മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം17

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം17

1 [സ്]
     ഹസ്തിഭിസ് തു മഹാമാത്രാസ് തവ പുത്രേണ ചോദിതാഃ
     ധൃഷ്ടദ്യുമ്നം ജിഘാംസന്തഃ ക്രുദ്ധാഃ പാർഷതം അഭ്യയുഃ
 2 പ്രാച്യാശ് ച ദാക്ഷിണാത്യാശ് ച പ്രവീരാ ഗജയോധിനഃ
     അംഗാ വംഗാശ് ച പുണ്ഡ്രാശ് ച മാഗധാസ് താമ്രലിപ്തകാഃ
 3 മേകലാഃ കോശലാ മദ്രാ ദശാർണാ നിഷധാസ് തഥാ
     ഗജയുദ്ധേഷു കുശലാഃ കലിംഗൈഃ സഹ ഭാരത
 4 ശരതോമര നാരാചൈർ വൃഷ്ടിമന്ത ഇവാംബുദാഃ
     സിഷിചുസ് തേ തതഃ സർവേ പാഞ്ചാലാചലം ആഹവേ
 5 താൻ സംമിമർദിഷുർ നാഗാൻ പാർഷ്ണ്യംഗുഷ്ഠാങ്കുശൈർ ഭൃശം
     പോഥിതാൻ പാർഷതോ ബാണൈർ നാരാചൈശ് ചാഭ്യവീവൃഷത്
 6 ഏകൈകം ദശഭിഃ ഷഡ്ഭിർ അഷ്ടാഭിർ അപി ഭാരത
     ദ്വിരദാൻ അഭിവിവ്യാധ ക്ഷിപ്തൈർ ഗിരിനിഭാഞ് ശരൈഃ
     പ്രച്ഛാദ്യമാനോ ദ്വിരദൈർ മേഘൈർ ഇവ ദിവാകരഃ
 7 പര്യാസുഃ പാണ്ഡുപാഞ്ചാലാ നദന്തോ നിശിതായുധാഃ
     താൻ നാഗാൻ അഭിവർഷന്തോ ജ്യാതന്ത്രീ ശരനാദിതൈഃ
 8 നകുലഃ സഹദേവശ് ച ദ്രൗപദേയാഃ പ്രഭദ്രകാഃ
     സാത്യകിശ് ച ശിഖണ്ഡീ ച ചേകിതാനശ് ച വീര്യവാൻ
 9 തേ മ്ലേച്ഛൈഃ പ്രേഷിതാ നാഗാ നരാൻ അശ്വാൻ രഥാൻ അപി
     ഹസ്തൈർ ആക്ഷിപ്യ മമൃദുഃ പദ്ഭിശ് ചാപ്യ് അതിമന്യവഃ
 10 ബിഭിദുശ് ച വിഷാണാഗ്രൈഃ സമാക്ഷിപ്യ ച വിക്ഷിപുഃ
    വിഷാണ ലഗ്നൈശ് ചാപ്യ് അന്യേ പരിപേതുർ വിഭീഷണാഃ
11 പ്രമുഖേ വർതമാനം തു ദ്വിപം വംഗസ്യ സാത്യകിഃ
    നാരാചേനോഗ്ര വേഗേന ഭിത്ത്വാ മർമണ്യ് അപാതയത്
12 തസ്യാവർജിതനാഗസ്യ ദ്വിരദാദ് ഉത്പതിഷ്യതഃ
    നാരാചേനാഭിനദ് വക്ഷഃ സോ ഽപതദ് ഭുവി സാത്യകേഃ
13 പുണ്ഡ്രസ്യാപതതോ നാഗം ചലന്തം ഇവ പർവതം
    സഹദേവഃ പ്രയത്നാത് തൈർ നാരാചൈർ വ്യഹനത് ത്രിഭിഃ
14 വിപതാകം വിയന്താരം വിവർമ ധ്വജജീവിതം
