മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം66

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം66

1 [സ്]
     അർജുനോ വാസുദേവശ് ച ധന്വിനൗ പരമാർചിതൗ
     കാമാദ് അന്യത്ര സംഭൂതൗ സർവാഭാവായ സംമിതൗ
 2 ദ്യാം അന്തരം സമാസ്ഥായ യഥാ യുക്തം മനസ്വിനഃ
     ചക്രം തദ് വാസുദേവസ്യ മായയാ വർതതേ വിഭോ
 3 സാപഹ്നവം പാണ്ഡവേഷു പാണ്ഡവാനാം സുസംമതം
     സാരാസാര ബലം ജ്ഞാത്വാ തത് സമാസേന മേ ശൃണു
 4 നരകം ശംബരം ചൈവ കംസം ചൈദ്യം ച മാധവഃ
     ജിതവാൻ ഘോരസങ്കാശാൻ ക്രീഡന്ന് ഇവ ജനാർദനഃ
 5 പൃഥിവീം ചാന്തരിക്ഷം ച ദ്യാം ചൈവ പുരുഷോത്തമഃ
     മനസൈവ വിശിഷ്ടാത്മാ നയത്യ് ആത്മവശം വശീ
 6 ഭൂയോ ഭൂയോ ഹി യദ് രാജൻ പൃച്ഛസേ പാണ്ഡവാൻ പ്രതി
     സാരാസാര ബലം ജ്ഞാതും തൻ മേ നിഗദതഃ ശൃണു
 7 ഏകതോ വാ ജഗത് കൃത്സ്നം ഏകതോ വാ ജനാർദനഃ
     സാരതോ ജഗതഃ കൃത്സ്നാദ് അതിരിക്തോ ജനാർദനഃ
 8 ഭസ്മ കുര്യാജ് ജഗദ് ഇദം മനസൈവ ജനാർദനഃ
     ന തു കൃത്സ്നം ജഗച് ഛക്തം ഭസ്മ കർതും ജനാർദനം
 9 യതഃ സത്യം യതോ ധർമോ യതോ ഹ്രീർ ആർജവം യതഃ
     തതോ ഭവതി ഗോവിന്ദോ യതഃ കൃഷ്ണസ് തതോ ജയഃ
 10 പൃഥിവീം ചാന്തരിക്ഷം ച ദിവം ച പുരുഷോത്തമഃ
    വിചേഷ്ടയതി ഭൂതാത്മാ ക്രീഡന്ന് ഇവ ജനാർദനഃ
11 സ കൃത്വാ പാണ്ഡവാൻ സത്രം ലോകം സംമോഹയന്ന് ഇവ
    അധർമനിരതാൻ മൂഢാൻ ദഗ്ധും ഇച്ഛതി തേ സുതാൻ
12 കാലചക്രം ജഗച് ചക്രം യുഗചക്രം ച കേശവഃ
    ആത്മയോഗേന ഭഗവാൻ പരിവർതയതേ ഽനിശം
13 കാലസ്യ ച ഹി മൃത്യോശ് ച ജംഗമ സ്ഥാവരസ്യ ച
    ഈശതേ ഭഗവാൻ ഏകഃ സത്യം ഏതദ് ബ്രവീമി തേ
14 ഈശന്ന് അപി മഹായോഗീ സർവസ്യ ജഗതോ ഹരിഃ
    കർമാണ്യ് ആരഭതേ കർതും കീനാശ ഇവ ദുർബലഃ
15 തേന വഞ്ചയതേ ലോകാൻ മായായോഗേന കേശവഃ
    യേ തം ഏവ പ്രപദ്യന്തേ ന തേ മുഹ്യന്തി മാനവാഃ