മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം20

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം20

1 [ധൃ]
     അതിതീവ്രാണി ദുഃഖാനി ദുഃസഹാനി ബഹൂനി ച
     തവാഹം സഞ്ജയാശ്രൗഷം പുത്രാണാം മമ സങ്ക്ഷയം
 2 തഥാ തു മേ കഥയസേ യഥാ യുദ്ധം തു വർതതേ
     ന സന്തി സൂത കൗരവ്യാ ഇതി മേ നൈഷ്ഠികീ മതിഃ
 3 ദുര്യോധനസ് തു വിരഥഃ കൃതസ് തത്ര മഹാരണേ
     ധർമപുത്രഃ കഥം ചക്രേ തസ്മിൻ വാ നൃപതിഃ കഥം
 4 അപരാഹ്ണേ കഥം യുദ്ധം അഭവൽ ലോമ ഹാർഷണം
     തൻ മമാചക്ഷ്വ തത്ത്വേന കുശലോ ഹ്യ് അസി സഞ്ജയ
 5 [സ്]
     സംസക്തേഷു ച സൈന്യേഷു യുധ്യമാനേഷു ഭാഗശഃ
     രഥം അന്യം സമാസ്ഥായ പുത്രസ് തവ വിശാം പതേ
 6 ക്രോധേന മഹതാവിഷ്ടഃ സവിഷോ ഭുജഗോ യഥാ
     ദുര്യോധനസ് തു ദൃഷ്ട്വാ വൈ ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
     ഉവാച സൂത ത്വരിതം യാഹി യാഹീതി ഭാരത
 7 അത്ര മാം പ്രാപയ ക്ഷിപ്രം സാരഥേ യത്ര പാണ്ഡവഃ
     ധ്രിയമാണേന ഛത്രേണ രാജാ രാജതി ദംശിതഃ
 8 സസൂതശ് ചോദിതോ രാജ്ഞാ രാജ്ഞഃ സ്യന്ദനം ഉത്തമം
     യുധിഷ്ഠിരസ്യാഭിമുഖം പ്രേഷയാം ആസ സംയുഗേ
 9 തതോ യുധിഷ്ഠിരഃ ക്രുദ്ധഃ പ്രമത്ത ഇവ സദ് ഗവഃ
     സാരഥിം ചോദയാം ആസ യാഹി യത്ര സുയോധനഃ
 10 തൗ സമാജഗ്മതുർ വീരൗ ഭ്രാതരൗ രഥസാത്തമൗ
    സമേത്യ ച മഹാവീര്യൗ സംനദ്ധൗ യുദ്ധദുർമദൗ
    തതക്ഷതുർ മഹേഷ്വാസൗ ശരൈർ അന്യോന്യം ആഹവേ
11 തതോ ദുര്യോധനോ രാജാ ധർമശീലസ്യ മാരിഷ
    ശിലാശിതേന ഭല്ലേന ധനുശ് ചിച്ഛേദ സംയുഗേ
    തം നാമൃഷ്യത സങ്ക്രുദ്ധോ വ്യവസായം യുധിഷ്ഠിരഃ
12 അപവിധ്യ ധനുശ് ഛിന്നം ക്രോധസംരക്തലോചനഃ
    അന്യത് കാർമുകം ആദായ ധർമപുത്രശ് ചമൂമുഖേ
13 ദുര്യോധനസ്യ ചിച്ഛേദ ധ്വജം കാർമുകം ഏവ ച
    അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ പ്രത്യവിധ്യത പാണ്ഡവം
14 താവ് അന്യോന്യം സുസംരബ്ധൗ ശരവർഷാണ്യ് അമുഞ്ചതാം
    സിംഹാവ് ഇവ സുസങ്ക്രുദ്ധൗ പരസ്പരജിഗീഷയാ
15 അന്യോന്യം ജഘ്നതുശ് ചൈവ നർദമാനൗ വൃഷാവ് ഇവ
