മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം15

1 [ധൃ]
     പ്രോക്തസ് ത്വയാ പൂർവം ഏവ പ്രവീരോ ലോകവിശ്രുതഃ
     ന ത്വ് അസ്യ കർമസംഗ്രാമേ ത്വയാ സഞ്ജയ കീർതിതം
 2 തസ്യ വിസ്തരതോ ബ്രൂഹി പ്രവീരസ്യാദ്യ വിക്രമം
     ശിക്ഷാം പ്രഭാവം വീര്യം ച പ്രമാണം ദർപം ഏവ ച
 3 [സ്]
     ദ്രോണ ഭീഷ്മ കൃപ ദ്രൗണികർണാർജുന ജനാർദനാൻ
     സമാപ്തവിദ്യാൻ ധനുഷി ശ്രേഷ്ഠാൻ യാൻ മന്യസേ യുധി
 4 തുല്യതാ കർണ ഭീഷ്മാഭ്യാം ആത്മനോ യേന ദൃശ്യതേ
     വാസുദേവാർജുനാഭ്യാം ച ന്യൂനതാം നാത്മനീച്ഛതി
 5 സ പാണ്ഡ്യോ നൃപതിശ്രേഷ്ഠഃ സർവശസ്ത്രഭൃതാം വരഃ
     കർണസ്യാനീകം അവധീത് പരിഭൂത ഇവാന്തകഃ
 6 തദ് ഉദീർണരഥാശ്വം ച പത്തിപ്രവര കുഞ്ജരം
     കുലാല ചക്രവദ് ഭ്രാന്തം പാണ്ഡ്യേനാധിഷ്ഠിതം ബലം
 7 വ്യശ്വ സൂത ധ്വജരഥാൻ വിപ്രവിദ്ധായുധാൻ രിപൂൻ
     സമ്യഗ് അസ്തൈഃ ശരൈഃ പാണ്ഡ്യോ വായുർ മേഘാൻ ഇവാക്ഷിപത്
 8 ദ്വിരദാൻ പ്രഹത പ്രോഥാൻ വിപതാക ധ്വജായുധാൻ
     സ പാദരക്ഷാൻ അവധീദ് വജ്രേണാരീൻ ഇവാരിഹാ
 9 സ ശക്തിപ്രാസ തൂണീരാൻ അശ്വാരോഹാൻ ഹയാൻ അപി
     പുലിന്ദ ഖശ ബാഹ്ലീകാൻ നിഷാദാൻ ധ്രക തംഗണാൻ
 10 ദാക്ഷിണാത്യാംശ് ച ഭോജാംശ് ച ക്രൂരാൻ സംഗ്രാമകർകശാൻ
    വിശസ്ത്ര കവചാൻ ബാണൈഃ കൃത്വാ പാണ്ഡ്യോ ഽകരോദ് വ്യസൂൻ
11 ചതുരംഗം ബലം ബാണൈർ നിഘ്നന്തം പാണ്ഡ്യം ആഹവേ
    ദൃഷ്ട്വാ ദ്രൗണിർ അസംഭ്രാന്തം അസംഭ്രാന്തതരോ ഽഭ്യയാത്
12 ആഭാഷ്യ ചൈനം മധുരം അഭി നൃത്യന്ന് അഭീതവത്
    പ്രാഹ പ്രഹരതാം ശ്രേഷ്ഠഃ സ്മിതപൂർവം സമാഹ്വയൻ
13 രാജൻ കമലപത്രാക്ഷ പ്രധാനായുധ വാഹന
    വജ്രസംഹനന പ്രഖ്യപ്രധാനബലപൗരുഷ
14 മുഷ്ടിശ്ലിഷ്ടായുധാഭ്യാം ച വ്യായതാഭ്യാം മഹദ് ധനുഃ
    ദോർഭ്യാം വിസ്ഫാരയൻ ഭാസി മഹാജലദവദ് ഭൃശം
15 ശരവർഷൈർ മഹാവേഗൈർ അമിത്രാൻ അഭിവർഷതഃ
    മദ് അന്യം നാനുപശ്യാമി പ്രതിവീരം തവാഹവേ
16 രഥദ്വിരദപത്ത്യശ്വാൻ ഏകഃ പ്രമഥസേ ബഹൂൻ
