മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം83

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം83

1 [വ്]
     തഥാ ദൂതൈഃ സമാജ്ഞായ ആയാന്തം മധുസൂദനം
     ധൃതരാഷ്ട്രോ ഽബ്രവീദ് ഭീഷ്മം അർചയിത്വാ മഹാഭുജം
 2 ദ്രോണം ച സഞ്ജയം ചൈവ വിദുരം ച മഹാമതിം
     ദുര്യോധനം ച സാമാത്യം ഹൃഷ്ടരോമാബ്രവീദ് ഇദം
 3 അദ്ഭുതം മഹദ് ആശ്ചര്യം ശ്രൂയതേ കുരുനന്ദന
     സ്ത്രിയോ ബാലാശ് ച വൃദ്ധാശ് ച കഥയന്തി ഗൃഹേ ഗൃഹേ
 4 സത്കൃത്യാചക്ഷതേ ചാന്യേ തഥൈവാന്യേ സമാഗതാഃ
     പൃഥഗ് വാദാശ് ച വർതന്തേ ചത്വരേഷു സഭാസു ച
 5 ഉപയാസ്യതി ദാശാർഹഃ പാണ്ഡവാർഥേ പരാക്രമീ
     സ നോ മാന്യശ് ച പൂജ്യശ് ച സർവഥാ മധുസൂദനഃ
 6 തസ്മിൻ ഹി യാത്രാ ലോകസ്യ ഭൂതാനാം ഈശ്വരോ ഹി സഃ
     തസ്മിൻ ധൃതിശ് ച വീര്യം ച പ്രജ്ഞാ ചൗജശ് ച മാധവേ
 7 സ മാന്യതാം നരശ്രേഷ്ഠഃ സ ഹി ധർമഃ സനാതനഃ
     പൂജിതോ ഹി സുഖായ സ്യാദ് അസുഖഃ സ്യാദ് അപൂജിതഃ
 8 സ ചേത് തുഷ്യതി ദാശാർഹ ഉപചാരൈർ അരിന്ദമഃ
     കൃത്സ്നാൻ സർവാൻ അഭിപ്രായാൻ പ്രാപ്സ്യാമഃ സർവരാജസു
 9 തസ്യ പൂജാർഥം അദ്യൈവ സംവിധത്സ്വ പരന്തപ
     സഭാഃ പഥി വിധീയന്താം സർവകാമസമാഹിതാഃ
 10 യഥാ പ്രീതിർ മഹാബാഹോ ത്വയി ജായേത തസ്യ വൈ
    തഥാ കുരുഷ്വ ഗാന്ധാരേ കഥം വാ ഭീഷ്മ മന്യസേ
11 തതോ ഭീഷ്മാദയഃ സർവേ ധൃതരാഷ്ട്രം ജനാധിപം
    ഊചുഃ പരമം ഇത്യ് ഏവം പൂജയന്തോ ഽസ്യ തദ് വചഃ
12 തേഷാം അനുമതം ജ്ഞാത്വാ രാജാ ദുര്യോധനസ് തദാ
    സഭാ വാസ്തൂനി രമ്യാണി പ്രദേഷ്ടും ഉപചക്രമേ
13 തതോ ദേശേഷു ദേശേഷു രമണീയേഷു ഭാഗശഃ
    സർവരത്നസമാകീർണാഃ സഭാശ് ചക്രുർ അനേകശഃ
14 ആസനാനി വിചിത്രാണി യുക്താനി വിവിധൈർ ഗുണൈഃ
    സ്ത്രിയോ ഗന്ധാൻ അലങ്കാരാൻ സൂക്ഷ്മാണി വസനാനി ച
15 ഗുണവന്ത്യ് അന്നപാനാനി ഭോജ്യാനി വിവിധാനി ച
    മാല്യാനി ച സുഗന്ധീനി താനി രാജാ ദദൗ തതഃ
16 വിശേഷതശ് ച വാസാർഥം സഭാം ഗ്രാമേ വൃകസ്ഥലേ
    വിദധേ കൗരവോ രാജാ ബഹുരത്നാം മനോരമാം
17 ഏതദ് വിധായ വൈ സർവം ദേവാർഹം അതിമാനുഷം
    ആചഖ്യൗ ധൃതരാഷ്ട്രായ രാജാ ദുര്യോധനസ് തദാ
18 താഃ സഭാഃ കേശവഃ സർവാ രത്നാനി വിവിധാനി ച
    അസമീക്ഷ്യൈവ ദാശാർഹ ഉപായാത് കുരു സദ്മ തത്