    തം കൃത്വാ ദ്വിരദം ഭൂയഃ സഹദേവോ ഽംഗം അഭ്യഗാത്
15 സഹദേവം തു നകുലോ വാരയിത്വാംഗം ആർദയത്
    നാരാചൈർ യമദണ്ഡാഭൈസ് ത്രിഭിർ നാഗം ശതേന ച
16 ദിവാകരകരപ്രഖ്യാൻ അംഗശ് ചിക്ഷേപ തോമരാൻ
    നകുലായ ശതാന്യ് അഷ്ടൗ ത്രിധൈകൈകം തു സോ ഽച്ഛിനത്
17 തഥാർധ ചന്ദ്രേണ ശിരസ് തസ്യ ചിച്ഛേദ പാണ്ഡവഃ
    സ പപാത ഹതോ മ്ലേച്ഛസ് തേനൈവ സഹ ദന്തിനാ
18 ആചാര്യ പുത്രേ നിഹതേ ഹസ്തിശിക്ഷാ വിശാരദേ
    അംഗാഃ ക്രുദ്ധാ മഹാമാത്രാ നാഗൈർ നകുലം അഭ്യയുഃ
19 ചലത് പതാകൈഃ പ്രമുഖൈർ ഹേമകക്ഷ്യാ തനുച് ഛദൈഃ
    മിമർദിശന്തസ് ത്വരിതാഃ പ്രദീപ്തൈർ ഇവ പർവതൈഃ
20 മേകലോത്കല കാലിംഗാ നിഷാദാസ് താമ്രലിപ്തകാഃ
    ശരതോമര വർഷാണി വിമുഞ്ചന്തോ ജിഘാംസവഃ
21 തൈശ് ഛാദ്യമാനം നകുലം ദിവാകരം ഇവാംബുദൈഃ
    പരി പേതുഃ സുസംരബ്ധാഃ പാണ്ഡുപാഞ്ചാല സോമകാഃ
22 തതസ് തദ് അഭവദ് യുദ്ധം രഥിനാം ഹസ്തിഭിഃ സഹ
    സൃജതാം ശരവർഷാണി തോമരാംശ് ച സഹസ്രശഃ
23 നാഗാനാം പ്രസ്ഫുടുഃ കുംഭാ മർമാണി വിവിധാനി ച
    ദന്താശ് ചൈവാതിവിദ്ധാനാം നാരാചൈർ ഭൂഷണാനി ച
24 തേഷാം അഷ്ടൗ മഹാനാഗാംശ് ചതുഃഷഷ്ട്യാ സുതേജനൈഃ
    സഹദേവോ ജഘാനാശു തേ പേതുഃ സഹ സാദിഭിഃ
25 അഞ്ജോ ഗതിഭിർ ആയമ്യ പ്രയത്നാദ് ധനുർ ഉത്തമം
    നാരാചൈർ അഹനൻ നാഗാൻ നകുലഃ കുരനന്ദന
26 തതഃ ശൈനേയ പാഞ്ചാല്യൗ ദ്രൗപദേയാഃ പ്രഭദ്രകാഃ
    ശിഖണ്ഡീ ച മഹാനാഗാൻ സിഷിചുഃ ശരവൃഷ്ടിഭിഃ
27 തേ പാണ്ഡുയോധാംബുധരൈഃ ശത്രുദ്വിരദപർവതാഃ
    ബാണവർഷൈർ ഹതാഃ പേതുർ വജ്രവർഷൈർ ഇവാചലാഃ
28 ഏവം ഹത്വാ തവ ഗജാംസ് തേ പാണ്ഡുനരകുഞ്ജരാഃ
    ദ്രുതം സേനാം അവൈക്ഷന്ത ഭിന്നകൂലാം ഇവാപഗാം
29 തേ താം സേനാം അവാലോക്യ പാണ്ഡുപുത്രസ്യ സൈനികാഃ
    വിക്ഷോഭയിത്വാ ച പുനഃ കർണം ഏവാഭിദുദ്രുവുഃ
30 സഹദേവം തതഃ ക്രുദ്ധം ദഹന്തം തവ വാഹിനീം
