മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം27

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം27

1 [സ്]
     പ്രയാൻ ഏവ തദാ കർണോ ഹർഷയൻ വാഹിനീം തവ
     ഏകൈകം സമരേ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവം പര്യപൃച്ഛത
 2 യോ മമാദ്യ മഹാത്മാനം ദർശയേച് ഛ്വേത വാഹനം
     തസ്മൈ ദദ്യാം അഭിപ്രേതം വരം യം മനസേച്ഛതി
 3 സ ചേത് തദ് അഭിമന്യേത തസ്മൈ ദദ്യാം അഹം പുനഃ
     ശക്തടം രത്നസമ്പൂർണം യോ മേ ബ്രൂയാദ് ധനഞ്ജയം
 4 സ ചേത് തദ് അഭിമന്യേത പുരുഷോ ഽർജുന ദർശിവാൻ
     അന്യം തസ്മൈ പുനർ ദദ്യാം സൗവർണം ഹസ്തിഷഡ്ഗവം
 5 തഥാ തസ്മൈ പുനർ ദദ്യാം സ്ത്രീണാം ശതം അലങ്കൃതം
     ശ്യാമാനാം നിഷ്കകണ്ഠീനാം ഗീതവാദ്യ വിപശ്ചിതാം
 6 സ ചേത് തദ് അഭിമന്യേത പുരുഷോ ഽർജുന ദർശിവാൻ
     അന്യം തസ്മൈ വരം ദദ്യാം ശ്വേതാൻ പഞ്ച ശതാൻ ഹയാൻ
 7 ഹേമഭാണ്ഡ പരിച്ഛന്നാൻ സുമൃഷ്ടമണികുണ്ഡലാൻ
     സുദാന്താൻ അപി ചൈവാഹം ദദ്യാം അഷ്ട ശതാൻ പരാൻ
 8 രഥം ച ശുഭ്രം സൗവർണം ദദ്യാം തസ്മൈ സ്വലങ്കൃതം
     യുക്തം പരമകാംബോജൈർ യോ മേ ബ്രൂയാദ് ധനഞ്ജയം
 9 അന്യം തസ്മൈ വരം ദദ്യാം കുഞ്ജരാണാം ശതാനി ഷട്
     കാഞ്ചനൈർ വിവിധൈർ ഭാണ്ഡൈർ ആച്ഛന്നാൻ ഹേമമാലിനഃ
     ഉത്പന്നാൻ അപരാന്തേഷു വിനീതാൻ ഹസ്തിശിക്ഷകൈഃ
 10 സ ചേത് തദ് അഭിമന്യേത പുരുഷോ ഽർജുന ദർശിവാൻ
    അന്യം തസ്മൈ വരം ദദ്യാം യം അസൗ കാമയേത് സ്വയം
11 പുത്രദാരാൻ വിഹാരാംശ് ച യദ് അന്യദ് വിത്തം അസ്തി മേ
    തച് ച തസ്മൈ പുനർ ദദ്യാം യദ് യത് സ മനസേച്ഛതി
12 ഹത്വാ ച സഹിതൗ കൃഷ്ണൗ തയോർ വിത്താനി സർവശഃ
    തസ്മൈ ദദ്യാം അഹം യോ മേ പ്രബ്രൂയാത് കേശവാർജുനൗ
13 ഏതാ വാചഃ സുബഹുശഃ കർണ ഉച്ചാരയൻ യുധി
    ദധ്മൗ സാഗരസംഭൂതം സുസ്വനം ശംഖം ഉത്തമം
14 താ വാചഃ സൂതപുത്രസ്യ തഥായുക്താ നിശമ്യ തു
    ദുര്യോധനോ മഹാരാജ പ്രഹൃഷ്ടഃ സാനുഗോ ഽഭവത്
