്യവർതത കർണസ് തം അർദിതോ ഽപി ശരൈർ ഭൃശം
44 താവ് അന്യോന്യം സമാസാദ്യ വൃഷാഭൗ സർവധന്വിനാം
    വിസൃജന്തൗ ശരാംശ് ചിത്രാൻ വിഭ്രാജേതാം മനസ്വിനൗ
45 താഭ്യാം വിയതി രാജേന്ദ്ര വിതതം ഭീമദർശനം
    ക്രൗഞ്ചപൃഷ്ഠാരുണം രൗദ്രം ബാണജാലം വ്യദൃശ്യത
46 നൈവ സൂര്യപ്രഭാം ഖം വാ ന ദിശഃ പ്രദിശഃ കുതഃ
    പ്രാജ്ഞാസിഷ്മ വയം താഭ്യാം ശരൈർ മുക്തൈഃ സഹസ്രശഃ
47 മധ്യാഹ്നേ തപതോ രാജൻ ഭാസ്കരസ്യ മഹാപ്രഭാഃ
    ഹൃതാഃ സർവാഃ ശരൗഘൈസ് തൈഃ കർണം ആധവയോസ് തദാ
48 സൗബലം കൃതവർമാണം ദ്രൗണിം ആധിരഥിം കൃപം
    സംസക്താൻ പാണ്ഡവൈർ ദൃഷ്ട്വാ നിവൃത്താഃ കുരവഃ പുനഃ
49 തേഷാം ആപതതാം ശബ്ദസ് തീവ്ര ആസീദ് വിശാം പതേ
    ഉദ്ധൂതാനാം യഥാ വൃഷ്ട്യാ സാഗരാണാം ഭയാവഹഃ
50 തേ സേനേ ഭൃശസംവിഗ്നേ ദൃഷ്ട്വാന്യോന്യം മഹാരണേ
    ഹർഷേണ മഹതാ യുക്തേ പരിഗൃഹ്യ പരസ്പരം
51 തതഃ പ്രവവൃതേ യുദ്ധം മധ്യം പ്രാപ്തേ ദിവാകരേ
    യാദൃശം ന കദാചിദ് ധി ദൃഷ്ടപൂർവം ന ച ശ്രുതം
52 ബലൗഘസ് തു സമാസാദ്യ ബലൗഘം സഹസാ രണേ
    ഉപാസർപത വേഗേന ജലൗഘ ഇവ സാഗരം
53 ആസീൻ നിനാദഃ സുമഹാൻ ബലൗഘാനാം പരസ്പരം
    ഗർജതാം സാഗരൗഘാണാം യഥാ സ്യാൻ നിസ്വനോ മഹാൻ
54 തേ തു സേനേ സമാസാദ്യ വേഗവത്യൗ പരസ്പരം
    ഏകീഭാവം അനുപ്രാപ്തേ നദ്യാവ് ഇവ സമാഗമേ
55 തതഃ പ്രവവൃതേ യുദ്ധം ഘോരരൂപം വിശാം പതേ
    കുരൂണാം പാണ്ഡവാനാം ച ലിപ്സതാം സുമഹദ് യശഃ
56 കുരൂണാം ഗർജതാം തത്ര അവിച്ഛേദ കൃതാ ഗിരഃ
    ശ്രൂയന്തേ വിവിധാ രാജൻ നാമാന്യ് ഉദ്ദിശ്യ ഭാരത
57 യസ്യ യദ് ധി രണേ ന്യംഗം പിതൃതോ മാതൃതോ ഽപി വാ
    കർമതഃ ശീലതോ വാപി സ തച് ഛ്രാവയതേ യുധി
58 താൻ ദൃഷ്ട്വാ സമരേ ശൂരാംസ് തർജയാനാൻ പരസ്പരം
    അബ്ഭവൻ മേ മതീ രാജന്ന് ഏഷാം അസ്തീതി ജീവിതം
59 തേഷാം ദൃഷ്ട്വാ തു ക്രുദ്ധാനാം വപൂംഷ്യ് അമിതതേജസാം
    അഭവൻ മേ ഭയം തീവ്രം കഥം ഏതദ് ഭവിഷ്യതി
60 തതസ് തേ പാണ്ഡവാ രാജൻ കൗരവാശ് ച മഹാരഥാഃ
    തതക്ഷുഃ സായകൈസ് തീക്ഷ്ണൈർ നിഘ്നന്തോ ഹി പരസ്പരം