    ദുഃശാസനോ മഹാരാജ ഭ്രാതാ ഭ്രാതരം അഭ്യയാത്
31 തൗ സമേതൗ മഹായുദ്ധേ ദൃഷ്ട്വാ തത്ര നരാധിപാഃ
    സിംഹനാദ രവാംശ് ചക്രുർ വാസാംസ്യ് ആദുധുവുശ് ച ഹ
32 തതോ ഭാരത ക്രുദ്ധേന തവ പുത്രേണ ധന്വിനാ
    പാണ്ഡുപുത്രസ് ത്രിഭിർ ബാണൈർ വക്ഷസ്യ് അഭിഹതോ ബലീ
33 സഹദേവസ് തതോ രാജൻ നാരാചേന തവാത്മജം
    വിദ്ധ്വാ വിവ്യാധ സപ്തത്യാ സാരഥിം ച ത്രിഭിസ് ത്രിഭിഃ
34 ദുഃശാസനസ് തദാ രാജംശ് ഛിത്ത്വാ ചാപം മഹാഹവേ
    സഹദേവം ത്രിസപ്തത്യാ ബാഹ്വോർ ഉരസി ചാർദയത്
35 സഹദേവസ് തതഃ ക്രുദ്ധഃ ഖഡ്ഗം ഗൃഹ്യ മഹാഹവേ
    വ്യാവിധ്യത യുധാം ശ്രേഷ്ഠഃ ശ്രീമാംസ് തവ സുതം പ്രതി
36 സ മാർഗണഗണം ചാപം ഛിത്ത്വാ തസ്യ മഹാൻ അസിഃ
    നിപപാത തതോ ഭൂമൗ ച്യുതഃ സർപ ഇവാംബരാത്
37 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ സഹദേവഃ പ്രതാപവാൻ
    ദുഃശാസനായ ചിക്ഷേപ ബാണം അന്തകരം തതഃ
38 തം ആപതന്തം വിശിഖം യമദണ്ഡോപമത്വിഷം
    ഖഡ്ഗേന ശിതധാരേണ ദ്വിധാ ചിച്ഛേദ കൗരവഃ
39 തം ആപതന്തം സഹസാ നിസ്ത്രിംശം നിശിതൈഃ ശരൈഃ
    പാതയാം ആസ സമരേ സഹദേവോ ഹസന്ന് ഇവ
40 തതോ ബാണാംശ് ചതുഃഷഷ്ടിം തവ പുത്രോ മഹാരണേ
    സഹദേവ രഥേ തൂർണം പാതയാം ആസ ഭാരത
41 താഞ് ശരാൻ സമരേ രാജൻ വേഗേനാപതതോ ബഹൂൻ
    ഏകൈകം പഞ്ചഭിർ ബാണൈഃ സഹദേവോ ന്യകൃന്തത
42 സ നിവാര്യ മഹാബാണാംസ് തവ പുത്രേണ പ്രേഷിതാൻ
    അഥാസ്മൈ സുബഹൂൻ ബ്ബാണാംർ മാദ്രീപുത്രഃ സമാചിനോത്
43 തതഃ ക്രുദ്ധോ മഹാരാജ സഹദേവഃ പ്രതാവനാ
    സമാധത്ത ശരം ഘോരം മൃത്യുകാലാന്തകോപമം
    വികൃഷ്യ ബലവച് ചാപം തവ പുത്രായ സോ ഽസൃജത്
44 സ തം നിർഭിദ്യ വേഗേന ഭിത്ത്വാ ച കവചം മഹത്
    പ്രാവിശദ് ധരണീം രാജൻ വൽമീകം ഇവ പന്നഗഃ
    തതഃ സ മുമുഹേ രാജംസ് തവ പുത്രോ മഹാരഥഃ
45 മൂഢം ചൈനം സമാലക്ഷ്യ സാരഥിസ് ത്വരിതോ രഥം
