മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം98

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം98

1 [ൻ]
     ഹിരണ്യപുരം ഇത്യ് ഏതത് ഖ്യാതം പുരവരം മഹത്
     ദൈത്യാനാം ദാനവാനാം ച മായാ ശതവിചാരിണാം
 2 അനൽപേന പ്രയത്നേന നിർമിതം വിശ്വകർമണാ
     മയേന മനസാ സൃഷ്ടം പാതാലതലം ആശ്രിതം
 3 അത്ര മായാ സഹസ്രാണി വികുർവാണാ മഹൗജസഃ
     ദാനവാ നിവസന്തി സ്മ ശൂരാ ദത്തവരാഃ പുരാ
 4 നൈതേ ശക്രേണ നാന്യേന വരുണേന യമേന വാ
     ശക്യന്തേ വശം ആനേതും തഥൈവ ധനദേന ച
 5 അസുരാഃ കാലഖഞ്ജാശ് ച തഥാ വിഷ്ണുപദോദ്ഭവാഃ
     നൈരൃതാ യാതുധാനാശ് ച ബ്രഹ്മ വേദോദ്ഭവാശ് ച യേ
 6 ദംഷ്ട്രിണോ ഭീമരൂപാശ് ച നിവസന്ത്യ് ആത്മരക്ഷിണഃ
     മായാവീര്യോപസമ്പന്നാ നിവസന്ത്യ് ആത്മരക്ഷിണഃ
     നിവാതകവചാ നാമ ദാനവാ യുദ്ധദുർമദാഃ
 7 ജാനാസി ച യഥാ ശക്രോ നൈതാഞ് ശക്നോതി വാധിതും
 8 ബഹുശോ മാതലേ ത്വം ച തവ പുത്രശ് ച ഗോമുഖഃ
     നിർഭഗ്നോ ദേവരാജശ് ച സഹ പുത്രഃ ശചീപതിഃ
 9 പശ്യ വേശ്മാനി രൗക്മാണി മാതലേ രാജതാനി ച
     കർമണാ വിധിയുക്തേന യുക്താന്യ് ഉപഗതാനി ച
 10 വൈഡൂര്യ ഹരിതാനീവ പ്രവാലരുചിരാണി ച
    അർകസ്ഫടിക ശുഭ്രാണി വർജ സാരോജ്ജ്വലാനി ച
11 പാർഥിവാനീവ ചാഭാന്തി പുനർ നഗമയാനി ച
    ശൈലാനീവ ച ദൃശ്യന്തേ താരകാണീവ ചാപ്യ് ഉത
12 സൂര്യരൂപാണി ചാഭാന്തി ദീപ്താഗ്നിസദൃശാനി ച
    മണിജാലവിചിത്രാണി പ്രാംശൂനി നിബിഡാനി ച
13 നൈതാനി ശക്യം നിർദേഷ്ടും രൂപതോ ദ്രവ്യതസ് തഥാ
    ഗുണതശ് ചൈവ സിദ്ധാനി പ്രമാണ ഗുണവന്തി ച
14 ആക്രീഡാൻ പശ്യ ദൈത്യാനാം തഥൈവ ശയനാന്യ് ഉത
    രത്നവന്തി മഹാർഹാണി ഭാജനാന്യ് ആസനാനി ച
15 ജലദാഭാംസ് തഥാ ശൈലാംസ് തോയപ്രസ്രവണാന്വിതാൻ
    കാമപുഷ്പഫലാംശ് ചൈവ പാദപാൻ കാമചാരിണഃ
16 മാതലേ കശ് ചിദ് അത്രാപി രുചിതസ് തേ വരോ ഭവേത്
    അഥ വാന്യാം ദിശം ഭൂമേർ ഗച്ഛാവ യദി മന്യസേ
17 [കണ്വ]
    മാതലിസ് ത്വ് അബ്രവീദ് ഏനം ഭാഷമാണം തഥാവിധം
    ദേവർഷേ നൈവ മേ കാര്യം വിപ്രിയം ത്രിദിവൗകസാം
18 നിത്യാനുഷക്ത വൈരാ ഹി ഭ്രാതരോ ദേവദാനവാഃ
    അരിപക്ഷേണ സംബന്ധം രോചയിഷ്യാമ്യ് അഹം കഥം
19 അന്യത്ര സാധു ഗച്ഛാവോ ദ്രഷ്ടും നാർഹാമി ദാനവാൻ
    ജാനാമി തു തഥാത്മാനം ദിത്സാത്മ കമലം യഥാ