മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം85

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search


മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം85

1 [വി]
     രാജൻ ബഹുമതശ് ചാസി ത്രൈലോക്യസ്യാപി സത്തമഃ
     സംഭാവിതശ് ച ലോകസ്യ സംമതശ് ചാസി ഭാരത
 2 യത് ത്വം ഏവംഗതേ ബ്രൂയാഃ പശ്ചിമേ വയസി സ്ഥിതഃ
     ശാസ്ത്രാദ് വാ സുപ്രതർകാദ് വാ സുസ്ഥിരഃ സ്ഥവിരോ ഹ്യ് അസി
 3 ലോഖാശ്മനീവ ഭാഃ സൂര്യേ മഹോർമിർ ഇവ സാഗരേ
     ധർമസ് ത്വയി മഹാൻ രാജന്ന് ഇതി വ്യവസിതാഃ പ്രജാഃ
 4 സദൈവ ഭാവിതോ ലോകോ ഗുണൗഘൈസ് തവ പാർഥിവ
     ഗുണാനാം രക്ഷണേ നിത്യം പ്രയതസ്വ സബാന്ധവഃ
 5 ആർജവം പ്രതിപദ്യസ്വ മാ ബാല്യാദ് ബഹുധാ നശീഃ
     രാജ്യം പുത്രാംശ് ച പൗത്രാംശ് ച സുഹൃദശ് ചാപി സുപ്രിയാൻ
 6 യത് ത്വം ദിത്സസി കൃഷ്ണായ രാജന്ന് അതിഥയേ ബഹു
     ഏതദ് അന്യച് ച ദാശാർഹഃ പൃഥിവീം അപി ചാർഹതി
 7 ന തു ത്വം ധർമം ഉദ്ധിശ്യ തസ്യ വാ പ്രിയകാരണാത്
     ഏതദ് ഇച്ഛസി കൃഷ്ണായ സത്യേനാത്മാനം ആലഭേ
 8 മായൈഷാതത്ത്വം ഏവൈതച് ഛദ്മൈതദ് ഭൂരിദക്ഷിണ
     ജാനാമി തേ മതം രാജൻ ഗൂഢം ബാഹ്യേന കർമണാ
 9 പഞ്ച പഞ്ചൈവ ലിപ്സന്തി ഗ്രാമകാൻ പാനവാ നൃപ
     ന ച ദിത്സസി തേഭ്യസ് താംസ് തച് ഛമം കഃ കരിഷ്യതി
 10 അർഥേന തു മഹാബാഹും വാർഷ്ണേയം ത്വം ജിഹീർഷസി
    അനേനൈവാഭ്യുപായേന പാണ്ഡവേഭ്യോ ബിഭിത്സസി
11 ന ച വിത്തേന ശക്യോ ഽസൗ നോദ്യമേന ന ഗർഹയാ
    അന്യോ ധനഞ്ജയാത് കർതും ഏതത് തത്ത്വം ബ്രവീമി തേ
12 വേദ കൃഷ്ണസ്യ മാഹാത്മ്യം വേദാസ്യ ദൃഢഭക്തിതാം
    അത്യാജ്യം അസ്യ ജാനാമി പ്രാണൈസ് തുല്യം ധനഞ്ജയം
13 അന്യത് കുംഭാദ് അപാം പുർണാദ് അന്യത് പാദാവസേചനാത്
    അന്യത് കുശലസമ്പ്രശ്നാൻ നൈഷിഷ്യതി ജനാർദനഃ
14 യത് ത്വ് അസ്യ പ്രിയം ആതിഥ്യം മാനാർഹസ്യ മഹാത്മനഃ
    തദ് അസ്മൈ ക്രിയതാം രാജൻ മാനാർഹോ ഹി ജനാർദനഃ
15 ആശംസമാനഃ കല്യാണം കുരൂൻ അഭ്യേതി കേശവഃ
    യേനൈവ രാജന്ന് അർഥേന തദ് ഏവാസ്മാ ഉപാകുരു
16 ശമം ഇച്ഛതി ദാശാർഹസ് തവ ദുര്യോധനസ്യ ച
    പാണ്ഡവാനാം ച രാജേന്ദ്ര തദ് അസ്യ വചനം കുരു
17 പിതാസി രാജൻ പുത്രാസ് തേ വൃദ്ധസ് ത്വം ശിശവഃ പരേ
    വർതസ്വ പിതൃവത് തേഷു വർതന്തേ തേ ഹി പുത്രവത്