മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം21

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം21

1 [സ്]
     തതഃ കർണം പുരസ്കൃത്യ ത്വദീയാ യുദ്ധദുർമദാഃ
     പുനർ ആവൃത്യ സംഗ്രാമം ചക്രുർ ദേവാസുരോപമം
 2 ദ്വിരദരഥനരാശ്വശംഖശബ്ദൈഃ; പരിഹൃഷിതാ വിവിധൈശ് ച ശസ്ത്രപാതൈഃ
     ദ്വിരദരഥപദാതിസാർഥവാഹാഃ; പരിപതിതാഭിമുഖാഃ പ്രജഹ്രിരേ തേ
 3 ശരപരശു വരാസി പട്ടിശൈർ; ഇഷുഭിർ അനേകവിധൈശ് ച സാദിതാഃ
     ദ്വിരദരഥഹയാ മഹാഹവേ; വരപുരുഷൈഃ പുരുഷാശ് ച വാഹനൈഃ
 4 കമലദിനകരേന്ദു സംനിഭൈഃ; സിതദശനൈഃ സുമുഖാക്ഷി നാസികൈഃ
     രുചിരമുകുട കുണ്ഡലൈർ മഹീ; പുരുഷശിരോഭിർ അവസ്തൃതാ ബഭൗ
 5 പരിഘമുസല ശക്തിതോമരൈർ; നഖരഭുശുണ്ഡി ഗദാ ശതൈർ ദ്രുതാഃ
     ദ്വിരദനരഹയാഃ സഹസ്രശോ; രുധിരനദീ പ്രവഹാസ് തദാബ്ഭവൻ
 6 പ്രഹത നരരഥാശ്വകുഞ്ജരം; പ്രതിഭയ ദർശനം ഉൽബണം തദാ
     തദ് അഹിതനിഹതം ബഭൗ ബലം; പിതൃപരിരാഷ്ട്രം ഇവ പ്രജാ ക്ഷയേ
 7 അഥ തവ നരദേവ സൈനികാസ്; തവ ച സുതാഃ സുരസൂനു സംനിഭാഃ
     അമിതബലപുരഃസരാ രണേ; കുരു വൃഷഭാഃ ശിനിപുത്രം അഭ്യയുഃ
 8 തദ് അതിരുചിര ഭീമം ആബഭൗ; പുരുഷവരാശ്വരഥദ്വിപാകുലം
     ലവണജലസമുദ്ധത സ്വനം; ബലം അമരാസുരസൈന്യസംനിഭം
 9 സുരപതിസമവിക്രമസ് തതസ്; ത്രിദശവരാവരജോപമം യുധി
     ദിനകരകിരണ പ്രഭൈഃ പൃഷത്കൈർ; അവിതനയോ ഽഭ്യഹനച് ഛിനി പ്രവീരം
 10 തം അപി സരഥ വാജിസാരഥിം; ശിനിവൃഷഭോ വിവിധൈഃ ശരൈസ് ത്വരൻ
    ഭുജഗ വിഷസമപ്രഭൈ രണേ; പുരുഷവരം സമവാസ്തൃണോത് തദാ
11 ശിനിവൃഷഭ ശരപ്രപീഡിത്തം; തവ സുഹൃദോ വസുഷേണം അഭ്യയുഃ
    ത്വരിതം അതിരഥാ രഥർഷഭം; ദ്വിരദരഥാശ്വപദാതിഭിഃ സഹ
12 തം ഉദധി നിഭം ആദ്രവദ് ബലീ; ത്വരിതതരൈഃ സമഭിദ്രുതം പരൈഃ
    ദ്രുപദ സുത സഖസ് തദാകരോത്; പുരുഷരഥാശ്വഗജക്ഷയം മഹത്