    മൃഗസംഘാൻ ഇവാരണ്യേ വിഭീർ ഭീമബലോ ഹരിഃ
17 മഹതാ രഥഘോഷേണ ദിവം ഭൂമിം ച നാദയൻ
    വർഷാന്തേ സസ്യഹാ പീഥോ ഭാഭിർ ആപൂരയന്ന് ഇവ
18 സംസ്പൃശാനഃ ശരാംസ് തീക്ഷ്ണാംസ് തൂണാദ് ആശീവിഷോപമാൻ
    മയൈവൈകേന യുധ്യസ്വ ത്ര്യംബകേണാന്ധകോ യഥാ
19 ഏവം ഉക്തസ് തഥേത്യ് ഉക്ത്വാ പ്രഹരേതി ച താഡിതഃ
    കർണിനാ ദ്രോണ തനയം വിവ്യാധ മലയധ്വജഃ
20 മർമഭേദിഭിർ അത്യുഗ്രൈർ ബാണൈർ അഗ്നിശിഖോപമൈഃ
    സ്മയന്ന് അഭ്യഹനദ് ദ്രൗണിഃ പാണ്ഡ്യം ആചാര്യ സത്തമഃ
21 തതോ നവാപരാംസ് തീക്ഷ്ണാൻ നാരാചാൻ കങ്കവാസസഃ
    ഗത്യാ ദശമ്യാ സംയുക്താൻ അശ്വത്ഥാമാ വ്യവാസൃജത്
22 തേഷാം പഞ്ചാച്ഛിനത് പാണ്ഡ്യഃ പഞ്ചഭിർ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
    ചത്വാരോ ഽഭ്യാഹനൻ വാഹാൻ ആശു തേ വ്യസവോ ഽഭവൻ
23 അഥ ദ്രോണസുതസ്യേഷൂംസ് താംശ് ഛിത്ത്വാ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
    ധനുർജ്യാം വിതതാം പാണ്ഡ്യശ് ചിച്ഛേദാദിത്യ വർചസഃ
24 വിജ്യം ധനുർ അഥാധിജ്യം കൃത്വാ ദ്രൗണിർ അമിത്രഹാ
    തതഃ ശരസഹസ്രാണി പ്രേഷയാം ആസ പാണ്ഡ്യതഃ
    ഇഷുസംബാധം ആകാശം അകരോദ് ദിശ ഏവ ച
25 തതസ് താൻ അസ്യതഃ സർവാൻ ദ്രൗണേർ ബാണാൻ മഹാത്മനഃ
    ജാനാനോ ഽപ്യ് അക്ഷയാൻ പാണ്ഡ്യോ ഽശാതയത് പുരുഷർഷഭഃ
26 പ്രഹിതാംസ് താൻ പ്രയത്നേന ഛിത്ത്വാ ദ്രൗണേർ ഇഷൂൻ അരിഃ
    ചക്രരക്ഷൗ തതസ് തസ്യ പ്രാണുദൻ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
27 അഥാരേർ ലാഘവം ദൃഷ്ട്വാ മണ്ഡലീകൃതകാർമുകഃ
    പ്രാസ്യദ് ദ്രോണസുതോ ബാണാൻ വൃഷ്ടിം പൂഷാനുജോ യഥാ
28 അഷ്ടാവ് അഷ്ട ഗവാന്യ് ഊഹുഃ ശകടാനി യദ് ആയുധം
    അഹ്നസ് തദ് അഷ്ട ഭാഗേന ദ്രൗണിശ് ചിക്ഷേപ മാരിഷ
29 തം അന്തകം ഇവ ക്രുദ്ധം അന്തകാലാന്തകോപമം
    യേ യേ ദാദൃശിരേ തത്ര വിസഞ്ജ്ഞാഃ പ്രായശോ ഽഭവൻ
30 പർജന്യ ഇവ ഘർമാന്തേ വൃഷ്ട്യാ സാദ്രിദ്രുമാം മഹീം
    ആചാര്യ പുത്രസ് താം സേനാം ബാണവൃഷ്ട്യാഭ്യവീവൃഷത്
