മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം64

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം64

1 [വ്]
     ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാപ്രാജ്ഞോ ധൃതരാഷ്ട്രഃ സുയോധനം
     പുനർ ഏവ മഹാഭാഗഃ സഞ്ജയം പര്യപൃച്ഛത
 2 ബ്രൂഹി സഞ്ജയ യച് ഛേഷം വാസുദേവാദ് അനന്തരം
     യദ് അർജുന ഉവാച ത്വാം പരം കൗതൂഹലം ഹി മേ
 3 വാസുദേവ വചഃ ശ്രുത്വാ കുന്തീപുത്രോ ധനഞ്ജയഃ
     ഉവാച കാലേ ദുർധർഷോ വാസുദേവസ്യ ശൃണ്വതഃ
 4 പിതാമഹം ശാന്തനവം ധൃതരാഷ്ട്രം ച സഞ്ജയ
     ദ്രോണം കൃപം ച കർണം ച മഹാരാജം ച ബാഹ്ലികം
 5 ദ്രൗണിം ച സോമദത്തം ച ശകുനിം ചാപി സൗബലം
     ദുഃശാസനം ശലം ചൈവ പുരുമിത്രം വിവിംശതിം
 6 വികർണം ചിത്രസേനം ച ജയത്സേനം ച പാർഥിവം
     വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ ദുർമുഖം ചാപി കൗരവം
 7 സൈന്ധവം ദുഃസഹം ചൈവ ഭൂരിശ്രവസം ഏവ ച
     ഭഗദത്തം ച രാജാനം ജലസന്ധം ച പാർഥിവം
 8 യേ ചാപ്യ് അന്യേ പാർഥിവാസ് തത്ര യോദ്ധും; സമാഗതാഃ കൗരവാണാം പ്രിയാർഥം
     മുമൂർഷവഃ പാണ്ഡവാഗ്നൗ പ്രദീപ്തേ; സമാനീതാ ധാർതരാഷ്ട്രേണ സൂത
 9 യഥാന്യായം കൗശലം വന്ദനം ച; സമാഗതാ മദ്വചനേന വാച്യാഃ
     ഇദം ബ്രൂയാഃ സഞ്ജയ രാജമധ്യേ; സുയോധനം പാപകൃതാം പ്രധാനം
 10 അമർഷണം ദുർമതിം രാജപുത്രം; പാപാത്മാനം ധാർതരാഷ്ട്രം സുലുബ്ധം
    സർവം മമൈതദ് വചനം സമഗ്രം; സഹാമാത്യം സഞ്ജയ ശ്രാവയേഥാഃ
11 ഏവം പ്രതിഷ്ഠാപ്യ ധനഞ്ജയോ മാം; തതോ ഽർഥവദ് ധർമവച് ചാപി വാക്യം
    പ്രോവാചേദം വാസുദേവം സമീക്ഷ്യ; പാർഥോ ധീമാംൽ ലോഹിതാന്തായതാക്ഷഃ
12 യഥാ ശ്രുതം തേ വദതോ മഹാത്മനോ; മധു പ്രവീരസ്യ വചഃ സമാഹിതം
    തഥൈവ വാച്യം ഭവതാ ഹി മദ്വചഃ; സമാഗതേഷു ക്ഷിതിപേഷു സർവശഃ
13 ശരാഗ്നിധൂമേ രഥനേമി നാദിതേ; ധനുഃ സ്രുവേണാസ്ത്ര ബലാപഹാരിണാ
    യഥാ ന ഹോമഃ ക്രിയതേ മഹാമൃധേ; തഥാ സമേത്യ പ്രയതധ്വം ആദൃതാഃ
14 ന ചേത് പ്രയച്ഛധ്വം അമിത്രഘാതിനോ; യുധിഷ്ഠിരസ്യാംശം അഭീപ്സിതം സ്വകം
    നയാമി വഃ സ്വാശ്വപദാതികുഞ്ജരാൻ; ദിശം പിതൄണാം അശിവാം ശിതൈഃ ശരൈഃ
15 തതോ ഽഹം ആമന്ത്ര്യ ചതുർഭുജം ഹരിം; ധനഞ്ജയം ചൈവ നമസ്യ സ ത്വരഃ
    ജവേന സമ്പ്രാപ്ത ഇഹാമര ദ്യുതേ; തവാന്തികം പ്രാപയിതും വചോ മഹത്