മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം99

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം99

1 [ൻ]
     അയം ലോകഃ സുപർണാനാം പക്ഷിണാം പന്നഗാശിനാം
     വിക്രമേ ഗമനേ ഭാരേ നൈഷാം അസ്തി പരിശ്രമഃ
 2 വൈനതേയ സുതൈഃ സൂത ഷഡ്ഭിസ് തതം ഇദം കുലം
     സുമുഖേന സുനാമ്നാ ച സുനേത്രേണ സുവർചസാ
 3 സുരൂപ പക്ഷിരാജേന സുബലേന ച മാതലേ
     വർഥിതാനി പ്രസൂത്യാ വൈ വിനതാ കുലകർതൃഭിഃ
 4 പക്ഷിരാജാഭിജാത്യാനാം സഹസ്രാണി ശതാനി ച
     കശ്യപസ്യ തതോ വംശേ ജാതൈർ ഭൂതിവിവർധനൈഃ
 5 സർവേ ഹ്യ് ഏതേ ശ്രിയാ യുക്താഃ സർവേ ശ്രീവത്സ ലക്ഷണാഃ
     സർവേ ശ്രിയം അഭീപ്സന്തോ ധാരയന്തി ബലാന്യ് ഉത
 6 കർമണാ ക്ഷത്രിയാശ് ചൈതേ നിർഘൃണാ ഭോഗി ഭോജിനഃ
     ജ്ഞാതിസങ്ക്ഷയ കർതൃത്വാദ് ബ്രാഹ്മണ്യം ന ലഭന്തി വൈ
 7 നാമാനി ചൈഷാം വക്ഷ്യാമി യഥാ പ്രാധാന്യതഃ ശൃണു
     മാതലേ ശ്ലാഘ്യം ഏതദ് ധി കുലം വിഷ്ണുപരിഗ്രഹം
 8 ദൈവതം വിഷ്ണുർ ഏതേഷാം വിഷ്ണുർ ഏവ പരായണം
     ഹൃദി ചൈഷാം സദാ വിഷ്ണുർ വിഷ്ണുർ ഏവ ഗതിഃ സദാ
 9 സുവർണചൂഡോ നാഗാശീ ദാരുണശ് ചണ്ഡതുണ്ഡകഃ
     അനലശ് ചാനിലശ് ചൈവ വിശാലാക്ഷോ ഽഥ കുണ്ഡലീ
 10 കാശ്യപിർ ധ്വജവിഷ്കംഭോ വൈനതേയാഥ വാമനഃ
    വാതവേഗോ ദിശാ ചക്ഷുർ നിമേഷോ നിമിഷസ് തഥാ
11 ത്രിവാരഃ സപ്ത വാരശ് ച വാൽമീകിർ ദ്വീപകസ് തഥാ
    ദൈത്യ ദ്വീപഃ സരിദ് ദ്വീപഃ സാരസഃ പദ്മകേസരഃ
12 സുമുഖഃ സുഖകേതുശ് ച ചിത്രബർഹസ് തഥാനഘഃ
    മേഘകൃത് കുമുദോ ദക്ഷഃ സർപാന്തഃ സോമഭോജനഃ
13 ഗുരുഭാരഃ കപോതശ് ച സൂര്യനേത്രശ് ചിരാന്തകഃ
    വിഷ്ണുധന്വാ കുമാരശ് ച പരിബർഹോ ഹരിസ് തഥാ
14 സുസ്വരോ മധുപർകശ് ച ഹേമവർണസ് തഥൈവ ച
    മലയോ മാതരിശ്വാ ച നിശാകരദിവാകരൗ
15 ഏതേ പ്രദേശ മാത്രേണ മയോക്താ ഗരുഡാത്മജാഃ
    പ്രാധാന്യതോ ഽഥ യശസാ കീർതിതാഃ പ്രാണതശ് ച തേ
16 യദ്യ് അത്ര ന രുചിഃ കാ ചിദ് ഏഹി ഗച്ഛാവ മാതലേ
    തം നയിഷ്യാമി ദേശം ത്വാം രുചിം യത്രോപലപ്സ്യസേ