13 അഥ പുരുഷവരൗ കൃതാഹ്നികൗ; ഭവം അഭിപൂജ്യ യഥാവിധി പ്രഭും
    അരിവധ കൃതനിശ്ചയൗ ദ്രുതം; തവ ബലം അർജുന കേശവൗ സൃതൗ
14 ജലദനിനദനിസ്വനം രഥം; പവനവിധൂതപതാക കേതനം
    സിതഹയം ഉപയാന്തം അന്തികം; ഹൃതമനസോ ദദൃശുസ് തദാരയഃ
15 അഥ വിസ്ഫാര്യ ഗാണ്ഡീവം രണേ നൃത്യന്ന് ഇവാർജുനഃ
    ശരസംബാധം അകരോത് ഖം ദിശഃ പ്രദിശസ് തഥാ
16 രഥാൻ വിമാനപ്രതിമാൻ സജ്ജയന്ത്രായുധ ധ്വജാൻ
    സസാരഥീംസ് തദാ ബാണൈർ അഭ്രാണീവാനിലോ ഽവധീത്
17 ഗജാൻ ഗജപ്രയന്തൄംശ് ച വൈജയന്ത്യ് അയുധ ധ്വജാൻ
    സാദിനോ ഽശ്വാംശ് ച പത്തീംശ് ച ശരൈർ നിന്യേ യമക്ഷയം
18 തം അന്തകം ഇവ ക്രുദ്ധം അനിവാര്യം മഹാരഥം
    ദുര്യോധനോ ഽഭ്യയാദ് ഏകോ നിഘ്നൻ ബാണൈഃ പൃഥഗ്വിധൈഃ
19 തസ്യാർജുനോ ധനുഃ സൂതം കേതും അശ്വാംശ് ച സായകൈഃ
    ഹത്വാ സപ്തഭിർ ഏകൈകം ഛത്രം ചിച്ഛേദ പത്രിണാ
20 നവമം ച സമാസാദ്യ വ്യജൃജത് പ്രതിഘാതിനം
    ദുര്യോധനായേഷു വരം തം ദ്രൗണിഃ സപ്തധാച്ഛിനത്
21 തതോ ദ്രൗണേർ ധനുശ് ഛിത്ത്വാ ഹത്വാ ചാശ്വവരാഞ് ശരൈഃ
    കൃപസ്യാപി തഥാത്യുഗ്രം ധനുശ് ചിച്ഛേദ പാണ്ഡവഃ
22 ഹാർദിക്യസ്യ ധനുശ് ഛിത്ത്വാ ധ്വജം ചാശ്വം തഥാവധീത്
    ദുഃശാസനസ്യേഷു വരം ഛിത്ത്വാ രാധേയം അഭ്യയാത്
23 അഥ സാത്യകിം ഉത്സൃജ്യ ത്വരൻ കർണോ ഽർജുനം ത്രിഭിഃ
    വിദ്ധ്വാ വിവ്യാധ വിംശത്യാ കൃഷ്ണം പാർഥം പുനസ് ത്രിഭിഃ
24 അഥ സാത്യകിർ ആഗത്യ കർണം വിദ്ധ്വാ ശിതൈഃ ശരൈഃ
    നവത്യാ നവഭിശ് ചോഗ്രൈഃ ശതേന പുനർ ആർദയത്
25 തതഃ പ്രവീരാഃ പാണ്ഡൂനാം സർവേ കർണം അപീഡയൻ
    യുധാമന്യുഃ ശിഖണ്ഡീ ച ദ്രൗപദേയാഃ പ്രഭദ്രകാഃ
26 ഉത്തമൗജാ യുയുത്സുശ് ച യമൗ പാർഷത ഏവ ച
    ചേദികാരൂഷ മത്സ്യാനാം കേകയാനാം ച യദ് ബലം
    ചേകിതാനശ് ച ബലവാൻ ധർമരാജശ് ച സുവ്രതഃ
27 ഏതേ രഥാശ്വദ്വിരദൈഃ പത്തിഭിശ് ചോഗ്രവിക്രമൈഃ
