മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം23

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം23

1 [സ്]
     പുത്രസ് തവ മഹാരാജ മദ്രരാജം ഇദം വചഃ
     വിനയേനോപസംഗമ്യ പ്രണയാദ് വാക്യം അബ്രവീത്
 2 സത്യവ്രത മഹാഭാഗ ദ്വിഷതാം അഘവർധന
     മദ്രേശ്വര രണേ ശൂര പരസൈന്യഭയങ്കര
 3 ശ്രുതവാൻ അസി കർണസ്യ ബ്രുവതോ വദതാം വര
     യഥാ നൃപതിസിംഹാനാം മധ്യേ ത്വാം വരയത്യ് അയം
 4 തസ്മാത് പാർഥ വിനാശാർഥം ഹിതാർഥം മമ ചൈവ ഹി
     സാരഥ്യം രഥിനാം ശ്രേഷ്ഠ സുമനാഃ കർതും അർഹസി
 5 അസ്യാഭീശു ഗ്രഹോ ലോകേ നാന്യോ ഽസ്തി ഭവതാ സമഃ
     സ പാതു സർവതഃ കർണം ഭവാൻ ബ്രഹ്മേവ ശങ്കരം
 6 പാർഥസ്യ സചിവഃ കൃഷ്ണോ യഥാഭീശു ഗ്രഹോ വരഃ
     തഥാ ത്വം അപി രാധേയം സർവതഃ പരിപാലയ
 7 ഭീഷ്മോ ദ്രോണഃ കൃപഃ കർണോ ഭവാൻ ഭോജശ് ച വീര്യവാൻ
     ശകുനിഃ സൗബലോ ദ്രൗണിർ അഹം ഏവ ച നോ ബലം
     ഏഷാം ഏവ കൃതോ ഭാഗോ നവധാ പൃതനാ പതേ
 8 നൈവ ഭാഗോ ഽത്ര ഭീഷ്മസ്യ ദ്രോണസ്യ ച മഹാത്മനഃ
     താഭ്യാം അതീത്യ തൗ ഭാഗൗ നിഹതാ മമ ശത്രവഃ
 9 വൃദ്ധൗ ഹി തൗ നരവ്യാഘ്രൗ ഛലേന നിഹതൗ ച തൗ
     കൃത്വാ നസുകരം കർമ ഗതൗ സ്വർഗം ഇതോ ഽനഘ
 10 തഥാന്യേ പുരുഷവ്യാഘ്രാഃ പരൈർ വിനിഹതാ യുധി
    അസ്മദീയാശ് ച ബഹവഃ സ്വർഗായോപഗതാ രണേ
    ത്യക്ത്വാ പ്രാണാൻ യഥാശക്തി ചേഷ്ടാഃ കൃത്വാ ച പുഷ്കലാഃ
11 കർണോ ഹ്യ് ഏകോ മഹാബാഹുർ അസ്മത്പ്രിയഹിതേ രതഃ
    ഭവാംശ് ച പുരുഷവ്യാഘ്ര സർവലോകമഹാരഥഃ
    തസ്മിഞ് ജയാശാ വിപുലാ മമ മദ്രജനാധിപ
12 പാർഥസ്യ സമരേ കൃഷ്ണോ യഥാഭീശു വരഗ്രഹഃ
    തേന യുക്തോ രണേ പാർഥോ രക്ഷ്യമാണശ് ച പാർഥിവ
    യാനി കർമാണി കുരുതേ പ്രത്യക്ഷാണി തഥൈവ തേ
13 പൂർവം ന സമരേ ഹ്യ് ഏവം അവധീദ് അർജുനോ രിപൂൻ
    അഹന്യ് അഹനി മദ്രേശ ദ്രാവയൻ ദൃശ്യതേ യുധി
14 ഭാഗോ ഽവശിഷ്ടഃ കർണസ്യ തവ ചൈവ മഹാദ്യുതേ
    തം ഭാഗം സഹ കർണേന യുഗപൻ നാശയാഹവേ
15 സൂര്യാരുണൗ യഥാദൃഷ്ട്വാ തമോ നശ്യതി മാരിഷ
    തഥാ നശ്യന്തു കൗന്തേയാഃ സപാഞ്ചാലാഃ സസൃഞ്ജയാഃ
16 രഥാനാം പ്രവരഃ കർണോ യന്തൄണാം പ്രവരോ ഭവാൻ
    സംനിപാതഃ സമോ ലോകേ ഭവതോർ നാസ്തി കശ് ചന
17 യഥാ സർവാസ്വ് അവസ്ഥാസു വാർഷ്ണേയഃ പാതി പാണ്ഡവം
    തഥാ ഭവാൻ പരിത്രാതു കർണം വൈകർതനം രണേ