15 തതോ ദുന്ദുഭിനിർഘോഷോ മൃദംഗാനാം ച സർവശഃ
    സിംഹനാദഃ സവാദിത്രഃ കുഞ്ജരാണാം അനിസ്വനഃ
16 പ്രാദുരാസീത് തദാ രാജംസ് ത്വത് സൈന്യേ ഭരതർഷഭ
    യോധാനാം സമ്പ്രഹൃഷ്ടാനാം തഥാ സമഭവത് സ്വനഃ
17 തഥാ പ്രഹൃഷ്ടേ സൈന്യേ തു പ്രവമാനം മഹാരഥം
    വികത്ഥമാനം സമരേ രാധേയം അരികർശനം
    മദ്രരാജഃ പ്രഹസ്യേവം വചനം പ്രഥ്യഭാഷത
18 മാ സൂതപുത്ര മാനേന സൗവർണം ഹസ്തിഷഡ്ഗവം
    പ്രയച്ഛ പുരുഷായാദ്യ ദ്രക്ഷ്യസി ത്വം ധനഞ്ജയം
19 ബാല്യാദ് ഇവ ത്വം ത്യജസി വസു വൈശ്രവണോ യഥാ
    അയത്നേനൈവ രാധേയ ദ്രഷ്ടാസ്യ് അദ്യ ധനഞ്ജയം
20 പരാസൃജസി മിഥ്യാ കിം കിം ച ത്വം ബഹു മൂഢവത്
    അപാത്ര ദാനേ യേ ദോഷാസ് താൻ മോഹാൻ നാവബുധ്യസേ
21 യത് പ്രവേദയസേ വിത്തം ബഹുത്വേന ഖലു ത്വയാ
    ശക്യം ബഹുവിധൈർ യജ്ഞൈർ യഷ്ടും സൂത യജസ്വ തൈഃ
22 യച് ച പ്രാർഥയസേ ഹന്തും കൃഷ്ണൗ മോഹാൻ മൃഷൈവ തത്
    ന ഹി ശുശ്രുമ സംമർദേ ക്രോഷ്ട്രാ സിംഹൗ നിപാതിതൗ
23 അപ്രാർഥിതം പ്രാർഥയസേ സുഹൃദോ ന ഹി സന്തി തേ
    യേ ത്വാം ന വാരയന്ത്യ് ആശു പ്രപതന്തം ഹുതാശനേ
24 കാലകാര്യം ന ജാനീഷേ കാലപക്വോ ഽസ്യ് അസംശയം
    ബഹ്വബദ്ധം അകർണീയം കോ ഹി ബ്രൂയാജ് ജിജീവിഷുഃ
25 സമുദ്രതരണം ദോർഭ്യാം കണ്ഠേ ബദ്ധ്വാ യഥാ ശിലാം
    ഗിര്യഗ്രാദ് വാ നിപതനം താദൃക് തവ ചികീർഷിതം
26 സഹിതഃ സർവയോധൈസ് ത്വം വ്യൂഢാനീകൈഃ സുരക്ഷിതഃ
    ധനഞ്ജയേന യുധ്യസ്വ ശ്രേയശ് ചേത് പ്രാപ്തും ഇച്ഛസി
27 ഹിതാർഥം ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ ബ്രവീമി ത്വാ ന ഹിംസയാ
    ശ്രദ്ധത്സ്വൈതൻ മയാ പ്രോക്തം യദി തേ ഽസ്തി ജിജീവിഷാ
28 [കർണ]
    സ്വവീര്യേ ഽഹം പരാശ്വസ്യ പ്രാർഥയാമ്യ് അർജുനം രണേ
    ത്വം തു മിത്ര മുഖഃ ശത്രുർ മാം ഭീഷയിതും ഇച്ഛസി
29 ന മാം അസ്മാദ് അഭിപ്രായാത് കശ് ചിദ് അദ്യ നിവർതയേത്
    അപീന്ദ്രോ വജ്രം ഉദ്യമ്യ കിം നു മർത്യഃ കരിഷ്യതി
