മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം26

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം26

1 [ദുർ]
     അയം തേ കർണ സാരഥ്യം മദ്രരാജഃ കരിഷ്യതി
     കൃഷ്ണാദ് അഭ്യധികോ യന്താ ദേവേന്ദ്രസ്യേവ മാതലിഃ
 2 യഥാ ഹരിഹയൈർ യുക്തം സംഗൃഹ്ണാതി സ മാതലിഃ
     ശല്യസ് തവ തഥാദ്യായം സംയന്താ രഥവാജിനാം
 3 യോധേ ത്വയി രഥസ്ഥേ ച മദ്രരാജേ ച സാരഥൗ
     രഥശ്രേഷ്ഠോ ധ്രുവം സംഖ്യേ പാർഥോ നാഭിഭവിഷ്യതി
 4 [സ്]
     തതോ ദുര്യോധനോ ഭൂയോ മദ്രരാജം തരസ്വിനം
     ഉവാച രാജൻ സംഗ്രാമേ സംയച്ഛന്തം ഹയോത്തമാൻ
 5 ത്വയാഭിഗുപ്തോ രാധേയോ വിജേഷ്യതി ധനഞ്ജയം
     ഇത്യ് ഉക്തോ രഥം ആസ്ഥായ തഥേതി പ്രാഹ ഭാരത
 6 ശല്യേ ഽഭ്യുപഗതേ കർണഃ സാരഥിം സുമനോഽബ്രവീത്
     സ്വം സൂത സ്യന്ദനം മഹ്യം കൽപയേത്യ് അസകൃത് ത്വരൻ
 7 തതോ ജൈത്രം രഥവരം ഗന്ധർവനഗരോപമം
     വിധിവത് കൽപിതം ഭർത്രേ ജയേത്യ് ഉക്ത്വാ ന്യവേദയത്
 8 തം രഥം രഥിനാം ശ്രേഷ്ഠഃ കർണോ ഽഭ്യർച്യ യഥാവിധി
     സമ്പാദിതം ബ്രഹ്മവിദാ പൂർവം ഏവ പുരോധസാ
 9 കൃത്വാ പ്രദക്ഷിണം യത്നാദ് ഉപസ്ഥായ ച ഭാസ്കരം
     സമീപസ്ഥം മദ്രരാജം സമാരോപയദ് അഗ്രതഃ
 10 തതഃ കർണസ്യ ദുർധർഷം സ്യന്ദനപ്രവരം മഹത്
    ആരുരോഹ മഹാതേജാഃ ശല്യഃ സിംഹ ഇവാചലം
11 തതഃ ശല്യാസ്ഥിതം രാജൻ കർണഃ സ്വരഥം ഉത്തമം
    അധ്യതിഷ്ഠദ് യഥാംഭോദം വിദ്യുത്വന്തം ദിവാകരഃ
12 താവ് ഏകരഥം ആരൂഢാവ് ആദിത്യാഗ്നിസമത്വിഷൗ
    വ്യഭ്രാജേതാം യഥാ മേഘം സൂര്യാഗ്നീ സഹിതൗ ദിവി
13 സംസ്തൂയമാനൗ തൗ വീരൗ തദാസ്താം ദ്യുതിമത്തരൗ
    ഋത്വിക് സദസ്യൈർ ഇന്ദ്രാഗ്നീ ഹൂയമാനാവ് ഇവാധ്വരേ
14 സ ശല്യ സംഗൃഹീതാശ്വേ രഥേ കർണഃ സ്ഥിതോ ഽഭവത്
    ധനുർ വിസ്ഫാരയൻ ഘോരം പരിവേഷീവ ഭാസ്കരഃ
15 ആസ്ഥിതഃ സ രഥശ്രേഷ്ഠം കർണഃ ശരഗഭസ്തിമാൻ
    പ്രബഭൗ പുരുഷവ്യാഘ്രോ മന്ദരസ്ഥ ഇവാംശുമാൻ
16 തം രഥസ്ഥം മഹാവീരം യാന്തം ചാമിതതേജസം
    ദുര്യോധനഃ സ്മ രാധേയം ഇദം വചനം അബ്രവീത്
17 അകൃതം ദ്രോണ ഭീഷ്മാഭ്യാം ദുഷ്കരം കർമ സംയുഗേ
