മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം65

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം65

1 [വ്]
     ദുര്യോധനേ ധാർതരാഷ്ട്രേ തദ് വചോ ഽപ്രതിനന്ദതി
     തൂഷ്ണീംഭൂതേഷു സർവേഷു സമുത്തസ്ഥുർ നരേശ്വരാഃ
 2 ഉത്ഥിതേഷു മഹാരാജ പൃഥിവ്യാം സർവരാജസു
     രഹിതേ സഞ്ജയം രാജാ പരിപ്രഷ്ടും പ്രചക്രമേ
 3 ആശംസമാനോ വിജയം തേഷാം പുത്ര വശാനുഗാഃ
     ആത്മനശ് ച പരേഷാം ച പാണ്ഡവാനാം ച നിശ്ചയം
 4 ഗാവൽഗണേ ബ്രൂഹി നഃ സാരഫൽഗു; സ്വസേനായാം യാവദ് ഇഹാസ്തി കിം ചിത്
     ത്വം പാണ്ഡവാനാം നിപുണം വേത്ഥ സർവം; കിം ഏഷാം ജ്യായഃ കിം ഉ തേഷാം കനീയഃ
 5 ത്വം ഏതയോഃ സാരവിത് സർവദർശീ; ധർമാർഥയോർ നിപുണോ നിശ്ചയജ്ഞഃ
     സ മേ പൃഷ്ടഃ സഞ്ജയ ബ്രൂഹി സർവം; യുധ്യമാനാഃ കതരേ ഽസ്മിൻ ന സന്തി
 6 ന ത്വാം ബ്രൂയാം രഹിതേ ജാതു കിം ചിദ്; അസൂയാ ഹി ത്വാം പ്രസഹേത രാജൻ
     ആനയസ്വ പിതരം സംശിതവ്രതം; ഗാന്ധാരീം ച മഹിഷീം ആജമീഢ
 7 തൗ തേ ഽസുയാം വിനയേതാം നരേന്ദ്ര; ധർമജ്ഞൗ തൗ നിപുണൗ നിശ്ചയജ്ഞൗ
     തയോസ് തു ത്വാം സംമിധൗ തദ് വദേയം; കൃത്സ്നം മതം വാസുദേവാർജുനാഭ്യാം
 8 തതസ് തൻ മതം ആജ്ഞായ സഞ്ജയസ്യാത്മജസ്യ ച
     അഭ്യുപേത്യ മഹാപ്രാജ്ഞഃ കൃഷ്ണദ്വൈപായനോ ഽബ്രവീത്
 9 സമ്പൃച്ഛതേ ധൃതരാഷ്ട്രായ സഞ്ജയ; ആചക്ഷ്വ സർവം യാവദ് ഏഷോ ഽനുയുങ്ക്തേ
     സർവം യാവദ് വേത്ഥ തസ്മിൻ യഥാവദ്; യാഥാതഥ്യം വാസുദേവേ ഽർജുനേ ച