മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം22

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം22

1 [ധൃ]
     സ്വേനച് ഛന്ദേന നഃ സർവാൻ നാവധീദ് വ്യക്തം അർജുനഃ
     ന ഹ്യ് അസ്യാ സമരേ മുച്യേതാന്തകോ ഽപ്യ് ആതതായിനഃ
 2 പാർഥോ ഹ്യ് ഏകോ ഽഹരദ് ഭദ്രാം ഏകശ് ചാഗ്നിം അതർപയത്
     ഏകശ് ചേമാം മഹീം ജിത്വാ ചക്രേ ബലിഭൃതോ നൃപാൻ
 3 ഏകോ നിവാതകവചാൻ അവധീദ് ദിവ്യകാർമുകഃ
     ഏകഃ കിരാത രൂപേണ സ്ഥിതം ശർവം അയോധയത്
 4 ഏകോ ഽഭ്യരക്ഷദ് ഭരതാൻ ഏകോ ഭവം അതോഷയത്
     തേനൈകേന ജിതാഃ സർവേ മദീയാ ഉഗ്രതേജസഃ
     തേ ന നിന്ദ്യാഃ പ്രശസ്യാശ് ച യത് തേ ചക്രുർ ബ്രവീഹി തത്
 5 [സ്]
     ഹതപ്രഹത വിധ്വസ്താ വിവർമായുധ വാഹനാഃ
     ദീനസ്വരാ ദൂയമാനാ മാനിനഃ ശത്രുഭിർ ജിതാഃ
 6 ശിബിരസ്ഥാഃ പുനർ മന്ത്രം മന്ത്രയന്തി സ്മ കൗരവാഃ
     ഭഗ്നദംഷ്ട്രാ ഹതവിഷാഃ പദാക്രാന്താ ഇവോരഗാഃ
 7 താൻ അബ്രവീത് തതഃ കർണഃ ക്രുദ്ധഃ സർപ ഇവ ശ്വസൻ
     കരം കരേണാഭിപീഡ്യ പ്രേക്ഷമാണസ് തവാത്മജം
 8 യത്തോ ദൃഢശ് ച ദക്ഷശ് ച ധൃതിമാൻ അർജുനഃ സദാ
     സ ബോധയതി ചാപ്യ് ഏനം പ്രാപ്തകാലം അധോക്ഷജഃ
 9 സഹസ്രാസ്ത്ര വിസർഗേണ വയം തേനാദ്യ വഞ്ജിതാഃ
     ശ്വസ് ത്വ് അഹം തസ്യ സങ്കൽപം സർവം ഹന്താ മഹീപതേ
 10 ഏവം ഉക്തസ് തഥേത്യ് ഉക്ത്വാ സോ ഽനുജജ്ഞേ നൃപോത്തമാൻ
    സുഖോഷിതാസ് തേ രജനീം ഹൃഷ്ടാ യുദ്ധായ നിര്യയുഃ
11 തേ ഽപശ്യൻ വിഹിതം വ്യൂഹം ധർമരാജേന ദുർജയം
    പ്രയത്നാത് കുരുമുഖ്യേന ബൃഹസ്പത്യുശനോ മതാത്
12 അഥ പ്രതീപ കർതാരം സതതം വിജിതാത്മനാം
    സസ്മാര വൃഷഭസ്കന്ധം കർണം ദുര്യോധനസ് തദാ
13 പുരന്ദരസമം യുദ്ധേ മരുദ്ഗണസമം ബലേ
    കാർതവീര്യ സമം വീര്യേ കർണം രാജ്ഞോ ഽഗമൻ മനഃ
    സൂതപുത്രം മഹേഷ്വാസം ബന്ധും ആത്യയികേഷ്വ് ഇവ
14 [ധൃ]
    യദ് വോ ഽഗമൻ മനോ മന്ദാഃ കർണം വൈകർതനം തദാ
    അപ്യ് അദ്രാക്ഷത തം യൂയം ശീതാർതാ ഇവ ഭാസ്കരം