31 ദ്രൗണിപർജന്യമുക്താം താം ബാണവൃഷ്ടിം സുദുഃസഹാം
    വായവ്യാസ്ത്രേണ സ ക്ഷിപ്രം രുദ്ധ്വാ പാണ്ഡ്യാനിലോ ഽനദത്
32 തസ്യ നാനദതഃ കേതും ചന്ദനാഗുരുഭൂഷിതം
    മലയപ്രതിമദ്രൗണിശ് ഛിത്ത്വാശ്വാംശ് ചതുരോ ഽഹനത്
33 സൂതം ഏകേഷുണാ ഹത്വാ മഹാജലദ നിസ്വനം
    ധനുശ് ഛിത്ത്വാർധ ചന്ദ്രേണ വ്യധമത് തിലശോ രഥം
34 അസ്ത്രൈർ അസ്ത്രാണി സംവാര്യ ഛിത്ത്വാ സർവായുധാനി ച
    പ്രാപ്തം അപ്യ് അഹിതം ദ്രൗണിർ ന ജഘാന രണേപ്സയാ
35 ഹതേശ്വരോ ദന്തി വരഃ സുകൽപിതസ്; ത്വരാഭിസൃഷ്ടഃ പ്രതിശർമഗോ ബലീ
    തം അധ്യതിഷ്ഠൻ മലയേശ്വരോ മഹാൻ; യഥാദ്രിശൃംഗം ഹരിർ ഉന്നദംസ് തഥാ
36 സ തോമരം ഭാസ്കരരശ്മിസംനിഭം; ബലാസ്ത്ര സർഗോത്തമ യത്നമന്യുഭിഃ
    സസർജ ശീഘ്രം പ്രതിപീഡയൻ ഗജം; ഗുരോഃ സുതായാദ്രിപതീശ്വരോ നദൻ
37 മണിപ്രതാനോത്തമ വജ്രഹാടകൈർ; അലങ്കൃതം ചാംശുക മാല്യമൗക്തികൈഃ
    ഹതോ ഽസ്യ് അസാവ് ഇത്യ് അസകൃൻ മുദാ നദൻ; പരാഭിനദ് ദ്രൗണിവരാംഗഭൂഷണം
38 തദ് അർകചന്ദ്ര ഗ്രഹപാവകത്വിഷം; ഭൃശാഭിഘാതാത് പതിതം വിചൂർണിതം
    മഹേന്ദ്രവജ്രാഭിഹതം മഹാവനം; യഥാദ്രിശൃംഗം ധരണീതലേ തഥാ
39 തതഃ പ്രജജ്വാല പരേണ മന്യുനാ; പദാഹതോ നാഗപതിർ യഥാതഥാ
    സമാദധേ ചാന്തക ദണ്ഡസംനിഭാൻ; ഇഷൂൻ അമിത്രാന്ത കരാംശ് ചതുർദശ
40 ദ്വിപസ്യ പാദാഗ്ര കരാൻ സ പഞ്ചഭിർ; നൃപസ്യ ബാഹൂ ച ശിരോ ഽഥ ച ത്രിഭിഃ
    ജഘാന ഷഡ്ഭിഃ ഷഡ് ഋതൂത്തമ ത്വിഷഃ; സ പാണ്ഡ്യ രാജാനുചരാൻ മഹാരഥാൻ
41 സുദീർഘ വൃത്തൗ വരചന്ദനോക്ഷിതൗ; സുവർണമുക്താ മണിവജ്ര ഭൂഷിതൗ
    ഭുജൗ ധരായാം പതിതൗ നൃപസ്യ തൗ; വിവേഷ്ടതുർ താർക്ഷ്യ ഹതാവ് ഇവോരഗൗ
42 ശിരശ് ച തത് പൂർണശശിപ്രഭാനനം; സരോഷതാമ്രായത നേത്രം ഉന്നസം
    ക്ഷിതൗ വിബഭ്രാജ പതത് സകുണ്ഡലം; വിശാഖയോർ മധ്യഗതഃ ശശീ യഥാ
43 സമാപ്തവിദ്യം തു ഗുരോഃ സുതം നൃപഃ; സമാപ്തകർമാണം ഉപേത്യ തേ സുതഃ
    സുഹൃദ്വൃതോ ഽത്യർഥം അപൂജയൻ മുദാ; ജിതേ ബലൗ വിഷ്ണും ഇവാമരേശ്വരഃ