30 [സ്]
    ഇതി കർണസ്യ വാക്യാന്തേ ശല്യഃ പ്രാഹോത്തരം വചഃ
    ചുകോപയിഷുർ അത്യർഥം കർണം മദ്രേശ്വരഃ പുനഃ
31 യദാ വൈ ത്വാം ഫൽഗുന വേഗനുന്നാ; ജ്യാ ചോദിതാ ഹസ്തവതാ വിസൃഷ്ടാഃ
    അന്വേതാരഃ കങ്കപത്രാഃ ശിതാഗ്രാസ്; തദാ തപ്സ്യസ്യ് അർജുനസ്യാഭിയോഗാത്
32 യദാ ദിവ്യം ധനുർ ആദായ പാർഥഃ; പ്രഭാസയൻ പൃതനാം സവ്യസാചീ
    ത്വാം അർദയേത നിശിതൈഃ പൃഷത്കൈസ്; തദാ പശ്ചാത് തപ്സ്യസേ സൂതപുത്ര
33 ബാലശ് ചന്ദ്രം മാതുർ അങ്കേ ശയാനോ; യഥാ കശ് ചിത് പ്രാർഥയതേ ഽപഹർതും
    തദ്വൻ മോഹാദ് യതമാനോ രഥസ്ഥസ്; ത്വം പ്രാർഥയസ്യ് അർജുനം അദ്യ ജേതും
34 ത്രിശൂലം ആശ്ലിഷ്യ സുതീക്ഷ്ണധാരം; സർവാണി ഗാത്രാണി നിഘർഷസി ത്വം
    സുതീക്ഷ്ണധാരോപമ കർമണാ ത്വം; യുയുത്സസേ യോ ഽർജുനേനാദ്യ കർണ
35 സിദ്ധം സിംഹം കേസരിണം ബൃഹന്തം; ബാലോ മൂഢഃ ക്ഷുദ്രമൃഗസ് തരസ്വീ
    സമാഹ്വയേത് തദ്വദ് ഏതത് തവാദ്യ; സമാഹ്വാനം സൂതപുത്രാർജുനസ്യ
36 മാ സൂതപുത്രാഹ്വയ രാജപുത്രം; മഹാവീര്യം കേസരിണം യഥൈവ
    വനേ സൃഗാലഃ പിശിതസ്യ തൃപ്തോ; മാ മാർഥം ആസാദ്യ വിനങ്ക്ഷ്യസി ത്വം
37 ഈഷാദന്തം മഹാനാഗം പ്രഭിന്നകരടാ മുഖം
    ശശക ആഹ്വയസേ യുദ്ധേ കർണ പാർഥം ധനഞ്ജയം
38 ബിലസ്ഥം കൃഷ്ണസർപം ത്വം ബാല്യാത് കാഷ്ഠേന വിധ്യസി
    മഹാവിഷം പൂർണകോശം യത് പാർഥം യോദ്ധും ഇച്ഛസി
39 സിംഹം കേസരിണം ക്രുദ്ധം അതിക്രമ്യാഭിനർദസി
    സൃഗാല ഇവ മൂഢത്വാൻ നൃസിംഹം കർണ പാണ്ഡവം
40 സുപർണം പതഗശ്രേഷ്ഠം വൈനതേയം തരസ്വിനം
    ലട്വ് ഏവാഹ്വയസേ പാതേ കർണ പാർഥം ധനഞ്ജയം
41 സർവാംഭോ നിലയം ഭീമം ഊർമിമന്തം ഝഷായുതം
    ചന്ദ്രോദയേ വിവർതന്തം അപ്ലവഃ സന്തിതീർഷസി
42 ഋഷഭം ദുന്ദുഭിഗ്രീവം തീക്ഷ്ണശൃംഗം പ്രഹാരിണം
    വത്സ ആഹ്വയസേ യുദ്ധേ കർണ പാർഥം ധനഞ്ജയം
43 മഹാഘോഷം മഹാമേഘം ദർദുരഃ പ്രതിനർദസി
    കാമതോയ പ്രദം ലോകേ നരപർജന്യം അർജുനം
