മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം100

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം100

1 [ൻ]
     ഇദം രസാതലം നാമ സപ്തമം പൃഥിവീതലം
     യത്രാസ്തേ സുരഭിർ മാതാ ഗവാം അമൃതസംഭവാ
 2 ക്ഷരന്തീ സതതം ക്ഷീരം പൃഥിവീ സാരസംഭവം
     ഷണ്ണാം രസാനാം സാരേണ രസം ഏകം അനുത്തമം
 3 അമൃതേനാഭിതൃപ്തസ്യ സാരം ഉദ്ഗിരതഃ പുരാ
     പിതാമഹസ്യ വദനാദ് ഉദതിഷ്ഠദ് അനിന്ദിതാ
 4 യസ്യാഃ ക്ഷീരസ്യ ധാരായാ നിപതന്ത്യാ മഹീതലേ
     ഹ്രദഃ കൃതഃ ക്ഷീരനിധിഃ പവിത്രം പരം ഉത്തമം
 5 പുഷ്പിതസ്യേവ ഫേനസ്യ പര്യന്തം അനുവേഷ്ടിതം
     പിബന്തോ നിവസന്ത്യ് അത്ര ഫേനപാ മുനിസത്തമാഃ
 6 ഫേനപാ നാമ നാമ്നാ തേ ഫേനാഹാരാശ് ച മാതലേ
     ഉഗ്രേ തപസി വർതന്തേ യേഷാം ബിഭ്യതി ദേവതാഃ
 7 അസ്യാശ് ചതസ്രോ ധേന്വോ ഽന്യാ ദിക്ഷു സർവാസു മാതലേ
     നിവസന്തി ദിശാപാല്യോ ധാരയന്ത്യോ ദിശഃ സ്മൃതാഃ
 8 പൂർവാം ദിശം ധാരയതേ സുരൂപാ നാമ സൗരഭീ
     ദക്ഷിണാം ഹംസകാ നാമ ധാരയത്യ് അപരാം ദിശം
 9 പശ്ചിമാ വാരുണീ ദിക് ച ധാര്യതേ വൈ സുഭദ്രയാ
     മഹാനുഭാവയാ നിത്യം മാതലേ വിശ്വരൂപയാ
 10 സർവകാമദുഘാ നാമ ധേനുർ ധാരയതേ ദിശം
    ഉത്തരാം മാതലേ ധർമ്യാം തഥൈലവില സഞ്ജ്ഞിതാം
11 ആസാം തു പയസാ മിശ്രം പയോ നിർമഥ്യ സാഗരേ
    മന്ഥാനം മന്ദരം കൃത്വാ ദേവൈർ അസുരസംഹിതൈഃ
12 ഉദ്ധൃതാ വാരുണീ ലക്ഷ്മീർ അമൃതം ചാപി മാതലേ
    ഉച്ചൈഃശ്രവാശ് ചാശ്വരാജോ മണിരത്നം ച കൗസ്തുഭം
13 സുധാ ഹാരേഷു ച സുധാം സ്വധാ ഭോജിഷു ച സ്വധാം
    അമൃതം ചാമൃതാശേഷു സുരഭിഃ ക്ഷരതേ പയഃ
14 അത്ര ഗാഥാ പുരാ ഗീതാ രസാതലനിവാസിഭിഃ
    പൗരാണീ ശ്രൂയതേ ലോകേ ഗീയതേ യാ മനീഷിഭിഃ
15 ന നാഗലോകേ ന സ്വർഗേ ന വിമാനേ ത്രിവിഷ്ടപേ
    പരിവാസഃ സുഖസ് താദൃഗ് രസാതലതലേ യഥാ