15 കൃതേ ഽവഹാരേ സൈന്യാനാം പ്രവൃത്തേ ച രണേ പുനഃ
    കഥം വൈകർതനഃ കർണസ് തത്രായുധ്യത സഞ്ജയ
    കഥം ച പാണ്ഡവാഃ സർവേ യുയുധുസ് തത്ര സൂതജം
16 കർണോ ഹ്യ് ഏകോ മഹാബാഹുർ ഹന്യാത് പാർഥാൻ സസോമകാൻ
    കർണസ്യ ഭുജയോർ വീര്യം ശക്ര വിഷ്ണുസമം മതം
    തഥാസ്ത്രാണി സുഘോരാണി വിക്രമശ് ച മഹാത്മനഃ
17 ദുര്യോധനം തദാ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവേന ഭൃശാർദിതം
    പരാക്രാന്താൻ പാണ്ഡുസുതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ചാപി മഹാഹവേ
18 കർണം ആശ്രിത്യ സംഗ്രാമേ ദർപോ ദുര്യോധനേ പുനഃ
    ജേതും ഉത്സഹതേ പാർഥാൻ സപുത്രാൻ സഹ കേശവാൻ
19 അഹോ ബത മഹദ് ദുഃഖം യത്ര പാണ്ഡുസുതാൻ രണേ
    നാതരദ് രഭസഃ കർണോ ദൈവം നൂനം പരായണം
    അഹോ ദ്യൂതസ്യ നിഷ്ഠേയം ഘോരാ സമ്പ്രതി വർതതേ
20 അഹോ ദുഃഖാനി തീവ്രാണി ദുര്യോധനകൃതാന്യ് അഹം
    സഹിഷ്യാമി സുഘോരാണി ശല്യ ഭൂതാനി സഞ്ജയ
21 സൗബലം ച തഥാ താത നീതിമാൻ ഇതി മന്യതേ
22 യുദ്ധേഷു നാമ ദിവ്യേഷു വർതമാനേഷു സഞ്ജയ
    അശ്രൗഷം നിഹതാൻ പുത്രാൻ നിത്യം ഏവ ച നിർജിതാൻ
23 ന പാണ്ഡവാനാം സമരേ കശ് ചിദ് അസ്തി നിവാരകഃ
    സ്ത്രീമധ്യം ഇവ ഗാഹന്തി ദൈവം ഹി ബലവത്തരം
24 [സ്]
    അതിക്രാന്തം ഹി യത് കാര്യം പശ്ചാച് ചിന്തയതീതി ച
    തച് ചാസ്യ ന ഭവേത് കാര്യം ചിന്തയാ ച വിനശ്യതി
25 തദ് ഇദം തവ കാര്യം തു ദൂരപ്രാപ്തം വിജാനതാ
    ന കൃതം യത് ത്വയാ പൂർവം പ്രാപ്താപ്രാപ്ത വിചാരണേ
26 ഉക്തോ ഽസി ബഹുധാ രാജൻ മാ യുധ്യസ്വേതി പാണ്ഡവൈഃ
    ഗൃഹ്ണീഷേ ന ച തൻ മോഹാത് പാണ്ഡവേഷു വിശാം പതേ
27 ത്വയാ പാപാനി ഘോരാണി സമാചീർണാനി പാണ്ഡുഷു
    ത്വത്കൃതേ വർതതേ ഘോരഃ പാർഥിവാനാം ജനക്ഷയഃ
28 തത് ത്വ് ഇദാനീം അതിക്രമ്യ മാ ശുചോ ഭരതർഷഭ
    ശൃണു സർവം യഥാവൃത്തം ഘോരം വൈശസം അച്യുത
29 പ്രഭാതായാം രജന്യാം തു കർണോ രാജാനം അഭ്യയാത്
    സമേത്യ ച മഹാബാഹുർ ദുര്യോധനം അഭാഷത
