മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം84

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം84

1 [ധൃ]
     ഉപപ്ലവ്യാദ് ഇഹ ക്ഷത്തർ ഉപയാതോ ജനാർദനഃ
     വൃകസ്ഥലേ നിവസതി സ ച പ്രാതർ ഇഹൈഷതി
 2 ആഹുകാനാം അധിപതിഃ പുരോഗഃ സർവസാത്വതാം
     മഹാമനാ മഹാവീര്യോ മഹാമാത്രോ ജനാർദനഃ
 3 സ്ഫീതസ്യ വൃഷ്ണിവംശസ്യ ഭർതാ ഗോപ്താ ച മാധവഃ
     ത്രയാണാം അപി ലോകാനാം ഭഗവാൻ പ്രപിതാമഹഃ
 4 വൃഷ്ണ്യന്ധകാഃ സുമനസോ യസ്യ പ്രജ്ഞാം ഉപാസതേ
     ആദിത്യാ വസവോ രുദ്രാ യഥാബുദ്ധിം ബൃഹസ്പതേഃ
 5 തസ്മൈ പൂജാം പ്രയോക്ഷ്യാമി ദാശാർഹായ മഹാത്മനേ
     പ്രത്യക്ഷം തവ ധർമജ്ഞ തൻ മേ കഥയതഃ ശൃണു
 6 ഏകവർണൈഃ സുകൃഷ്ണാംഗൈർ ബാഹ്ലിജാതൈർ ഹയോത്തമൈഃ
     ചതുര്യുക്താൻ രഥാംസ് തസ്മൈ രൗക്മാൻ ദാസ്യാമി ഷോഡശ
 7 നിത്യപ്രഭിന്നാൻ മാതംഗാൻ ഈഷാ ദന്താൻ പ്രഹാരിണഃ
     അഷ്ടാനുചരം ഏകൈകം അഷ്ടൗ ദാസ്യാമി കേശവേ
 8 ദാസീനാം അപ്രജാതാനാം ശുഭാനാം രുക്മവർചസാം
     ശതം അസ്മൈ പ്രദാസ്യാമി ദാസാനാം അപി താവതഃ
 9 ആവികം ഭഹു സുസ്പർശം പാർവതീയൈർ ഉപാഹൃതം
     തദ് അപ്യ് അസ്മൈ പ്രദാസ്യാമി സഹസ്രാണി ദശാഷ്ട ച
 10 അജിനാനാം സഹസ്രാണി ചീന ദേശോദ്ഭവാനി ച
    താന്യ് അപ്യ് അസ്മൈ പ്രദാസ്യാമി യാവദ് അർഹതി കേശവഃ
11 ദിവാരാത്രൗ ച ഭാത്യ് ഏഷ സുതേജാ വിമലോ മണിഃ
    തം അപ്യ് അസ്മൈ പ്രദാസ്യാമി തം അപ്യ് അർഹതി കേശവഃ
12 ഏകേനാപി പതത്യ് അഹ്നാ യോജനാനി ചതുർദശ
    യാനം അശ്വതരീ യുക്തം ദാസ്യേ തസ്മൈ തദ് അപ്യ് അഹം
13 യാവന്തി വാഹനാന്യ് അസ്യ യാവന്തഃ പുരുഷാശ് ച തേ
    തതോ ഽഷ്ട ഗുണം അപ്യ് അസ്മൈ ഭോജ്യം ദാസ്യാമ്യ് അഹം സദാ
14 മമ പുത്രാശ് ച പൗത്രാശ് ച സർവേ ദുര്യോധനാദ് ഋതേ
    പ്രത്യുദ്യാസ്യന്തി ദാശാർഹം രഥൈർ മൃഷ്ടൈർ അലങ്കൃതാഃ
15 സ്വലങ്കൃതാശ് ച കല്യാണ്യഃ പാദൈർ ഏവ സഹസ്രശഃ
    വാര മുഖ്യാ മഹാഭാഗം പ്രയുദ്യാസ്യന്തി കേശവം
16 നഗരാദ് അപി യാഃ കാശ് ചിദ് ഗമിഷ്യന്തി ജനാർദനം
    ദ്രഷ്ടും കന്യാശ് ച കല്യാണ്യസ് താശ് ച യാസ്യന്ത്യ് അനാവൃതാഃ
17 സസ്ത്രീ പുരുഷബാലം ഹി നഗരം മധുസൂദനം
    ഉദീക്ഷതേ മഹാത്മാനം ഭാനുമന്തം ഇവ പ്രജാഃ
18 മഹാധ്വജപതാകാശ് ച ക്രിയന്താം സർവതോദിശം
    ജലാവസിക്തോ വിരജാഃ പന്ഥാസ് തസ്യേതി ചാന്വശാത്
19 ദുഃശാസനസ്യ ച ഗൃഹം ദുര്യോധന ഗൃഹാദ് വരം
    തദ് അസ്യ ക്രിയതാം ക്ഷിപ്രം സുസംമൃഷ്ടം അലങ്കൃതം
20 ഏതദ് ധി രുചിർ ആകാരൈഃ പ്രാസാദൈർ ഉപശോഭിതം
    ശിവം ച രമണീയം ച സർവർതുസു മഹാധനം
21 സർവം അസ്മിൻ ഗൃഹേ രത്നം മമ ദുര്യോധനസ്യ ച
    യദ് യദ് അർഹേത് സ വാർഷ്ണേയസ് തത് തദ് ദേയം അസംശയം