44 യഥാ ച സ്വഗൃഹസ്ഥഃ ശ്വാ വ്യാഘ്രം വനഗതം ഭഷേത്
    തഥാ ത്വം ഭഷസേ കർണ നരവ്യാഘ്രം ധനഞ്ജയം
45 സൃഗാലോ ഽപി വനേ കർണ ശശൈഃ പരിവൃതോ വസൻ
    മന്യതേ സിംഹം ആത്മാനം യാവത് സിംഹം ന പശ്യതി
46 തഥാ ത്വം അപി രാധേയ സിംഹം ആത്മാനം ഇച്ഛസി
    അപശ്യഞ് ശത്രുദമനം നരവ്യാഘ്രം ധനഞ്ജയം
47 വ്യാഘ്രം ത്വം മന്യസേ ഽഽത്മാനം യാവത് കൃഷ്ണൗ ന പശ്യസി
    സമാസ്ഥിതാവ് ഏകരഥേ സൂര്യചന്ദ്രമസാവ് ഇവ
48 യാവദ് ഗാണ്ഡീവനിർഘോഷം ന ശൃണോഷി മഹാഹവേ
    താവദ് ഏവ ത്വയാ കർണ ശക്യം വക്തും യഥേച്ഛസി
49 രഥശബ്ദധനുഃ ശബ്ദൈർ നാദയന്തം ദിശോ ദശ
    നർദന്തം ഇവ ശാർദൂലം ദൃഷ്ട്വാ ക്രോഷ്ടാ ഭവിഷ്യസി
50 നിത്യം ഏവ സൃഗാജസ് ത്വം നിത്യം സിംഹോ ധനഞ്ജയഃ
    വീര പ്രദ്വേഷണാൻ മൂഢ നിത്യം ക്രോഷ്ടേവ ലക്ഷ്യസേ
51 യഥാഖുഃ സ്യാദ് ബിഡാലശ് ച ശ്വാ വ്യാഘ്രശ് ച ബലാബലേ
    യഥാ സൃഗാലഃ സിംഹശ് ച യഥാ ച ശശകുഞ്ജരൗ
52 യഥാനൃതം ച സത്യം ച യഥാ ചാപി വൃഷാമൃതേ
    തഥാ ത്വം അപി പാർഥശ് ച പ്രഖ്യാതാവ് ആത്മകർമഭിഃ
53 [സ്]
    അധിക്ഷിപ്തസ് തു രാധേയഃ ശല്യേനാമിത തേജസാ
    ശല്യം ആഹ സുസങ്ക്രുദ്ധോ വാക്ശല്യം അവധാരയൻ
54 ഗുണാൻ ഗുണവതഃ ശല്യ ഗുണവാൻ വേത്തി നാഗുണഃ
    ത്വം തു നിത്യം ഗുണൈർ ഹീനഃ കിം ജ്ഞാസ്യസ്യ് അഗുണോ ഗുണാൻ
55 അർജുനസ്യ മഹാസ്ത്രാണി ക്രോധം വീര്യം ധനുഃ ശരാൻ
    അഹം ശല്യാഭിജാനാമി ന ത്വം ജാനാസി തത് തഥാ
56 ഏവം ഏവാത്മനോ വീര്യം അഹം വീര്യം ച പാണ്ഡവേ
    ജാനന്ന് ഏവാഹ്വയേ യുദ്ധേ ശല്യ നാഗ്നിം പതംഗവത്
57 അസ്തി ചായം ഇഷുഃ ശല്യ സുപുംഖോ രഥഭോജനഃ
    ഏകതൂണീ ശയഃ പത്രീ സുധൗതഃ സമലങ്കൃതഃ
58 ശേതേ ചന്ദനപൂർണേന പൂജിതോ ബഹുലാഃ സമാഃ
    ആഹേയോ വിഷവാൻ ഉഗ്രോ നരാശ്വദ്വിപസംഘഹാ
59 ഏകവീരോ മഹാരൗദ്രസ് തനുത്രാസ്ഥി വിദാരണഃ
    നിർഭിന്ദ്യാം യേന രുഷ്ടോ ഽഹം അപി മേരും മഹാഗിരിം
60 തം അഹം ജാതു നാസ്യേയം അന്യസ്മിൻ ഫൽഗുനാദ് ഋതേ