    അപോവാഹ ഭൃശം ത്രസ്തോ വധ്യമാനം ശിതൈഃ ശരൈഃ
46 പരാജിത്യ രണേ തം തു പാണ്ഡവഃ പാണ്ഡുപൂർവജ
    ദുര്യോധന ബലം ഹൃഷ്ടഃ പ്രാമഥദ് വൈ സമന്തതഃ
47 പിപീലികാ പുടം രാജൻ യഥാമൃദ്നാൻ നരോ രുഷാ
    തഥാ സാ കൗരവീ സേനാ മൃദിതാ തേന ഭാരത
48 നകുലം രഭസം യുദ്ധേ ദാരയന്തം വരൂഥിനീം
    കർണോ വൈകർതനോ രാജൻ വാരയാം ആസ വൈ തദാ
49 നകുലശ് ച തദാ കർണം പ്രഹസന്ന് ഇദം അബ്രവീത്
    ചിരസ്യ ബത ദൃഷ്ടോ ഽഹം ദൈവതൈഃ സൗമ്യ ചക്ഷുഷാ
50 യസ്യ മേ ത്വം രണേ പാപചക്ഷുർ വിഷയം ആഗതഃ
    ത്വം ഹി മൂലം അനർഥാനാം വൈരസ്യ കലഹസ്യ ച
51 ത്വദ് ദോഷാത് കുരവഃ ക്ഷീണാഃ സമാസാദ്യ പരസ്പരം
    ത്വാം അദ്യ സമരേ ഹത്വാ കൃതകൃത്യോ ഽസ്മി വിജ്വരഃ
52 ഏവം ഉക്തഃ പ്രത്യുവാച നകുലം സൂതനന്ദനഃ
    സദൃശം രാജപുത്രസ്യ ധന്വിനശ് ച വിശേഷതഃ
53 പ്രഹരസ്വ രണേ ബാല പശ്യാമസ് തവ പൗരുഷം
    കർമകൃത്വാ രണേ ശൂര തതഃ കത്ഥിതും അർഹസി
54 അനുക്ത്വാ സമരേ താത ശൂരാ യുധ്യന്തി ശക്തിതഃ
    സ യുധ്യസ്വ മയാ ശക്ത്യാ വിനേഷ്യേ ദർപം അദ്യ തേ
55 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ പ്രാഹരത് തൂർണം പാണ്ഡുപുത്രായ സൂതജഃ
    വിവ്യാധ ചൈനം സമരേ ത്രിസപ്തത്യാ ശിലീമുഖൈഃ
56 നകുലസ് തു തതോ വിദ്ധഃ സൂതപുത്രേണ ഭാരത
    അശീത്യ് ആശീവിഷപ്രഖ്യൈഃ സൂതപുത്രം അവിധ്യത
57 തസ്യ കർണോ ധനുശ് ഛിത്ത്വാ സ്വർണപുംഖൈഃ ശിലാശിതൈഃ
    ത്രിംശതാ പരമേഷ്വാസഃ ശരൈഃ പാണ്ഡവം ആർദയത്
58 തേ തസ്യ കവചം ഭിത്ത്വാ പപുഃ ശോണിതം ആഹവേ
    ആശീവിഷാ യഥാ നാഗാ ഭിത്ത്വാ ഗാം സലിലം പപുഃ
59 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ ഹേമപൃഷ്ഠം ദുരാസദം
    കർണം വിവ്യാധ വിംശത്യാ സാരഥിം ച ത്രിഭിഃ ശരൈഃ
60 തതഃ ക്രുദ്ധോ മഹാരാജ നകുലഃ പരവീരഹാ
    ക്ഷുരപ്രേണ സുതീക്ഷ്ണേന കർണസ്യ ധനുർ അച്ഛിനത്
