മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം16

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം16

1 [ധൃ]
     പാണ്ഡ്യേ ഹതേ കിം അകരോദ് അർജുനോ യുധി സഞ്ജയ
     ഏകവീരേണ കർണേന ദ്രാവിതേഷു പരേഷു ച
 2 സമാപ്തവിദ്യോ ബലവാൻ യുക്തോ വീരശ് ച പാണ്ഡവഃ
     സർവഭൂതേഷ്വ് അനുജ്ഞാതഃ ശങ്കരേണ മഹാത്മനാ
 3 തസ്മാൻ മഹദ് ഭയം തീവ്രം അമിത്രഘ്നാദ് ധനഞ്ജയാത്
     സ യത് തത്രാകരോത് പാർഥസ് തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
 4 [സ്]
     ഹതേ പാണ്ഡ്യേ ഽർജുനം കൃഷ്ണസ് ത്വരന്ന് ആഹ വചോ ഹിതം
     പശ്യാതിമാന്യം രാജാനം അപയാതാംശ് ച പാണ്ഡവാൻ
 5 അശ്വത്ഥാമ്നശ് ച സങ്കൽപാദ് ധതാഃ കർണേന സൃഞ്ജയാഃ
     തഥാശ്വനരനാഗാനാം കൃതം ച കദനം മഹത്
     ഇത്യ് ആചഷ്ട സുദുർധർഷോ വാസുദേവഃ കിരീടിനേ
 6 ഏതച് ഛ്രുത്വാ ച ദൃഷ്ട്വാ ച ഭ്രാതുർ ഘോരേ മഹദ് ഭയം
     വാഹയാശ്വാൻ ഹൃഷീകേശ ക്ഷിപ്രം ഇത്യ് ആഹ പാണ്ഡവഃ
 7 തതഃ പ്രായാദ് ധൃഷീകേശോ രഥേനാപ്രതിയോധിനാ
     ദാരുണശ് ച പുനസ് തത്ര പ്രാദുരാസീത് സമാഗമഃ
 8 തതഃ പ്രവവൃതേ ഭൂയഃ സംഗ്രാമോ രാജസത്തമ
     കർണസ്യ പാണ്ഡവാനാം ച യമ രാഷ്ട്രവിവർധനഃ
 9 ധനൂംഷി ബാണാൻ പരിഘാൻ അസി തോമരപട്ടിശാൻ
     മുസലാനി ഭുശുണ്ഡീശ് ച ശക്തിഋഷ്ടി പരശ്വധാൻ
 10 ഗദാഃ പ്രാസാൻ അസീൻ കുന്താൻ ഭിണ്ഡിപാലാൻ മഹാങ്കുശാൻ
    പ്രഗൃഹ്യ ക്ഷിപ്രം ആപേതുഃ പരസ്പരജിഗീഷയാ
11 ബാണജ്യാ തലശബ്ദേന ദ്യാം ദിശഃ പ്രദിശോ വിയത്
    പൃഥിവീം നേമിഘോഷേണ നാദയന്തോ ഽഭ്യയുഃ പരാൻ
12 തേന ശബ്ദേന മഹതാ സംഹൃഷ്ടാശ് ചക്രുർ ആഹവം
    വീരാ വീരൈർ മഹാഘോരം കലഹാന്തം തിതീർഷവഃ
13 ജ്യാതലത്ര ധനുഃ ശബ്ദാഃ കുഞ്ജരാണാം ച ബൃംഹിതം
    താഡിതാനാം ച പതതാം നിനാദഃ സുമഹാൻ അഭൂത്
14 ബാണശബ്ദാംശ് ച വിവിധാഞ് ശൂരാണാം അഭിഗർജതാം
    ശ്രുത്വാ ശബ്ദം ഭൃശം ത്രേസുർ ജഘ്നുർ മമ്ലുശ് ച ഭാരത
15 തേഷാം നാനദ്യതാം ചൈവ ശസ്ത്രവൃഷ്ടിം ച മുഞ്ചതാം
    ബഹൂൻ ആധിരഥിഃ കർണഃ പ്രമമാഥ രണേഷുഭിഃ
16 പഞ്ച പാഞ്ചാല വീരാണാം രഥാൻ ദശ ച പഞ്ച ച
    സാശ്വസൂത ധ്വജാൻ കർണഃ ശരൈർ നിന്യേ യമക്ഷയം
17 യോധമുഖ്യാ മഹാവീര്യാഃ പാണ്ഡൂനാം കർണം ആഹവേ
    ശീഘ്രാസ്ത്രാ ദിവം ആവൃത്യ പരിവവ്രുഃ സമന്തതഃ
18 തതഃ കർണോ ദ്വിഷത് സേനാം ശരവർഷൈർ വിലോഡയൻ
    വിജഗാഹേ ഽണ്ഡജാപൂർണാം പദ്മിനീം ഇവ യൂഥപഃ