    കൃഷ്ണാദ് വാ ദേവകീപുത്രാത് സത്യം ചാത്ര ശൃണുഷ്വ മേ
61 തേനാഹം ഇഷുണാ ശല്യ വാസുദേവധനഞ്ജയൗ
    യോത്സ്യേ പരമസങ്ക്രുദ്ധസ് തത് കർമ സദൃശം മമ
62 സർവേഷാം വാസുദേവാനാം കൃഷ്ണേ ലക്ഷ്മീഃ പ്രതിഷ്ഠിതാ
    സർവേഷാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ജയഃ പാർഥേ പ്രതിഷ്ഠിതഃ
    ഉഭയം തത് സമാസാദ്യ കോ ഽതിവർതിതും അർഹതി
63 താവ് ഏതൗ പുരുഷവ്യാഘ്രൗ സമേതൗ സ്യന്ദനേ സ്ഥിതൗ
    മാം ഏകം അഭിസംയാതൗ സുജാതം ശല്യ പശ്യ മേ
64 പിതൃഷ്വസാ മാതുലജൗ ഭ്രാതരാവ് അപരാജിതൗ
    മണീ സൂത്ര ഇവ പ്രോക്തൗ ദ്രഷ്ടാസി നിഹതൗ മയാ
65 അർജുനേ ഗാണ്ഡിവം കൃഷ്ണേ ചക്രം താർക്ഷ്യ കപിധ്വജൗ
    ഭീരൂണാം ത്രാസജനനൗ ശല്യ ഹർഷകരൗ മമ
66 ത്വം തു ദുഷ്പ്രകൃതിർ മൂഢോ മഹായുദ്ധേഷ്വ് അകോവിദഃ
    ഭയാവതീർണഃ സന്ത്രാസാദ് അബദ്ധം ബഹു ഭാഷസേ
67 സംസ്തൗഷി ത്വം തു കേനാപി ഹേതുനാ തൗ കുദേശജ
    തൗ ഹത്വാ സമരേ ഹന്താ ത്വാം അദ്ധാ സഹബാന്ധവം
68 പാപദേശജ ദുർബുദ്ധേ ക്ഷുദ്രക്ഷത്രിയപാംസന
    സുഹൃദ് ഭൂത്വാ രിപുഃ കിം മാം കൃഷ്ണാഭ്യാം ഭീഷയന്ന് അസി
69 തൗ വാ മമാദ്യ ഹന്താരൗ ഹന്താസ്മി സമരേ സ്ഥിതൗ
    നാഹം ബിഭേമി കൃഷ്ണാഭ്യാം വിജാനന്ന് ആത്മനോ ബലം
70 വാസുദേവ സഹസ്രം വാ ഫൽഗുനാനാം ശതാനി ച
    അഹം ഏകോ ഹനിഷ്യാമി ജോഷം ആസ്സ്വ കുദേശജ
71 സ്ത്രിയോ ബാലാശ് ച വൃദ്ധാശ് ച പ്രായഃ ക്രീഡാ ഗതാ ജനാഃ
    യാ ഗാഥാഃ സമ്പ്രഗായന്തി കുർവന്തോ ഽധ്യയനം യഥാ
    താ ഗാഥാഃ ശൃണു മേ ശല്യ മദ്രകേഷു ദുരാത്മസു
72 ബ്രാഹ്മണൈഃ കഥിതാഃ പൂർവം യഥാവദ് രാജസംനിധൗ
    ശ്രുത്വാ ചൈകമനാ മൂഢ ക്ഷമ വാ ബ്രൂഹി വോത്തമം
73 മിത്രധ്രുൻ മദ്രകോ നിത്യം യോ നോ ദ്വേഷ്ടി സ മദ്രകഃ
    മദ്രകേ സംഗതം നാസ്തി ക്ഷുദ്രവാക്യേ നരാധമേ
74 ദുരാത്മാ മദ്രകോ നിത്യം നിത്യം ചാനൃതികോ ഽനൃജുഃ
    യാവദന്തം ഹി ദൗരാത്മ്യം മദ്രകേഷ്വ് ഇതി നഃ ശ്രുതം
75 പിതാ മാതാ ച പുത്രശ് ച ശ്വശ്രൂ ശ്വശുര മാതുലാഃ