    കുരുഷ്വാധിരഥേ വീര മിഷതാം സർവധന്വിനാം
18 മനോഗതം മമ ഹ്യ് ആസീദ് ഭീഷ്മദ്രോണൗ മഹാരഥൗ
    അർജുനം ഭീമസേനം ച നിഹന്താരാവ് ഇതി ധ്രുവം
19 താഭ്യാം യദ് അകൃതം വീര വീരകർമ മഹാമൃധേ
    തത് കർമ കുരു രാധേയ വജ്രപാണിർ ഇവാപരഃ
20 ഗൃഹാണ ധർമരാജം വാ ജഹി വാ ത്വം ധനഞ്ജയം
    ഭീമസേനം ച രാധേയ മാദ്രീപുത്രൗ യമാവ് അപി
21 ജയശ് ച തേ ഽസ്തു ഭദ്രം ച പ്രയാഹി പുരുഷർഷഭ
    പാണ്ഡുപുത്രസ്യ സൈന്യാനി കുരു സർവാണി ഭസ്മസാത്
22 തതസ് തൂര്യസഹസ്രാണി ഭേരീണാം അയുതാനി ച
    വാദ്യമാനാന്യ് അരോചന്ത മേഘശബ്ദാ യഥാ ദിവി
23 പ്രതിഗൃഹ്യ തു തദ് വാക്യം രഥസ്ഥോ രഥസത്തമഃ
    അഭ്യഭാഷത രാധേയഃ ശല്യം യുദ്ധവിശാദരം
24 ചോദയാശ്വാൻ മഹാബാഹോ യാവദ് ധന്മി ധനഞ്ജയം
    ഭീമസേനം യമൗ ചോഭൗ രാജാനം ച യുധിഷ്ഠിരം
25 അദ്യ പശ്യതു മേ ശല്യ ബാഹുവീര്യം ധനഞ്ജയഃ
    അസ്യതഃ കങ്കപത്രാണാം സഹസ്രാണി ശതാനി ച
26 അദ്യ ക്ഷേപ്സ്യാമ്യ് അഹം ശല്യ ശരാൻ പരമതേജനാൻ
    പാണ്ഡവാനാം വിനാശായ ദുര്യോധന ജയായ ച
27 [ഷല്യ]
    സൂതപുത്ര കഥം നു ത്വം പാണ്ഡവാൻ അവമന്യസേ
    സർവാസ്ത്രജ്ഞാൻ മഹേഷ്വാസാൻ സർവാൻ ഏവ മഹാരഥാൻ
28 അനിവർതിനോ മഹാഭാഗാൻ അജേയാൻ സത്യവിക്രമാൻ
    അപി സഞ്ജനയേയുർ യേ ഭയം സാക്ഷാച് ഛതക്രതോഃ
29 യദാ ശ്രോഷ്യസി നിർഘോഷം വിസ്ഫൂർജിതം ഇവാശനേഃ
    രാധേയ ഗാണ്ഡിവസ്യാജൗ തദാ നൈവം വദിഷ്യസി
30 [സ്]
    അനാദൃത്യ തു തദ് വാക്യം മദ്രരാജേന ഭാഷിതം
    ദ്രക്ഷ്യസ്യ് അദ്യേത്യ് അവോചദ് വൈ ശക്യം കർണോ നരേശ്വര
31 ദൃഷ്ട്വാ കർണം മഹേഷ്വാസം യുയുത്സും സമവസ്ഥിതം
    ചുക്രുശുഃ കുരവഃ സർവേ ഹൃഷ്ടരൂപാഃ പരന്തപ
32 തതോ ദുന്ദുഭിഘോഷേണ ഭേരീണാം നിനദേന ച
    ബാണശബ്ദൈശ് ച വിവിധൈർ ഗർജിതൈശ് ച തരസ്വിനാം
    നിര്യയുസ് താവകാ യുദ്ധേ മൃത്യും കൃത്വാ നിവർതനം
33 പ്രയാതേ തു തതഃ കർണേ യോധേഷു മുദിതേഷു ച
    ചചാല പൃഥിവീ രാജൻ രരാസ ച സുവിസ്വരം
34 നിശ്ചരന്തോ വ്യദൃശ്യന്ത സൂര്യാത് സപ്ത മഹാഗ്രഹാഃ
    ഉൽകാ പാതശ് ച സഞ്ജജ്ഞേ ദിശാം ദാഹസ് തഥൈവ ച