30 അദ്യ രാജൻ സമേഷ്യാമി പാണ്ഡവേന യശസ്വിനാ
    ഹനിഷ്യാമി ച തം വീരം സ വാ മാം നിഹനിഷ്യതി
31 ബഹുത്വാൻ മമ കാര്യാണാം തഥാ പാർഥസ്യ പാർഥിവ
    നാഭൂത് സമാഗമോ രാജൻ മമ ചൈവാർജുനസ്യ ച
32 ഇദം തു മേ യഥാ പ്രജ്ഞം ശൃണു വാക്യം വിശാം പതേ
    അനിഹത്യ രണേ പാർഥം നാഹം ഏഷ്യാമി ഭാരത
33 ഹതപ്രവീരേ സൈന്യേ ഽസ്മിൻ മയി ചൈവ സ്ഥിതേ യുധി
    അഭിയാസ്യതി മാം പാർഥഃ ശക്ര ശക്ത്യാ വിനാകൃതം
34 തതഃ ശ്രേയഃ കരം യത് തേ തൻ നിബോധ ജനേശ്വര
    ആയുധാനാം ച യദ് വീര്യം ദ്രവ്യാണാം അർജുനസ്യ ച
35 കായസ്യ മഹതോ ഭേദേ ലാഘവേ ദൂരപാതനേ
    സൗഷ്ഠവേ ചാസ്ത്രയോഗേ ച സവ്യസാചീ ന മത്സമഃ
36 സർവായുധമഹാമാത്രം വിജയം നാമ തദ് ധനുഃ
    ഇന്ദ്രാർഥം അഭികാമേന നിർമിതം വിശ്വകർമണാ
37 യേന ദൈത്യ ഗണാൻ രാജഞ് ജിതവാൻ വൈ ശതക്രതുഃ
    യസ്യ ഘോഷേണ ദൈത്യാനാം വിമുഹ്യന്തി ദിശോ ദശ
    തദ് ഭാർഗവായ പ്രായച്ഛച് ഛക്രഃ പരമസംമതം
38 തദ് ദിവ്യം ഭാർഗവോ മഹ്യം അദദാദ് ധനുർ ഉത്തമം
    യേന യോത്സ്യേ മഹാബാഹും അർജുനം ജയതാം വരം
    യഥേന്ദ്രഃ സമരേ സർവാൻ ദൈതേയാൻ വൈ സമാഗതാൻ
39 ധനുർ ഘോരം രാമദത്തം ഗാണ്ഡീവാത് തദ് വിശിഷ്യതേ
    ത്രിഃ സപ്തകൃത്വഃ പൃഥിവീ ധനുഷാ തേന നിർജിതാ
40 ധനുഷോ യസ്യ കർമാണി ദിവ്യാനി പ്രാഹ ഭാർഗവഃ
    തദ് രാമോ ഹ്യ് അദദാൻ മഹ്യം യേന യോത്സ്യാമി പാണ്ഡവം
41 അദ്യ ദുര്യോധനാഹം ത്വാം നന്ദയിഷ്യേ സബാന്ധവം
    നിഹത്യ സമരേ വീരം അർജുനം ജയതാം വരം
42 സപർവതവനദ്വീപാ ഹതദ്വിഡ്ഭിഃ സസാഗരാ
    പുത്രപൗത്ര പ്രതിഷ്ഠാ തേ ഭവിഷ്യത്യ് അദ്യ പാർഥിവ
43 നാസാധ്യം വിദ്യതേ മേ ഽദ്യ ത്വത്പ്രിയാർഥം വിശേഷതഃ
    സമ്യഗ് ധർമാനുരക്തസ്യ സിദ്ധിർ ആത്മവതോ യഥാ
44 ന ഹി മാം സമരേ സോഢും സ ശക്തോ ഽഗ്നിം തരുർ യഥാ
    അവശ്യം തു മയാ വാച്യം യേന ഹീനോ ഽസ്മി ഫൽഗുനാത്
45 ജ്യാ തസ്യ ധനുഷോ ദിവ്യാ തഥാക്ഷയ്യൗ മഹേഷുധീ
    തസ്യ ദിവ്യം ധനുഃശ്രേഷ്ഠം ഗാണ്ഡീവം അജരം യുധി