61 അഥൈനം ഛിന്നധന്വാനം സായകാനാം ശതൈസ് ത്രിഭിഃ
    ആജഘ്നേ പ്രഹസൻ വീരഃ സർവലോകമഹാരഥം
62 കർണം അഭ്യർദിതം ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡുപുത്രേണ മാരിഷ
    വിസ്മയം പരമം ജഗ്മൂ രഥിനഃ സഹ ദൈവതൈഃ
63 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ കർണോ വൈകർതനസ് തദാ
    നകുലം പഞ്ചഭിർ ബാണൈർ ജത്രു ദേശേ സമാർദയത്
64 ഉരഃസ്ഥൈർ അഥ തൈർ ബാണൈർ മാദ്രീപുത്രോ വ്യരോചത
    സ്വരശ്മിഭിർ ഇവാദിത്യോ ഭുവനേ വിസൃജൻ പ്രഭാം
65 നകുകസ് തു തതഃ കർണം വിദ്ധ്വാ സപ്തഭിർ ആയസൈഃ
    അഥാസ്യ ധനുഷഃ കോടിം പുനശ് ചിച്ഛേദ മാരിഷ
66 സോ ഽന്യത് കാർമുകം ആദായ സമരേ വേഗവത്തരം
    നകുലസ്യ തതോ ബാണൈഃ സർവതോ ഽവാരയദ് ദിശഃ
67 സഞ്ഛാദ്യമാനഃ സഹസാ കർണ ചാപച്യുതൈഃ ശരൈഃ
    ചിച്ഛേദ സ ശരാംസ് തൂർണം ശരൈർ ഏവ മഹാരഥഃ
68 തതോ ബാണമയം ജാലം വിതതം വ്യോമ്ന്യ് അദൃശ്യത
    ഖദ്യോതാനാം ഗണൈർ ഏവം സമ്പതദ്ഭിർ യഥാ നഭഃ
69 തൈർ വിമുക്തൈഃ ശരശതൈശ് ഛാദിതം ഗഗനം തദാ
    ശലഭാനാം യഥാ വ്രാതൈസ് തദ്വദ് ആസീത് സമാകുലം
70 തേ ശരാ ഹേമവികൃതാഃ സമ്പതന്തോ മുഹുർ മുഹുഃ
    ശ്രേണീ കൃതാ അഭാസന്ത ഹംസാഃ ശ്രേണീ ഗതാ ഇവ
71 ബാണജാലാവൃതേ വ്യോമ്നി ഛാദിതേ ച ദിവാകരേ
    സമസർപത് തതോ ഭൂതം കിം ചിദ് ഏവ വിശാം പതേ
72 നിരുദ്ധേ തത്ര മാർഗേ തു ശരസംഘൈഃ സമന്തതഃ
    വ്യരോചതാം മഹാഭാഗൗ ബാലസൂര്യാവ് ഇവോദിതൗ
73 കർണ ചാപച്യുതൈർ ബാണൈർ വധ്യമാനാസ് തു സോമകാഃ
    അവാലീയന്ത രാജേന്ദ്ര വേദനാർതാഃ ശരാർദിതാഃ
74 നകുലസ്യ തഥാ ബാണൈർ വധ്യമാനാ ചമൂസ് തവ
    വ്യശീര്യത ദിശോ രാജൻ വാതനുന്നാ ഇവാംബുദാഃ
75 തേ സേനേ വധ്യമാനേ തു താഭ്യാം ദിവ്യൈർ മഹാശരൈഃ
    ശരപാതം അപക്രമ്യ തതഃ പ്രേക്ഷകവത് സ്ഥിതേ
76 പ്രോത്സാരിതേ ജനേ തസ്മിൻ കർണ പാണ്ഡവയോഃ ശരൈഃ