    തഥാശന്യശ് ച സമ്പേതുർ വവുർ വാതാശ് ച ദാരുണാഃ
35 മൃഗപക്ഷിഗണാശ് ചൈവ ബഹുശഃ പൃതനാം തവ
    അപസവ്യം തദാ ചക്രുർ വേദയന്തോ മഹദ് ഭയം
36 പ്രസ്ഥിതസ്യ ച കർണസ്യ നിപേതുസ് തുരഗാ ഭുവി
    അസ്ഥി വർഷം ച പതിതം അന്തരിക്ഷാദ് ഭയാനകം
37 ജജ്വലുശ് ചൈവ ശസ്ത്രാണി ധ്വജാശ് ചൈവ ചകമ്പിരേ
    അശ്രൂണി ച വ്യമുഞ്ചന്ത വാഹനാനി വിശാം പതേ
38 ഏതേ ചാന്യേ ച ബഹവ ഉത്പാതാസ് തത്ര മാരിഷ
    സമുത്പേതുർ വിനാശായ കൗരവാണാം സുദാരുണാഃ
39 ന ച താൻ ഗണയാം ആസുഃ സർവേ തേ ദൈവമോഹിതാഃ
    പ്രസ്ഥിതം സൂതപുത്രം ച ജയേത്യ് ഊചുർ നരാ ഭുവി
    നിർജിതാൻ പാണ്ഡവാംശ് ചൈവ മേനിരേ തവ കൗരവാഃ
40 തതോ രഥസ്ഥഃ പരവീര ഹന്താ; ഭീഷ്മദ്രോണാവ് ആത്തവീര്യൗ നിരീക്ഷ്യ
    സമജ്വലദ് ഭാരത പാവകാഭോ; വൈകർതനോ ഽസൗ രഥകുഞ്ജരോ വൃഷഃ
41 സ ശല്യം ആഭാഷ്യ ജഗാദ വാക്യം; പാർഥസ്യ കർമാപ്രതിമം ച ദൃഷ്ട്വാ
    മാനേന ദർപേണ ച ദഹ്യമാനഃ; ക്രോധേന ദീപ്യന്ന് ഇവ നിഃശ്വസിത്വാ
42 നാഹം മഹേന്ദ്രാദ് അപി വജ്രവാണേഃ; ക്രുദ്ധാദ് ബിഭേമ്യ് ആത്തധനൂ രഥസ്ഥഃ
    ദൃഷ്ട്വാ തു ഭീഷ്മ പ്രമുഖാഞ് ശയാനാൻ; ന ത്വ് ഏവ മാം സ്ഥിരതാ സഞ്ജഹാതി
43 മഹേന്ദ്ര വിഷ്ണുപ്രതിമാവ് അനിന്ദിതൗ; രഥാശ്വനാഗപ്രവര പ്രമാഥിനൗ
    അവധ്യകൽപൗ നിഹതൗ യദാ പരൈസ്; തതോ മമാദ്യാപി രണേ ഽസ്തി സാധ്വസം
44 സമീക്ഷ്യ സംഖ്യേ ഽതിബാലാൻ നരാധിപൈർ; നരാശ്വമാതംഗരഥാഞ് ശരൈർ ഹതാൻ
    കഥം ന സർവാൻ അഹിതാൻ രണേ ഽവധീൻ; മഹാസ്ത്രവിദ് ബ്രാഹ്മണപുംഗവോ ഗുരുഃ
45 സ സംസ്മരൻ ദ്രോണ ഹവം മഹാഹവേ; ബ്രവീമി സത്യം കുരവോ നിബോധത
    ന വോ മദ് അന്യഃ പ്രസഹേദ് രണേ ഽർജുനം; ക്രമാഗതം മൃത്യും ഇവോഗ്രരൂപിണം
46 ശിക്ഷാ പ്രസാദശ് ച ബലം ധൃതിശ് ച; ദ്രോണേ മഹാസ്ത്രാണി ച സംനതിശ് ച
    സ ചേദ് അഗാൻ മൃത്യുവശം മഹാത്മാ; സർവാൻ അന്യാൻ ആതുരാൻ അദ്യ മന്യേ
47 നേഹ ധ്രുവം കിം ചിദ് അപി പ്രചിന്ത്യം; വിദുർ ലോകേ കർമണോ ഽനിത്യ യോഗാത്
    സൂര്യോദയേ കോ ഹി വിമുക്തസംശയോ; ഗർവം കുർവീതാദ്യ ഗുരൗ നിപാതിതേ
48 ന നൂനം അസ്ത്രാണി ബലം പരാക്രമഃ; ക്രിയാ സുനീതം പരമായുധാനി വാ