18 ത്വയാ സാരഥിനാ ഹ്യ് ഏഷ അപ്രധൃഷ്യോ ഭവിഷ്യതി
    ദേവതാനാം അപി രണേ സശക്രാണാം മഹീപതേ
    കിം പുനഃ പാണ്ഡവേയാനാം മാതിശങ്കീർ വചോ മമ
19 ദുര്യോധന വചഃ ശ്രുത്വാ ശല്യഃ ക്രോധസമന്വിതഃ
    ത്രിശിഖാം ഭ്രുകുടീം കൃത്വാ ധുന്വൻ ഹസ്തൗ പുനഃ പുനഃ
20 ക്രോധരക്തേ മഹാനേത്രേ പരിവർത്യ മഹാഭുജഃ
    കുലൈശ്വര്യശ്രുതിബലൈർ ദൃപ്തഃ ശല്യോ ഽബ്രവീദ് ഇദം
21 അവമന്യസേ മാം ഗാന്ധാരേ ധ്രുവം മാം പരിശങ്കസേ
    യൻ മാം ബ്രവീഷി വിസ്രബ്ധം സാരഥ്യം ക്രിയതാം ഇതി
22 അസ്മത്തോ ഽഭ്യധികം കർണം മന്യമാനഃ പ്രശംസസി
    ന ചാഹം യുധി രാധേയം ഗണയേ തുല്യം ആത്മനാ
23 ആദിശ്യതാം അഭ്യധികോ മമാംശഃ പൃഥിവീപതേ
    തം അഹം സമരേ ഹത്വാ ഗമിഷ്യാമി യഥാഗതം
24 അഥ വാപ്യ് ഏക ഏവാഹം യോത്സ്യാമി കുരുനന്ദന
    പശ്യ വീര്യം മമാദ്യ ത്വം സംഗ്രാമേ ദഹതോ രിപൂൻ
25 ന ചാഭികാമാൻ കൗരവ്യ വിധായ ഹൃദയേ പുമാൻ
    അസ്മദ്വിധഃ പ്രവർതേത മാ മാ ത്വം അതിശങ്കിഥാഃ
26 യുധി ചാപ്യ് അവമാനോ മേ ന കർതവ്യഃ കഥം ചന
    പശ്യ ഹീമൗ മമ ഭുജൗ വജ്രസംഹനനോപമൗ
27 ധനുഃ പശ്യ ച മേ ചിത്രം ശരാംശ് ചാശീവിഷോപമാൻ
    രഥം പശ്യ ച മേ കൢപ്തം സദശ്വൈർ വാതവേഗിതൈഃ
    ഗദാം ച പശ്യ ഗാന്ധാരേ ഹേമപട്ട വിഭൂഷിതാം
28 ദാരയേയം മഹീം ക്രുദ്ധോ വികിരേയം ച പർവതാൻ
    ശോഷയേയം സമുദ്രാംശ് ച തേജസാ സ്വേന പാർഥിവ
29 തൻ മാം ഏവംവിധം ജാനൻ സമർഥം അരിനിഗ്രഹേ
    കസ്മാദ് യുനക്ഷി സാരഥ്യേ ന്യൂനസ്യാധിരഥേർ നൃപ
30 ന നാമ ധുരി രാജേന്ദ്ര പ്രയോക്തും ത്വം ഇഹാർഹസി
    ന ഹി പാപീയസഃ ശ്രേയാൻ ഭൂത്വാ പ്രേഷ്യത്വം ഉത്സഹേ
31 യോ ഹ്യ് അഭ്യുപഗതം പ്രീത്യാ ഗരീയാംസം വശേ സ്ഥിതം
    വശേ പാപീയസോ ധത്തേ തത് പാപം അധരോത്തരം
32 ബ്രാഹ്മണാ ബ്രഹ്മണാ സൃഷ്ടാ മുഖാത് ക്ഷത്രം അഥോരസഃ
    ഊരുഭ്യാം അസൃജദ് വൈശ്യാഞ് ശൂദ്രാൻ പദ്ഭ്യാം ഇതി ശ്രുതിഃ
    തേഭ്യോ വർണവിശേഷാശ് ച പ്രതിലോമാനുലോമജാഃ
33 അഥാന്യോന്യസ്യ സംയോഗാച് ചാതുർവർണ്യസ്യ ഭാരത
    ഗോപ്താരഃ സംഗ്രഹീതാരൗ ദാതാരഃ ക്ഷത്രിയാഃ സ്മൃതാഃ
34 യാജനാധ്യാപനൈർ വിപ്രാ വിശുദ്ധൈശ് ച പ്രതിഗ്രഹൈഃ
    ലോകസ്യാനുഗ്രഹാർഥായ സ്ഥാപിതാ ബ്രഹ്മണാ ഭുവി
35 കൃഷിശ് ച പാശുപാല്യം ച വിശാം ദാനം ച സർവശഃ