    വിവ്യാധാതേ മഹാത്മാനാവ് അന്യോന്യം ശരവൃഷ്ടിഭിഃ
77 നിദർശയന്തൗ ത്വ് അസ്ത്രാണി ദിവ്യാനി രണമൂർധനി
    ഛാദയന്തൗ ച സഹസാ പരസ്പരവധൈഷിണൗ
78 നകുലേന ശരാ മുക്താഃ കങ്കബർണിണ വാസസഃ
    തേ തു കർണം അവച്ഛാദ്യ വ്യതിഷ്ഠന്ത യഥാ പുരേ
79 ശരവേശ്മ പ്രവിഷ്ടൗ തൗ ദദൃശാതേ ന കൈശ് ചന
    ചന്ദ്രസൂര്യൗ യഥാ രാജംശ് ഛാദ്യമാനൗ ജലാഗമേ
80 തതഃ ക്രുദ്ധോ രണേ കർണഃ കൃത്വാ ഘോരതരം വപുഃ
    പാണ്ഡവം ഛാദ്ദയാം ആസ സമന്താച് ഛരവൃഷ്ടിഭിഃ
81 സച്ഛാദ്യമാനഃ സമരേ സൂതപുത്രേണ പാണ്ഡവഃ
    ന ചകാര വ്യഥാം രാജൻ ഭാസ്കരോ ജലദൈർ യഥാ
82 തതഃ പ്രഹസ്യാധിരഥിഃ ശരജാലാനി മാരിഷ
    പ്രേഷയാം ആസ സമരേ ശതശോ ഽഥ സഹസ്രശഃ
83 ഏകച് ഛായം അഭൂത് സർവം തസ്യ ബാണൈർ മഹാത്മനഃ
    അഭ്രച് ഛായേവ സഞ്ജജ്ഞേ സമ്പതദ്ഭിഃ ശരോത്തമൈഃ
84 തതഃ കർണോ മഹാരാജ ധനുശ് ഛിത്ത്വാ മഹാത്മനഃ
    സാരഥിം പാതയാം ആസ രഥനീഡാദ് ധസന്ന് ഇവ
85 തഥാശ്വാംശ് ചതുരശ് ചാസ്യ ചതുർഭിർ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
    യമസ്യ സദനം തൂർണം പ്രേഷയാം ആസ ഭാരത
86 അഥാസ്യ തം രഥം തൂർണം തിലശോ വ്യധമച് ഛരൈഃ
    പതാകാം ചക്രരക്ഷൗ ച ധ്വജം ഖഡ്ഗം ച മാരിഷ
    ശതചന്ദ്രം തതശ് ചർമ സർവോപകരണാനി ച
87 ഹതാശ്വോ വിരഥശ് ചൈവ വിവർമാ ച വിശാം പതേ
    അവതീര്യ രഥാത് തൂർണം പരിഘം ഗൃഹ്യ വിഷ്ഠിതഃ
88 തം ഉദ്യതം മഹാഘോരം പരിഘം തസ്യ സൂതജഃ
    വ്യഹനത് സായകൈ രാജഞ് ശതശോ ഽഥ സഹസ്രശഃ
89 വ്യായുധം ചൈനം ആലക്ഷ്യ ശരൈഃ സംനതപർവഭിഃ
    ആർദയദ് ബഹുശഃ കർണോ ന ചൈനം സമപീഡയത്
90 സ വധ്യമാനഃ സമരേ കൃതാസ്ത്രേണ ബലീയസാ
    പ്രാദ്രവത് സഹസാ രാജൻ നകുലോ വ്യാകുലേന്ദ്രിയഃ
91 തം അഭിദ്രുത്യ രാധേയഃ പ്രഹസൻ വൈ പുനഃ പുനഃ
    സ ജ്യം അസ്യ ധനുഃ കണ്ഠേ സോ ഽവാസൃജത ഭാരത
92 തതഃ സ ശുശുഭേ രാജൻ കണ്ഠാസക്തമഹാധനുഃ