19 ദ്വിഷൻ മധ്യം അവസ്കന്ദ്യ രാധേയോ ധനുർ ഉത്തമം
    വിധുന്വാനഃ ശിതൈർ ബാണൈഃ ശിരാംസ്യ് ഉന്മഥ്യ പാതയത്
20 ചർമ വർമാണി സഞ്ഛിന്ദ്യ നിർവാപം ഇവ ദേഹിനാം
    വിഷേഹുർ നാസ്യ സമ്പർകം ദ്വിതീയസ്യ പതത്രിണഃ
21 വർമ ദേഹാസു മഥനൈർ ധനുഷഃ പ്രച്യുതൈഃ ശരൈഃ
    മൗർവ്യാ തലത്രൈർ ന്യവധീത് കശയാ വാജിനോ യഥാ
22 പാണ്ഡുസൃഞ്ജയ പാഞ്ചാലാഞ് ശരഗോചരം ആനയത്
    മമർദ കർണസ് തരസാ സിംഹോ മൃഗഗണാൻ ഇവ
23 തതഃ പാഞ്ചാല പുത്രാശ് ച ദ്രൗപദേയാശ് ച മാരിഷ
    യമൗ ച യുയുധാനശ് ച സഹിതാഃ കർണം അഭ്യയുഃ
24 വ്യായച്ഛമാനാഃ സുഭൃശം കുരുപാണ്ഡവസൃഞ്ജയാഃ
    പ്രിയാൻ അസൂൻ രണേ ത്യക്ത്വാ യോധാ ജഗ്മുഃ പരസ്പരം
25 സുസംനദ്ധാഃ കവചിനഃ സ ശിരസ് ത്രാണഭൂഷണാഃ
    ഗദാഭിർ മുസലൈർ ചാന്യേ പരിഘൈർശ് ച മഹാരഥാഃ
26 സമഭ്യധാവന്ത ഭൃശം ദേവാ ദണ്ഡൈർ ഇവോദ്യതൈഃ
    നദന്തശ് ചാഹ്വയന്തശ് ച പ്രവൽഗന്തശ് ച മാരിഷ
27 തതോ നിജഘ്നുർ അന്യോന്യം പേതുശ് ചാഹവതാഡിതാഃ
    വമന്തോ രുധിരം ഗാത്രൈർ വിമസ്തിഷ്കേക്ഷണാ യുധി
28 ദന്തപൂർണൈഃ സ രുധിരൈർ വക്ത്രൈർ ദാഡിമ സംനിഭൈഃ
    ജീവന്ത ഇവ ചാപ്യ് ഏതേ തസ്ഥുഃ ശസ്ത്രോപബൃംഹിതാഃ
29 പരസ്പരം ചാപ്യ് അപരേ പട്ടിശൈർ അസിഭിസ് തഥാ
    ശക്തിഭിർ ഭിണ്ഡിപാലൈശ് ച നഖരപ്രാസതോമരൈഃ
30 തതക്ഷുശ് ചിച്ഛിദുശ് ചാന്യേ ബിഭിദുശ് ചിക്ഷിപുസ് തഥാ
    സഞ്ചകർതുശ് ച ജഘ്നുശ് ച ക്രുദ്ധാ നിർബിഭിദുശ് ച ഹ
31 പേതുർ അന്യോന്യനിഹതാ വ്യസവോ രുധിരോക്ഷിതാഃ
    ക്ഷരന്തഃ സ്വരസം രക്തം പ്രകൃതാശ് ചന്ദനാ ഇവ
32 രഥൈ രഥാ വിനിഹതാ ഹസ്തിനശ് ചാപി ഹസ്തിഭിഃ
    നരാ നരവരൈഃ പേതുർ അശ്വാശ് ചാശ്വൈഃ സഹസ്രശഃ
33 ധ്വജാഃ ശിരാംസി ച്ഛത്രാണി ദ്വിപഹസ്താ നൃണാം ഭുജാഃ
    ക്ഷുരൈർ ഭല്ലാർധ ചന്ദ്രൈശ് ച ഛിന്നാഃ ശസ്ത്രാണി തത്യജുഃ
34 നരാംശ് ച നാഗാംശ് ച രഥാൻ ഹയാൻ മമൃദുർ ആഹവേ
    അശ്വാരോഹൈർ ഹതാഃ ശൂരാശ് ഛിന്നഹസ്താശ് ച ദന്തിനഃ
35 സ പതാകാധ്വജാഃ പേതുർ വിശീർണാ ഇവ പർവതാഃ
    പത്തിഭിശ് ച സമാപ്ലുത്യ ദ്വിരദാഃ സ്യന്ദനാസ് തഥാ
36 പ്രഹതാ ഹന്യമാനാശ് ച പതിതാശ് ചൈവ സർവശഃ
    അശ്വാരോഹാഃ സമാസാദ്യ ത്വരിതാഃപത്തിഭിർ ഹതാഃ
    സാദിഭിഃ പത്തിസംഘാശ് ച നിഹതാ യുധി ശേരതേ
37 മൃദിതാനീവ പദ്മാനി പ്രമ്ലാനാ ഇവ ച സ്രജഃ
    ഹതാനാം വദനാന്യ് ആസൻ ഗാത്രാണി ച മഹാമതേ
38 രൂപാണ്യ് അത്യർഥ കാമ്യാനി ദ്വിരദാശ്വനൃണാം നൃപ
    സമുന്നാനീവ വസ്ത്രാണി പ്രാപുർ ദുർദർശതാം പരം