മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം63

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം63

1 [ധൃ]
     ദുര്യോധന വിജാനീഹി യത് ത്വാം വക്ഷ്യാമി പുത്രക
     ഉത്പഥം മന്യസേ മാർഗം അനഭിജ്ഞ ഇവാധ്വഗഃ
 2 പഞ്ചാനാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം യത് തേജഃ പ്രമിമീഷസി
     പഞ്ചാനാം ഇവ ഭൂതാനാം മഹതാം സുമഹാത്മനാം
 3 യുധിഷ്ഠിരം ഹി കൗന്തേയം പരം ധർമം ഇഹാസ്ഥിതം
     പരാം ഗതിം അസമ്പ്രേക്ഷ്യ ന ത്വം വേത്തും ഇഹാർഹസി
 4 ഭീമസേനം ച കൗന്തേയം യസ്യ നാസ്തി സമോ ബലേ
     രണാന്തകം തർകയസേ മഹാവാതം ഇവ ദ്രുമഃ
 5 സർവശസ്ത്രഭൃതാം ശ്രേഷ്ഠം മേരും ശിഖരിണാം ഇവ
     യുധി ഗാണ്ഡീവധന്വാനം കോ നു യുധ്യേത ബുദ്ധിമാൻ
 6 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നശ് ച പാഞ്ചാല്യഃ കം ഇവാദ്യ ന ശാതയേത്
     ശത്രുമധ്യേ ശരാൻ മുഞ്ചൻ ദേവരാഡ് അശനീം ഇവ
 7 സാത്യകിശ് ചാപി ദുർധർഷഃ സംമതോ ഽന്ധകവൃഷ്ണിഷു
     ധ്വംസയിഷ്യതി തേ സേനാം പാണ്ഡവേയ ഹിതേ രതഃ
 8 യഃ പുനഃ പ്രതിമാനേന ത്രീംൽ ലോകാൻ അതിരിച്യതേ
     തം കൃഷ്ണം പുണ്ഡരീകാക്ഷം കോ നു യുധ്യേത ബുദ്ധിമാൻ
 9 ഏകതോ ഹ്യ് അസ്യ ദാരാശ് ച ജ്ഞാതയശ് ച സ ബാന്ധവാഃ
     ആത്മാ ച പൃഥിവീ ചേയം ഏകതശ് ച ധനഞ്ജയഃ
 10 വാസുദേവോ ഽപി ദുർധർഷോ യതാത്മാ യത്ര പാണ്ഡവഃ
    അവിഷഹ്യം പൃഥിവ്യാപി തദ് ബലം യത്ര കേശവഃ
11 തിഷ്ഠ താത സതാം വാക്യേ സുഹൃദാം അർഥവാദിനാം
    വൃദ്ധം ശാന്തനവം ഭീഷ്മം തിതിക്ഷസ്വ പിതാമഹം
12 മാം ച ബ്രുവാണം ശുശ്രൂഷ കുരൂണാം അർഥവാദിനം
    ദ്രോണം കൃപം വികർണം ച മഹാരാജം ച ബാഹ്ലികം
13 ഏതേ ഹ്യ് അപി യഥൈവാഹം മന്തും അർഹസി താംസ് തഥാ
    സർവേ ധർമവിദോ ഹ്യ് ഏതേ തുല്യസ്നേഹാശ് ച ഭാരത
14 യത് തദ് വിരാടനഗരേ സഹ ഭ്രാതൃഭിർ അഗ്രതഃ
    ഉത്സൃജ്യ ഗാഃ സുസന്ത്രസ്തം ബലം തേ സമശീര്യത
15 യച് ചൈവ തസ്മിൻ നഗരേ ശ്രൂയതേ മഹദ് അദ്ഭുതം
    ഏകസ്യ ച ബഹൂനാം ച പര്യാപ്തം തന്നിദർശനം
16 അർജുനസ് തത് തഥാകാർഷീത് കിം പുനഃ സർവ ഏവ തേ
    സ ഭ്രാതൄൻ അഭിജാനീഹി വൃത്ത്യാ ച പ്രതിപാദയ