    പരിവേഷം അനുപ്രാപ്തോ യഥാ സ്യാദ് വ്യോമ്നി ചന്ദ്രമാഃ
    യഥൈവ ച സിതോ മേഘഃ ശക്രചാപേന ശോഭിതഃ
93 തം അബ്രവീത് തദാ കർണോ വ്യർഥം വ്യാഹൃതവാൻ അസി
    വദേദാനീം പുനർ ഹൃഷ്ടോ വധ്യം മാം ത്വം പുനഃ പുനഃ
94 മാ യോത്സീർ ഗുരുഭിഃ സാർധം ബലവദ്ഭിശ് ച പാണ്ഡവ
    സദൃശൈസ് താത യുധ്യസ്വ വ്രീഡാം മാ കുരു പാണ്ഡവ
    ഗൃഹം വാ ഗച്ഛ മാദ്രേയ യത്ര വാ കൃഷ്ണ ഫൽഗുനൗ
95 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാരാജ വ്യസർജയത തം തതഃ
    വധപ്രാപ്തം തു തം രാജൻ നാവധീത് സൂതനന്ദനഃ
    സ്മൃത്വാ കുന്ത്യാ വചോ രാജംസ് തത ഏനം വ്യസർജയത്
96 വിസൃഷ്ടഃ പാണ്ഡവോ രാജൻ സൂതപുത്രേണ ധന്വിനാ
    വ്രീഡന്ന് ഇവ ജഗാമാഥ യുധിഷ്ഠിര രഥം പ്രതി
97 ആരുരോഹ രഥം ചാപി സൂതപുത്ര പ്രതാപിനഃ
    നിഃശ്വസൻ ദുഃഖസന്തപ്തഃ കുംഭേ ക്ഷിപ്ത ഇവോരഗഃ
98 തം വിസൃജ്യ രണേ കർണഃ പാഞ്ചാലാംസ് ത്വരിതോ യയൗ
    രഥേനാതിപതാകേന ചന്ദ്ര വർണഹയേന ച
99 തത്രാക്രന്ദോ മഹാൻ ആസീത് പാണ്ഡവാനാം വിശാം പതേ
    ദൃഷ്ട്വാ സേനാപതിം യാന്തം പാഞ്ചാലാനാം രഥവ്രജാൻ
100 തത്രാകരോൻ മഹാരാജ കദനം സൂതനന്ദനഃ
   മധ്യം ഗതേ ദിനകരേ ചക്രവത് പ്രചരൻ പ്രഭുഃ
101 ഭഗ്നചക്രൈ രഥൈഃ കേച് ചിച് ഛന്നധ്വജപതാകിഭിഃ
   സസൂതൈർ ഹതസൂതൈശ് ച ഭഗ്നാക്ഷൈശ് ചൈവ മാരിഷ
   ഹ്രിയമാണാൻ അപശ്യാമ പാഞ്ചാലാനാം രഥവ്രജാൻ
102 തത്ര തത്ര ച സംഭ്രാന്താ വിച്ചേരുർ മത്തകുഞ്ജരാഃ
   ദവാഗ്നിനാ പരീതാംഗാ യഥൈവ സ്യുർ മഹാവനേ
103 ഭിന്നകുംഭാ വിരുധിരാശ് ഛിന്നഹസ്താശ് ച വാരണാഃ
   ഭിന്നഗാത്രവരാശ് ചൈവ ഛിന്നവാലാശ് ച മാരിഷ
   ഛിന്നാബ്ഭ്രാണീവ സമ്പേതുർ വധ്യമാനാ മഹാത്മനാ
104 അപരേ ത്രാസിതാ നാഗാ നാരാചശതതോമരൈഃ
   തം ഏവാഭിമുഖാ യാന്തി ശലഭാ ഇവ പാവകം
105 അപരേ നിഷ്ടനന്തഃ സ്മ വ്യദൃശ്യന്ത മഹാദ്വിപാഃ