    അന്യോന്യം പ്രേക്ഷമാണൗ ച ചേരതുസ് തൗ മഹാരഥൗ
16 തതഃ പൂർണായതോത്സൃഷ്ടൈർ അന്യോന്യം സുകൃതവ്രണൗ
    വിരേജതുർ മഹാരാജ പുഷ്ടിതാവ് ഇവ കിംശുകൗ
17 തതോ രാജൻ പ്രതിഭയാൻ സിംഹനാദാൻ മുഹുർ മുഹുഃ
    തലയോശ് ച തഥാ ശബ്ദാൻ ധനുഷോശ് ച മഹാഹവേ
18 ശംഖശബ്ദരവാംശ് ചൈവ ചക്രതുസ് തൗ രഥോത്തമൗ
    അന്യോന്യം ച മഹാരാജ പീഡയാം ചക്രതുർ ഭൃശം
19 തതോ യുധിഷ്ഠിരോ രാജാ തവ പുത്രം ത്രിഭിഃ ശരൈഃ
    ആജഘാനോരസി ക്രുദ്ധോ വജ്രവേഗോ ദുരാസദഃ
20 പ്രതിവിവ്യാധ തം തൂർണം തവ പുത്രോ മഹീപതിം
    പഞ്ചഭിർ നിശിതൈർ ബാണൈർ ഹേമപുംഖൈഃ ശിലാശിതൈഃ
21 തതോ ദുര്യോധനോ രാജാ ശക്തിം ചിക്ഷേപ ഭാരത
    സർവപാരശവീം തീക്ഷ്ണാം മഹോൽകാ പ്രതിമാം തദാ
22 താം ആപതന്തീം സഹസാ ധർമരാജഃ ശിലാശിതൈഃ
    ത്രിഭിശ് ചിച്ഛേദ സഹസാ തം ച വിവ്യാധ സപ്തഭിഃ
23 നിപപാത തതഃ സാഥ ഹേമദണ്ഡാ മഹാഘനാ
    നിപതന്തീ മഹോൽകേവ വ്യരാജച് ഛിഖി സംനിഭാ
24 ശക്തിം വിനിഹതാം ദൃഷ്ട്വാ പുത്രസ് തവ വിശാം പതേ
    നവഭിർ നിശിതൈർ ഭല്ലൈർ നിജഘാന യുധിഷ്ഠിരം
25 സോ ഽതിവിദ്ധോ ബലവതാം അഗ്രണീഃ ശത്രുതാപനഃ
    ദുര്യോധനം സമുദ്ദിശ്യ ബാണം ജഗ്രാഹ സത്വരഃ
26 സമാധത്ത ച തം ബാണം ധനുഷ്യ് ഉഗ്രം മഹാബലഃ
    ചിക്ഷേപ ച തതോ രാജാ രാജ്ഞഃ ക്രുദ്ധഃ പരാക്രമീ
27 സ തു ബാണഃ സമാസാദ്യ തവ പുത്രം മഹാരഥം
    വ്യമോഹയത രാജാനം ധരണീം ച ജഗാമ ഹ
28 തതോ ദുര്യോധനഃ ക്രുദ്ധോ ഗദാം ഉദ്യമ്യ വേഗിതഃ
    വിധിത്സുഃ കലഹസ്യാന്തം അഭിദുദ്രാവ പാണ്ഡവം
29 തം ആലക്ഷ്യോദ്യത ഗദം ദണ്ഡഹസ്തം ഇവാന്തകം
    ധർമരാജോ മഹാശക്തിം പ്രാഹിണോത് തവ സൂനവേ
    ദീപ്യമാനാം മഹാവേഗാം മഹോൽകാം ജ്വലിതാം ഇവ
30 രഥസ്ഥഃ സ തയാ വിദ്ധോ വർമ ഭിത്ത്വാ മഹാഹവേ
    ഭൃശം സംവിഗ്നഹൃദയഃ പപാത ച മുമോഹ ച
31 തതസ് ത്വരിതം ആഗത്യ കൃതവർമാ തവാത്മജം
    പ്രത്യപദ്യത രാജാനം മഗ്നം വൈ വ്യസനാർണവേ
32 ഭീമോ ഽപി മഹതീം ഗൃഹ്യ ഗദാം ഹേമപരിഷ്കൃതാം
    അഭിദുദ്രാവ വേഗേന കൃതവർമാണം ആഹവേ
    ഏവം തദ് അഭവദ് യുദ്ധം ത്വദീയാനാം പരൈഃ സഹ