മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം79

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം79

1 [സഹദേവ]
     യദ് ഏതത് കഥിതം രാജ്ഞാ ധർമ ഏഷ സനാതനഃ
     യഥാ തു യുദ്ധം ഏവ സ്യാത് തഥാ കാര്യം അരിന്ദമ
 2 യദി പ്രശമം ഇച്ഛേയുഃ കുരവഃ പാണ്ഡവൈഃ സഹ
     തഥാപി യുദ്ധം ദാശാർഹ യോജയേഥാഃ സഹൈവ തൈഃ
 3 കഥം നു ദൃഷ്ട്വാ പാഞ്ചാലീം തഥാ ക്ലിഷ്ടാം സഭാ ഗതാം
     അവധേന പ്രശാമ്യേത മമ മന്യുഃ സുയോധനേ
 4 യദി ഭീമാർജുനൗ കൃഷ്ണ ധർമരാജശ് ച ധാർമികഃ
     ധർമം ഉത്സൃജ്യ തേനാഹം യോദ്ധും ഇച്ഛാമി സംയുഗേ
 5 [സാത്യകി]
     സത്യം ആഹ മഹാബാഹോ സഹദേവോ മഹാമതിഃ
     ദുര്യോധന വധേ ശാന്തിസ് തസ്യ കോപസ്യ മേ ഭവേത്
 6 ജാനാസി ഹി യഥാദൃഷ്ട്വാ ചീരാജിനധരാൻ വനേ
     തവാപി മന്യുർ ഉദ്ഭൂതോ ദുഃഖിതാൻ പ്രേക്ഷ്യ പാണ്ഡവാൻ
 7 തസ്മാൻ മാദ്രീ സുതഃ ശൂരോ യദ് ആഹ പുരുഷർഷഭഃ
     വചനം സർവയോധാനാം തൻ മതം പുരുഷോത്തമ
 8 [വ്]
     ഏവം വദതി വാക്യം തു യുയുധാനേ മഹാമതൗ
     സുഭീമഃ സിംഹനാദോ ഽഭൂദ് യോധാനാം തത്ര സർവശഃ
 9 സർവേ ഹി സർവതോ വീരാസ് തദ് വചഃ പ്രത്യപൂജയൻ
     സാധു സാധ്വ് ഇതി ശൈനേയം ഹർഷയന്തോ യുയുത്സവഃ