    പരിവാര്യ രണേ കർണം നാനാശസ്ത്രൈർ അവാകിരൻ
    ഭാഷന്തോ വാഗ്ഭിർ ഉഗ്രാഭിഃ സർവേ കർണവധേ വൃതാഃ
28 താം ശസ്ത്രവൃഷ്ടിം ബഹുധാ ഛിത്ത്വാ കർണഃ ശിതൈഃ ശരൈഃ
    അപോവാഹ സ്മ താൻ സർവാൻ ദ്രുമാൻ ഭങ്ക്ത്വേവ മാരുതഃ
29 രഥിനഃ സമഹാ മാത്രാൻ ഗജാൻ അശ്വാൻ സസാദിനഃ
    ശരവ്രാതാംശ് ച സങ്ക്രുദ്ധോ നിഘ്നൻ കർണോ വ്യദൃശ്യത
30 തദ് വധ്യമാനം പാണ്ഡൂനാം ബലം കർണാസ്ത്ര തേജസാ
    വിശസ്ത്ര ക്ഷതദേഹം ച പ്രായ ആസീത് പരാങ്മുഖം
31 അഥ കർണാസ്ത്രം അസ്ത്രേണ പ്രതിഹത്യാർജുനഃ സ്വയം
    ദിശഃ ഖം ചൈവ ഭൂമിം ച പ്രാവൃണോച് ഛരവൃഷ്ടിഭിഃ
32 മുസലാനീവ നിഷ്പേതുഃ പരിഘാ ഇവ ചേഷവഃ
    ശതഘ്ന്യ ഇവ ചാപ്യ് അന്യേ വജ്രാണ്യ് ഉഗ്രാണി വാപരേ
33 തൈർ വധ്യമാനം തത് സൈന്യം സപത്ത്യശ്വരഥദ്വിപം
    നിമീലിതാക്ഷം അത്യർഥം ഉദഭ്രാമ്യത് സമന്തതഃ
34 നിഷ്കൈവല്യം തദാ യുദ്ധം പ്രാപുർ അശ്വനരദ്വിപാഃ
    വധ്യമാനാഃ ശരൈർ അന്യേ തദാ ഭീതാഃ പ്രദുദ്രുവുഃ
35 ഏവം തേഷാം തദാ യുദ്ധേ സംസക്താനാം ജയൈഷിണാം
    ഗിരിമസ്തം സമാസാദ്യ പ്രത്യപദ്യത ഭാനുമാൻ
36 തമസാ ച മഹാരാജ രജസാ ച വിശേഷതഃ
    ന കിം ചിത് പ്രത്യപശ്യാമ ശുഭം വാ യദി വാശുഭം
37 തേ ത്രസന്തോ മഹേഷ്വാസാ രാത്രിയുദ്ധസ്യ ഭാരത
    അപയാനം തതശ് ചക്രുഃ സഹിതാഃ സർവവാജിഭിഃ
38 കൗരവേഷു ച യാതേഷു തദാ രാജൻ ദിനക്ഷയേ
    ജയം സുമനസഃ പ്രാപ്യ പാർഥാഃ സ്വശിബിരം യയുഃ
39 വാദിത്രശബ്ദൈർ വിവിധൈഃ സിംഹനാദൈശ് ച നർതിതൈഃ
    പരാൻ അവഹസന്തശ് ച സ്തുവന്തശ് ചാച്യുതാർജുനൗ
40 കൃതേ ഽവഹാരേ തൈർ വീരൈഃ സൈനികാഃ സർവ ഏവ തേ
    ആശിഷഃ പാണ്ഡവേയേഷു പ്രായുജ്യന്ത നരേശ്വരാഃ
41 തതഃ കൃതേ ഽവഹാരേ ച പ്രഹൃഷ്ടാഃ കുരുപാണ്ഡവാഃ
    നിശായാം ശിബിരം ഗത്വാ ന്യവിശന്ത നരേശ്വരാഃ
42 യക്ഷരക്ഷഃപിശാചാശ് ച ശ്വാപദാനി ച സംഘശഃ
    ജഗ്മുർ ആയോധനം ഘോരം രുദ്രസ്യാനർതനോപമം