    ജാമാതാ ദുഹിതാ ഭ്രാതാ നപ്താ തേ തേ ച ബാന്ധവാഃ
76 വയസ്യാഭ്യാഗതാശ് ചാന്യേ ദാസീദാസം ച സംഗതം
    പുംഭിർ വിമിശ്രാ നാര്യശ് ച ജ്ഞാതാജ്ഞാതാഃ സ്വയേച്ഛയാ
77 യേഷാം ഗൃഹേഷു ശിഷ്ടാനാം സക്തു മന്ഥാശിനാം സദാ
    പീത്വാ സീധും സഗോ മാംസം നർദന്തി ച ഹസന്തി ച
78 യാനി ചൈവാപ്യ് അബദ്ധാനി പ്രവർതന്തേ ച കാമതഃ
    കാമപ്രലാപിനോ ഽന്യോന്യം തേഷു ധർമഃ കഥം ഭവേത്
79 മദ്രകേഷു വിലുപ്തേഷു പ്രഖ്യാതാശുഭ കർമസു
    നാപി വൈരം ന സൗഹാർദം മദ്രകേഷു സമാചരേത്
80 മദ്രകേ സംഗതം നാസ്തി മദ്രകോ ഹി സചാപലഃ
    മദ്രകേഷു ച ദുഃസ്പർശം ശൗചം ഗാന്ധാരകേഷു ച
81 രാജയാജക യാജ്യേന നഷ്ടം ദത്തം ഹവിർ ഭവേത്
82 ശൂദ്ര സംസ്കാരകോ വിപ്രോ യഥാ യാതി പരാഭവം
    തഥാ ബ്രഹ്മ ദ്വിഷോ നിത്യം ഗച്ഛന്തീഹ പരാഭവം
83 മദ്രകേ സംഗതം നാസ്തി ഹതം വൃശ്ചികതോ വിഷം
    ആഥർവണേന മന്ത്രേണ സർവാ ശാന്തിഃ കൃതാ ഭവേത്
84 ഇതി വൃശ്ചിക ദഷ്ടസ്യ നാനാ വിഷഹതസ്യ ച
    കുർവന്തി ഭേഷജം പ്രാജ്ഞാഃ സത്യം തച് ചാപി ദൃശ്യതേ
    ഏവം വിദ്വഞ് ജോഷം ആസ്സ്വ ശൃണു ചാത്രോത്തരം വചഃ
85 വാസാംസ്യ് ഉത്സൃജ്യ നൃത്യന്തി സ്ത്രിയോ യാ മദ്യ മോഹിതാഃ
    മിഥുനേ ഽസംയതാശ് ചാപി യഥാ കാമചരാശ് ച താഃ
    താസാം പുത്രഃ കഥം ധർമം മദ്രകോ വക്തും അർഹതി
86 യാസ് തിഷ്ഠന്ത്യഃ പ്രമേഹന്തി യഥൈവോഷ്ട്രീ ദശേരകേ
    താസാം വിഭ്രഷ്ടലജ്ജാനാം നിർലജ്ജാനാം തതസ് തതഃ
    ത്വം പുത്രസ് താദൃശീനാം ഹി ധർമം വക്തും ഇഹേച്ഛസി
87 സുവീരകം യാച്യമാനാ മദ്രകാ കഷതി സ്ഫിജൗ
    അദാതു കാമാ വചനം ഇദം വദതി ദാരുണം
88 മാ മാ സുവീരകം കശ് ചിദ് യാചതാം ദയിതോ മമ
    പുത്രം ദദ്യാം പ്രതിപദം ന തു ദദ്യാം സുവീരകം
89 നാര്യോ ബൃഹത്യോ നിർഹ്രീകാ മദ്രകാഃ കംബലാവൃതാഃ
    ഘസ്മരാ നഷ്ടശൗചാശ് ച പ്രായ ഇത്യ് അനുശുശ്രുമ
90 ഏവമാദി മയാന്യൈർ വാ ശക്യം വക്തും ഭവേദ് ബഹു