    ബ്രഹ്മക്ഷത്രവിശാം ശൂദ്രാ വിഹിതാഃ പരിചാരകാഃ
36 ബ്രഹ്മക്ഷത്രസ്യ വിഹിതഃ സൂതാ വൈ പരിചാരകാഃ
    ന വിട് ശൂദ്രസ്യ തത്രൈവ ശൃണു വാക്യം മമാനഘ
37 സോ ഽഹം മൂർധാവസിക്തഃ സൻ രാജർഷികുലസംഭവഃ
    മഹാരഥഃ സമാഖ്യാതഃ സേവ്യഃ സ്തവ്യശ് ച ബന്ദിനാം
38 സോ ഽഹം ഏതാദൃശോ ഭൂത്വാ നേഹാരി കുലമർദന
    സൂതപുത്രസ്യ സംഗ്രാമേ സാരഥ്യം കർതും ഉത്സഹേ
39 അവമാനം അഹം പ്രാപ്യ ന യോത്സ്യാമി കഥം ചന
    ആപൃച്ഛ്യ ത്വാദ്യ ഗാന്ധാരേ ഗമിഷ്യാമി യഥാഗതം
40 ഏവം ഉക്ത്വാ നരവ്യാഘ്രഃ ശല്യഃ സമിതിശോഭനഃ
    ഉത്ഥായ പ്രയയൗ തൂർണം രാജമധ്യാദ് അമർഷിതഃ
41 പ്രണയാദ് ബഹുമാനാച് ച തം നിഗൃഹ്യ സുതസ് തവ
    അബ്രവീൻ മധുരം വാക്യം സാമ സർവാർഥസാധകം
42 യഥാ ശല്യ ത്വം ആത്ഥേദം ഏവം ഏതദ് അസംശയം
    അഭിപ്രായസ് തു മേ കശ് ചിത് തം നിബോധ ജനേശ്വര
43 ന കർണോ ഽഭ്യധികസ് ത്വത്തഃ ശങ്കേ നൈവ കഥം ചന
    ന ഹി മദ്രേശ്വരോ രാജാ കുര്യാദ് യദ് അനൃതം ഭവേത്
44 ഋതം ഏവ ഹി പൂർവാസ് തേ വഹന്തി പുരുഷോത്തമാഃ
    തസ്മാദ് ആർതായനിഃ പ്രോക്തോ ഭവാൻ ഇതി മതിർ മമ
45 ശല്യ ഭൂതശ് ച ശത്രൂണാം യസ്മാത് ത്വം ഭുവി മാനദ
    തസ്മാച് ഛല്യേതി തേ നാമ കഥ്യതേ പൃഥിവീപതേ
46 യദ് ഏവ വ്യാഹൃതം പൂർവം ഭവതാ ഭൂരിദക്ഷിണ
    തദ് ഏവ കുരു ധർമജ്ഞ മദർഥം യദ് യദ് ഉച്യസേ
47 ന ച ത്വത്തോ ഹി രാധേയോ ന ചാഹം അപി വീര്യവാൻ
    വൃണീമസ് ത്വാം ഹയാഗ്ര്യാണാം യന്താരം ഇതി സംയുഗേ
48 യഥാ ഹ്യ് അഭ്യധികം കർണം ഗുണൈസ് താത ധനഞ്ജയാത്
    വാസുദേവാദ് അപി ത്വാം ച ലോകോ ഽയം ഇതി മന്യതേ
49 കർണോ ഹ്യ് അഭ്യധികഃ പാർഥാദ് അസ്ത്രൈർ ഏവ നരർഷഭ
    ഭവാൻ അപ്യ് അധികഃ കൃഷ്ണാദ് അശ്വയാനേ ബലേ തഥാ
50 യഥാശ്വഹൃദയം വേദ വാസുദേവോ മഹാമനാഃ
    ദ്വിഗുണം ത്വം തഥാ വേത്ഥ മദ്രരാജ ന സംശയഃ
51 [ഷ്]
    യൻ മാ ബ്രവീഷി ഗാന്ധാരേ മധ്യേ സൈന്യസ്യ കൗരവ
    വിശിഷ്ടം ദേവകീപുത്രാത് പ്രീതിമാൻ അസ്മ്യ് അഹം ത്വയി
52 ഏഷ സാരഥ്യം ആതിഷ്ഠേ രാധേയസ്യ യശസ്വിനഃ
    യുധ്യതഃ പാണ്ഡവാഗ്ര്യേണ യഥാ ത്വം വീര മന്യസേ
53 സമയശ് ച ഹി മേ വീര കശ് ചിദ് വൈകർതനം പ്രതി
    ഉത്സൃജേയം യഥാശ്രദ്ധം അഹം വാചോ ഽസ്യ സംനിധൗ
54 [സ്]
    തഥേതി രാജൻ പുത്രസ് തേ സഹ കർണേന ഭാരത
    അബ്രവീൻ മദ്രരാജസ്യ സുതം ഭരതസത്തമ