46 വിജയം ച മഹദ് ദിവ്യം മമാപി ധനുർ ഉത്തമം
    തത്രാഹം അധികഃ പാർഥാദ് ധനുഷാ തേന പാർഥിവ
47 മയാ ചാഭ്യധികോ വീരഃ പാണ്ഡവസ് തൻ നിബോധ മേ
    രശ്മിഗ്രാഹശ് ച ദാശാർഹഃ സർവലോകനമസ്കൃതഃ
48 അഗ്നിദത്തശ് ച വൈ ദിവ്യോ രഥഃ കാഞ്ചനഭൂഷണഃ
    അച്ഛേദ്യഃ സർവതോ വീര വാജിനശ് ച മനോജവാഃ
    ധ്വജശ് ച ദിവ്യോ ദ്യുതിമാൻ വാനരോ വിസ്മയം കരഃ
49 കൃഷ്ണശ് ച സ്രഷ്ടാ ജഗതോ രഥം തം അഭിരക്ഷതി
    ഏഭിർ ദ്രവ്യൈർ അഹം ഹീനോ യോദ്ധും ഇച്ഛാമി പാണ്ഡവം
50 അയം തു സദൃശോ വീരഃ ശല്യഃ സമിതിശോഭനഃ
    സാരഥ്യം യദി മേ കുര്യാദ് ധ്രുവസ് തേ വിജയോ ഭവേത്
51 തസ്യ മേ സാരഥിഃ ശല്യോ ഭവത്വ് അസു കരഃ പരൈഃ
    നാരാചാൻ ഗാർധ്രപത്രാംശ് ച ശകടാനി വഹന്തു മേ
52 രഥാശ് ച മുഖ്യാ രാജേന്ദ്ര യുക്താ വാജിഭിർ ഉത്തമൈഃ
    ആയാന്തു പശ്ചാത് സതതം മാം ഏവ ഭരതർഷഭ
53 ഏവം അഭ്യധികഃ പാർഥാദ് ഭവിഷ്യാമി ഗുണൈർ അഹം
    ശല്യോ ഹ്യ് അഭ്യധികഃ കൃഷ്ണാദ് അർജുനാദ് അധികോ ഹ്യ് അഹം
54 യഥാശ്വഹൃദയം വേദ ദാശാർഹഃ പരവീരഹാ
    തഥാ ശല്യോ ഽപി ജാനീതേ ഹയാനാം വൈ മഹാരഥഃ
55 ബാഹുവീര്യേ സമോ നാസ്തി മദ്രരാജസ്യ കശ് ചന
    തഥാസ്ത്രൈർ മത്സമോ നാസ്തി കശ് ചിദ് ഏവ ധനുർധരഃ
56 തഥാ ശല്യ സമോ നാസ്തി ഹയയാനേ ഹ കശ് ചന
    സോ ഽയം അഭ്യധികഃ പാർഥാദ് ഭവിഷ്യതി രഥോ മമ
57 ഏതത് കൃതം മഹാരാജ ത്വയേച്ഛാമി പരന്തപ
    ഏവം കൃതേ കൃതം മഹ്യം സർവകാമൈർ ഭവിഷ്യതി
58 തതോ ദ്രഷ്ടാസി സമരേ യത് കരിഷ്യാമി ഭാരത
    സർവഥാ പാണ്ഡവാൻ സർവാഞ് ജേഷ്യാമ്യ് അദ്യ സമാഗതാൻ
59 [ദുർ]
    സർവം ഏതത് കരിഷ്യാമി യഥാ ത്വം കർണ മന്യസേ
    സോപാസംഗാ രഥാഃ സാശ്വാ അനുയാസ്യന്തി സൂതജ
60 നാരാചാൻ ഗാർധ്രപക്ഷാംശ് ച ശകടാനി വഹന്തു തേ
    അനുയാസ്യാമ കർണ ത്വാം വയം സർവേ ച പാർഥിവാഃ
61 [സ്]
    ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാരാജ തവ പുത്രാഃ പ്രതാപവാൻ
    അഭിഗമ്യാബ്രവീദ് രാജാ മദ്രരാജം ഇദം വചഃ