    അലം മനുഷ്യസ്യ സുഖായ വർതിതും; തഥാ ഹി യുദ്ധേ നിഹതഃ പരൈർ ഗുരുഃ
49 ഹുതാശനാദിത്യ സമാനതേജസം; പരാക്രമേ വിഷ്ണുപുരന്ദരോപമം
    നയേ ബൃഹസ്പത്യുശനഃ സമം സദാ; ന ചൈനം അസ്ത്രം തദ് അപാത് സുദുഃസഹം
50 സമ്പ്രക്രുഷ്ടേ രുദിതസ്ത്രീ കുമാരേ; പരാഭൂതേ പൗരുഷേ ധാർതരാഷ്ട്രേ
    മയാ കൃത്യം ഇതി ജാനാമി ശല്യ; പ്രയാഹി തസ്മാദ് ദ്വിഷതാം അനീകം
51 യത്ര രാജാ പാണ്ഡവാഃ സത്യസന്ധോ; വ്യവസ്ഥിതോ ഭീമസേനാർജുനൗ ച
    വാസുദേവഃ സൃഞ്ജയാഃ സാത്യകിശ് ച; യമൗ ച കസ് തൗ വിഷഹേൻ മദ് അന്യഃ
52 തസ്മാത് ക്ഷിപ്രം മദ്രപതേ പ്രയാഹി; രണേ പാഞ്ചാലാൻ പാണ്ഡവാൻ സൃഞ്ജയാംശ് ച
    താൻ വാ ഹനിഷ്യാമി സമേത്യ സംഖ്യേ; യാസ്യാമി വാ ദ്രോണ മുഖായ മന്യേ
53 ന ത്വ് ഏവാഹം ന ഗമിഷ്യാമി മധ്യം; തേഷാം ശൂരാണാം ഇതി മാ ശല്യവിദ്ധി
    മിത്രദ്രോഹോ മർഷണീയോ ന മേ ഽയം; ത്യക്ത്വാ പ്രാണാൻ അനുയാസ്യാമി ദ്രോണം
54 പ്രാജ്ഞസ്യ മൂഢസ്യ ച ജീവിതാന്തേ; പ്രാണപ്രമോക്ഷോ ഽന്തകവക്ത്രഗസ്യ
    അതോ വിദ്വന്ന് അഭിയാസ്യാമി പാർഥം; ദിഷ്ടം ന ശക്യം വ്യതിവർതിതും വൈ
55 കല്യാണ വൃത്തഃ സതതം ഹി രാജൻ; വൈചിത്രവീര്യസ്യ സുതോ മമാസീത്
    തസ്യാർഥസിദ്ധ്യർഥം അഹം ത്യജാമി; പ്രിയാൻ ഭോഗാൻ ദുസ്ത്യജം ജീവിതം ച
56 വൈയാഘ്രചർമാണം അകൂജനാക്ഷം; ഹൈമത്രികോശം രജതത്രിവേണും
    രഥപ്രബർഹം തുരഗപ്രബർഹൈർ; യുക്തം പ്രാദാൻ മഹ്യം ഇദം ഹി രാമഃ
57 ധനൂംഷി ചിത്രാണി നിരീക്ഷ്യ ശല്യ; ധ്വജം ഗദാം സായകാംശ് ചോഗ്രരൂപാൻ
    അസിം ച ദീപ്തം പരമായുധം ച; ശംഖം ച ശുഭ്രം സ്വനവന്തം ഉഗ്രം
58 പതാകിനം വജ്രനിപാത നിസ്വനം; സിതാശ്വയുക്തം ശുഭതൂണ ശോഭിതം
    ഇമം സമാസ്ഥായ രഥം രഥർഷഭം; രണേ ഹനിഷ്യാമ്യ് അഹം അർജുനം ബലാത്
59 തം ചേൻ മൃത്യുഃ സർവഹരോ ഽഭിരക്ഷതേ; സദാ പ്രമത്തഃ സമരേ പാണ്ഡുപുത്രം
    തം വാ ഹനിഷ്യാമി സമേത്യ യുദ്ധേ; യാസ്യാമി വാ ഭീഷ്മ മുഖോ യമായ
60 യമ വരുണ കുബേര വാസവാ വാ; യദി യുഗപത് സഗണാ മഹാഹവേ
    ജുഗുപിഷവ ഇഹൈത്യ പാണ്ഡവം; കിം ഉ ബഹുനാ സഹ തൈർ ജയാമി തം