   ക്ഷരന്തഃ ശോണിതം ഗാത്രൈർ നഗാ ഇവ ജലപ്ലവം
106 ഉരശ് ഛദൈർ വിമുക്താശ് ച വാലബന്ധൈശ് ച വാജിനഃ
   രാജതൈശ് ച തഥാ കാംസ്യൈഃ സൗവർണൈശ് ചൈവ ഭൂഷണൈഃ
107 ഹീനാ ആസ്തരണൈശ് ചൈവ ഖലീനൈശ് ച വിവർജിതാഃ
   ചാമരൈശ് ച കുഥാഭിശ് ച തൂണീരൈഃ പതിതൈർ അപി
108 നിഹതൈഃ സാദിഭിശ് ചൈവ ശൂരൈർ ആഹവശോഭിഭിഃ
   അപശ്യാമ രണേ തത്ര ഭ്രാമ്യമാണാൻ ഹയോത്തമാൻ
109 പ്രാസൈഃ ഖഡ്ഗൈശ് ച സംസ്യൂതാൻ ഋഷ്ടിബ്ഭിശ് ച നരാധിപ
   ഹയയോധാൻ അപശ്യാമ കഞ്ചുകോഷ്ണീഷ ധാരിണഃ
110 രഥാൻ ഹേമപരിഷ്കാരാൻ സുയുക്താഞ് ജവനൈർ ഹയൈഃ
   ഭ്രമമാണാൻ അപശ്യാമ ഹതേഷു രഥിഷു ദ്രുതം
111 ഭഗ്നാക്ഷകൂബരാൻ കാംശ് ചിച് ഛിന്നചക്രാംശ് ച മാരിഷ
   വിപതാകാധ്വജാംശ് ചാന്യാഞ് ഛിന്നേഷായുഗ ബന്ധുരാൻ
112 വിഹീനാൻ രഥിനസ് തത്ര ധാവമാനാൻ സമന്തതഃ
   സൂര്യപുത്ര ശരൈസ് ത്രസ്താൻ അപശ്യാമ വിശാം പതേ
113 വിശസ്ത്രാംശ് ച തഥൈവാന്യാൻ സശസ്ത്രാംശ് ച ബഹൂൻ ഹതാൻ
   താവകാഞ് ജാലസഞ്ഛന്നാൻ ഉരോ ഘണ്ടാ വിഭൂഷിതാൻ
114 നാനാവർണവിചിത്രാഭിഃ പതാകാഭിർ അലങ്കൃതാൻ
   പദാതീൻ അന്വപശ്യാമ ധാവമാനാൻ സമന്തതഃ
115 ശിരാംസി ബാഹൂൻ ഊരൂംശ് ച ഛിന്നാൻ അന്യാംസ് തഥാ യുധി
   കർണ ചാപ ച്യുതൈർ ബാണൈർ അപശ്യാമ വിനാകൃതാൻ
116 മഹാൻ വ്യതികരോ രൗദ്രോ യോധാനാം അന്വദൃശ്യത
   കർണ സായകനുന്നാനാം ഹതാനാം നിശിതൈഃ ശരൈഃ
117 തേ വധ്യമാനാഃ സമരേ സൂതപുത്രേണ സൃഞ്ജയാഃ
   തം ഏവാഭിമുഖാ യാന്തി പതംഗാ ഇവ പാവകം
118 തം ദഹന്തം അനീകാനി തത്ര തത്ര മഹാരഥം
   ക്ഷത്രിയാ വർജയാം ആസുർ യുഗാന്താഗ്നിം ഇവോൽബണം
119 ഹതശേഷാസ് തു യേ വീരാഃ പാഞ്ചാലാനാം മഹാരഥാഃ
   താൻ പ്രഭഗ്നാൻ ദ്രുതാൻ കർണഃ പൃഷ്ഠതോ വികിരഞ് ശരൈഃ
   അഭ്യധാവത തേജസ്വീ വിശീർണകവചധ്വജാൻ
120 താപയാം ആസ താൻ ബാണൈഃ സൂതപുത്രോ മഹാരഥഃ
   മധ്യന്ദിനം അനുപ്രാപ്തോ ഭൂതാനീവ തമോനുദഃ