    ആ കേശാഗ്രാൻ നഖാഗ്രാച് ച വക്തവ്യേഷു കുവർത്മസു
91 മദ്രകാഃ സിന്ധുസൗവീരാ ധർമം വിദ്യുഃ കഥം ത്വ് ഇഹ
    പാപദേശോദ്ഭവാ മ്ലേച്ഛാ ധർമാണം അവിചക്ഷണാഃ
92 ഏഷ മുഖ്യതമോ ധർമഃ ക്ഷത്രിയസ്യേതി നഃ ശ്രുതം
    യദ് ആജൗ നിഹതഃ ശേതേ സദ്ഭിഃ സമഭിപൂജിതഃ
93 ആയുധാനാം സമ്പരായേ യൻ മുച്യേയം അഹം തതഃ
    ന മേ സ പ്രഥമഃ കൽപോ നിധനേ സ്വർഗം ഇച്ഛതഃ
94 സോ ഽഹം പ്രിയഃ സഖാ ചാസ്മി ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ ധീമതഃ
    തദർഥേ ഹി മമ പ്രാണാ യച് ച മേ വിദ്യതേ വസു
95 വ്യക്തം ത്വം അപ്യ് ഉപഹിതഃ പാണ്ഡവൈഃ പാപദേശജ
    യഥാ ഹ്യ് അമിത്രവത് സർവം ത്വം അസ്മാസു പ്രവർതസേ
96 കാമം ന ഖലു ശക്യോ ഽഹം ത്വദ്വിധാനാം ശതൈർ അപി
    സംഗ്രാമാദ് വിമുഖഃ കർതും ധർമജ്ഞ ഇവ നാസ്തികൈഃ
97 സാരംഗ ഇവ ഘർമാർതഃ കാമം വിലപ ശുഷ്യ ച
    നാഹം ഭീഷയിതും ശക്യഃ ക്ഷത്രവൃത്തേ വ്യവസ്ഥിതഃ
98 തനു ത്യജാം നൃസിംഹാനാം ആഹവേഷ്വ് അനിവർതിനാം
    യാ ഗതിർ ഗുരുണാ പ്രാങ് മേ പ്രോക്താ രാമേണ താം സ്മര
99 സ്വേഷാം ത്രാണാർഥം ഉദ്യുക്തം വധായ ദ്വിഷതാം അപി
    വിദ്ധി മാം ആസ്ഥിതം വൃത്തം പൗരൂരവ സമുത്തമം
100 ന തദ് ഭൂതം പ്രപശ്യാമി ത്രിഷു ലോകേഷു മദ്രക
   യോ മാം അസ്മാദ് അഭിപ്രായാദ് വാരയേദ് ഇതി മേ മതിഃ
101 ഏവം വിദ്വഞ് ജോഷം ആസ്സ്വ ത്രാസാത് കിം ബഹു ഭാഷസേ
   മാ ത്വാ ഹത്വാ പ്രദാസ്യാമി ക്രവ്യാദ്ഭ്യോ മദ്രകാധമ
102 മിത്ര പ്രതീക്ഷയാ ശല്യ ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ ചോഭയോഃ
   അപവാദതിതിക്ഷാഭിസ് ത്രിഭിർ ഏതൈർ ഹി ജീവസി
103 പുനശ് ചേദ് ഈദ്ദൃശം വാക്യം മദ്രരാജവദിഷ്യസി
   ശിരസ് തേ പാതയിഷ്യാമി ഗദയാ വജ്രകൽപയാ
104 ശ്രോതാരസ് ത്വ് ഇദം അദ്യേഹ ദ്രഷ്ടാരോ വാ കുദേശജ
   കർണം വാ ജഘ്നതുഃ കൃഷ്ണൗ കർണോ വാപി ജഘാന തൗ
105 ഏവം ഉക്ത്വാ തു രാധേയഃ പുനർ ഏവ വിശാം പതേ
   അബ്രവീൻ മദ്രരാജാനം യാഹി യാഹീത്യ് അസംഭ്രമം