മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം101

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം101

1 [ൻ]
     ഇയം ഭോഗവതീ നാമ പുരീ വാസുകിപാലിതാ
     യാദൃശീ ദേവരാജസ്യ പുരീ വര്യാമരാവതീ
 2 ഏഷ ശേഷഃ സ്ഥിതോ നാഗോ യേനേയം ധാര്യതേ സദാ
     തപസാ ലോകമുഖ്യേന പ്രഭാവമഹതാ മഹീ
 3 ശ്വേതോച്ചയ നിഭാകാരോ നാനാവിധ വിഭൂഷണഃ
     സഹസ്രം ധാരയൻ മൂർധ്നാ ജ്വാലാ ജിഹ്വോ മഹാബലഃ
 4 ഇഹ നാനാവിധാകാരാ നാനാവിധ വിഭൂഷണാഃ
     സുരസായാഃ സുതാ നാഗാ നിവസന്തി ഗതവ്യഥാഃ
 5 മണിസ്വസ്തിക ചക്രാങ്കാഃ കമണ്ഡലുക ലക്ഷണാഃ
     സഹസ്രസംഖ്യാ ബലിനഃ സർവേ രൗദ്രാഃ സ്വഭാവതഃ
 6 സഹസ്രശിരസഃ കേ ചിത് കേ ചിത് പഞ്ചശതാനനാഃ
     ശതശീർഷാസ് തഥാ കേ ചിത് കേ ചിത് ത്രിശിരസോ ഽപി ച
 7 ദ്വിപഞ്ച ശിരസഃ കേ ചിത് കേ ചിത് സപ്ത മുഖാസ് തഥാ
     മഹാഭോഗാ മഹാകായാഃ പർവതാഭോഗഭോഗിനഃ
 8 ബഹൂനീഹ സഹസ്രാണി പ്രയുതാന്യ് അർബുദാനി ച
     നാഗാനാം ഏകവംശാനാം യഥാ ശ്രേഷ്ഠാംസ് തു മേ ശൃണു
 9 വാസുകിസ് തക്ഷകശ് ചൈവ കർകോടക ധനഞ്ജയൗ
     കാലീയോ നഹുഷശ് ചൈവ കംബലാശ്വതരാവ് ഉഭൗ
 10 ബാഹ്യകുണ്ഡോ മണിർ നാഗസ് തഥൈവാപൂരണഃ ഖഗഃ
    വാമനശ് ചൈല പത്രശ് ച കുകുരഃ കുകുണസ് തഥാ
11 ആര്യകോ നന്ദകശ് ചൈവ തഥാ കലശപോതകൗ
    കൈലാസകഃ പിഞ്ജരകോ നാഗശ് ചൈരാവതസ് തഥാ
12 സുമനോമുഖോ ദധിമുഖഃ ശംഖോ നന്ദോപനന്ദകൗ
    ആപ്തഃ കോടനകശ് ചൈവ ശിഖീ നിഷ്ഠൂരികസ് തഥാ
13 തിത്തിരിർ ഹസ്തിഭദ്രശ് ച കുമുദോ മാല്യപിണ്ഡകഃ
    ദ്വൗ പദ്മൗ പുണ്ഡരീകശ് ച പുഷ്പോ മുദ്ഗരപർണകഃ
14 കരവീരഃ പീഠരകഃ സംവൃത്തോ വൃത്ത ഏവ ച
    പിണ്ഡാരോ ബില്വപത്രശ് ച മൂഷികാദഃ ശിരീഷകഃ
15 ദിലീപഃ ശംഖശീർഷശ് ച ജ്യോതിഷ്കോ ഽഥാപരാജിതഃ
    കൗരവ്യോ ധൃതരാഷ്ട്രശ് ച കുമാരഃ കുശകസ് തഥാ
16 വിരജാ ധാരണശ് ചൈവ സുബാഹുർ മുഖരോ ജയഃ
    ബധിരാന്ധൗ വികുണ്ഡശ് ച വിരസഃ സുരസസ് തഥാ
17 ഏതേ ചാന്യേ ച ബഹവഃ കശ്യപസ്യാത്മജാഃ സ്മൃതാഃ
    മാതലേ പശ്യ യദ്യ് അത്ര കശ് ചിത് തേ രോചതേ വരഃ
18 [കണ്വ]
    മാതലിസ് ത്വ് ഏകം അവ്യഗ്രഃ സതതം സംനിരീക്ഷ്യ വൈ
    പപ്രച്ഛ നാരദം തത്ര പ്രീതിമാൻ ഇവ ചാഭവത്
19 സ്ഥിതോ യ ഏഷ പുരതഃ കൗരവ്യസ്യാര്യകസ്യ ച
    ദ്യുതിമാൻ ദർശനീയശ് ച കസ്യൈഷ കുലനന്ദനഃ
20 കഃ പിതാ ജനനീ ചാസ്യ കതമസ്യൈഷ ഭോഗിനഃ
    വംശസ്യ കസ്യൈഷ മഹാൻ കേതുഭൂത ഇവ സ്ഥിതഃ
21 പ്രണിധാനേന ധൈര്യേണ രൂപേണ വയസാ ച മേ
    മനഃ പ്രവിഷ്ടോ ദേവർഷേ ഗുണകേശ്യാഃ പതിർ വരഃ
22 മാതലിം പ്രീതിമനസം ദൃഷ്ട്വാ സുമുഖ ദർശനാത്
    നിവേദയാം ആസ തദാ മാഹാത്മ്യം ജന്മ കർമ ച
23 ഐരാവത കുലേ ജാതഃ സുമുഖോ നാമ നാഗരാട്
    ആര്യകസ്യ മതഃ പൗത്രോ ദൗഹിത്രോ വാമനസ്യ ച
24 ഏതസ്യ ഹി പിതാ നാഗശ് ചികുരോ നാമ മാതലേ
    നചിരാദ് വൈനതേയേന പഞ്ചത്വം ഉപപാദിതഃ
25 തതോ ഽബ്രവീത് പ്രീതമനാ മാതലിർ നാരദം വചഃ
    ഏഷ മേ രുചിതസ് താത ജാമാതാ ഭുജഗോത്തമഃ
26 ക്രിയതാം അത്ര യത്നോ ഹി പ്രീതിമാൻ അസ്മ്യ് അനേന വൈ
    അസ്യ നാഗപതേർ ദാതും പ്രിയാം ദുഹിതരം മുനേ