61 ഇതി രണരഭസസ്യ കത്ഥതസ്; തദ് ഉപനിശമ്യ വചഃ സ മദ്രരാട്
    അവഹസദ് അവമന്യ വീര്യവാൻ; പ്രതിഷിഷിധേ ച ജാഗാദ ചോത്തരം
62 വിരമ വിരമ കർണ കത്ഥനാദ്; അതിരഭസോ ഽസ്യതി ചാപ്യ് അയുക്തവാക്
    ക്വ ച ഹി നരവരോ ധനഞ്ജയഃ; ക്വ പുനർ ഇഹ ത്വം ഉപാരമാബുധ
63 യദുസദനം ഉപേന്ദ്ര പാലിതം; ത്രിദിവം ഇവാമര രാജരക്ഷിതം
    പ്രസഭം ഇഹ വിലോക്യ കോ ഹരേത്; പുരുഷവരാവരജാം ഋതേ ഽർജുനാത്
64 ത്രിഭുവന സൃജം ഈശ്വരേശ്വരം; ക ഇഹ പുമാൻ ഭവം ആഹ്വയേദ് യുധി
    മൃഗവധ കലഹേ ഋതേ ഽർജുനാത്; സുരപതിവീര്യസമപ്രഭാവതഃ
65 അസുരസുരമഹോരഗാൻ നരാൻ; ഗരുഡ പിശാച സയക്ഷരാക്ഷസാൻ
    ഇഷുഭിർ അജയദ് അഗ്നിഗൗരവാത്; സ്വഭിലഷിതം ച ഹവിർ ദദൗ ജയഃ
66 സ്മരസി നനു യദാ പരൈർ ഹൃതഃ; സ ച ധൃതരാഷ്ട്ര സുതോ വിമോക്ഷിതഃ
    ദിനകരജ നരോത്തമൈർ യദാ; മരുഷു ബഹൂൻ വിനിഹത്യ താൻ അരീൻ
67 പ്രഥമം അപി പലായിതേ ത്വയി; പ്രിയ കലഹാ ധൃതരാഷ്ട്ര സൂനവഃ
    സ്മരസി നനു യദാ പ്രമോചിതാഃ; ഖചര ഗണാൻ അവജിത്യ പാണ്ഡവൈഃ
68 സമുദിത ബലവാഹനാഃ പുനഃ; പുരുഷവരേണ ജിതാഃ സ്ഥ ഗോഗ്രഹേ
    സഗുരു ഗുരു സുതാഃ സഭീഷ്മകാഃ; കിം ഉ ന ജിതഃ സ തദാ ത്വയാർജുനഃ
69 ഇദം അപരം ഉപസ്ഥിതം പുനസ്; തവ നിധനായ സുയുദ്ധം അദ്യ വൈ
    യദി ന രിപുഭയാത് പലായസേ; സമരഗതോ ഽദ്യ ഹതോ ഽസി സൂതജ
70 [സ്]
    ഇതി ബഹു പരുഷം പ്രഭാഷതി; പ്രമനസി മദ്രപതൗ രിപുസ്തവം
    ഭൃശം അതിരുഷിതഃ പരം വൃഷഃ; കുരു പൃതനാ പതിർ ആഹ മദ്രപം
71 ഭവതു ഭവതു കിം വികത്ഥസേ; നനു മമ തസ്യ ച യുദ്ധം ഉദ്യതം
    യദി സ ജയതി മാം മഹാഹവേ; തത ഇദം അസ്തു സുകത്ഥിതം തവ
72 ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി മദ്രേശ ഉക്ത്വാ നോത്തരം ഉക്തവാൻ
    യാഹി മദ്രേശ ചാപ്യ് ഏനം കർണഃ പ്രാഹ യുയുത്സയാ
73 സ രഥഃ പ്രയയൗ ശത്രൂഞ് ശ്വേതാശ്വഃ ശല്യ സാരഥിഃ
    നിഘ്നന്ന് അമിത്രാൻ സമരേ തമോ ഘ്നൻ സവിതാ യഥാ
74 തതഃ പ്രായാത് പ്രീതിമാൻ വൈ രഥേന; വൈയാഘ്രേണ ശ്വേതയുജാഥ കർണഃ
    സ ചാലോക്യ ധ്വജിനീം പാണ്ഡവാനാം; ധനഞ്ജയം ത്വരയാ പര്യപൃച്ഛത്