മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം53

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം53

1 [സ്]
     ഏവം ഏതൻ മഹാരാജ യഥാ വദസി ഭാരത
     യുദ്ധേ വിനാശഃ ക്ഷത്രസ്യ ഗാണ്ഡീവേന പ്രദൃശ്യതേ
 2 ഇദം തു നാഭിജാനാമി തവ ധീരസ്യ നിത്യശഃ
     യത് പുത്ര വശം ആഗച്ഛേഃ സത്ത്വജ്ഞഃ സവ്യസാചിനഃ
 3 നൈഷ കാലോ മഹാരാജ തവ ശശ്വത് കൃതാഗമഃ
     ത്വയാ ഹ്യ് ഏവാദിതഃ പാർഥാ നികൃതാ ഭരതർഷഭ
 4 പിതാ ശ്രേഷ്ഠഃ സുഹൃദ് യശ് ച സമ്യക് പ്രണിഹിതാത്മവാൻ
     ആസ്ഥ്യേയം ഹി ഹിതം തേന ന ദ്രോഗ്ധാ ഗുരുർ ഉച്യതേ
 5 ഇദം ജിതം ഇദം ലബ്ധം ഇതി ശ്രുത്വാ പരാജിതാൻ
     ദ്യൂതകാലേ മഹാരാജ സ്മയസേ സ്മ കുമാരവത്
 6 പരുഷാണ്യ് ഉച്യമാനാൻ സ്മ പുരാ പാർഥാൻ ഉപേക്ഷസേ
     കൃത്സ്നം രാജ്യം ജയന്തീതി പ്രപാതം നാനുപശ്യസി
 7 പിത്ര്യം രാജ്യം മഹാരാജ കുരവസ് തേ സ ജാംഗലാഃ
     അഥ വീരൈർ ജിതാം ഭൂമിം അഖിലാം പ്രത്യപദ്യഥാഃ
 8 ബാഹുവീര്യാർജിതാ ഭൂമിസ് തവ പാർഥൈർ നിവേദിതാ
     മയേദം കൃതം ഇത്യ് ഏവ മന്യസേ രാജസത്തമ
 9 ഗ്രസ്താൻ ഗന്ധർവരാജേന മജ്ജതോ ഹ്യ് അപ്ലവേ ഽംഭസി
     ആനിനായ പുനഃ പാർഥഃ പുത്രാംസ് തേ രാജസത്തമ
 10 കുമാരവച് ച സ്മയസേ ദ്യൂതേ വിനികൃതേഷു യത്
    പാണ്ഡവേഷു വനം രാജൻ പ്രവ്രജത്സു പുനഃ പുനഃ
11 പ്രവർഷതഃ ശരവ്രാതാൻ അർജുനസ്യ ശിതാൻ ബഹൂൻ
    അപ്യ് അർണവാ വിശുഷ്യേയുഃ കിം പുനർ മാംസയോനയഃ
12 അസ്യതാം ഫൽഗുനഃ ശ്രേഷ്ഠോ ഗാണ്ഡീവം ധനുഷാം വരം
    കേശവഃ സർവഭൂതാനാം ചക്രാണാം ച സുദർശനം
13 വാനരോ രോചമാനശ് ച കേതുഃ കേതുമതാം വരഃ
    ഏവം ഏതാനി സ രഥോ വഹഞ് ശ്വേതഹയോ രണേ
    ക്ഷപയിഷ്യതി നോ രാജൻ കാലചക്രം ഇവോദ്യതം
14 തസ്യാദ്യ വസുധാ രാജൻ നിഖിലാ ഭരതർഷഭ
    യസ്യ ഭീമാർജുനൗ യോധൗ സ രാജാ രാജസത്തമ
15 തഥാ ഭീമ ഹതപ്രായാം മജ്ജന്തീം തവ വാഹിനീം
    ദുര്യോധനമുഖാ ദൃഷ്ട്വാ ക്ഷയം യാസ്യന്തി കൗരവാഃ
16 ന ഹി ഭീമ ഭയാദ് ഭീതാ ലപ്സ്യന്തേ വിജയം വിഭോ
    തവ പുത്രാ മഹാരാജ രാജാനശ് ചാനുസാരിണഃ
17 മത്സ്യാസ് ത്വാം അദ്യ നാർജന്തി പാഞ്ചാലാശ് ച സ കേകയാഃ
    ശാല്വേയാഃ ശരസേനാശ് ച സർവേ ത്വാം അവജാനതേ
    പാർഥം ഹ്യ് ഏതേ ഗതാഃ സർവേ വീര്യജ്ഞാസ് തസ്യ ധീമതഃ
18 അനർഹാൻ ഏവ തു വധേ ധർമയുക്താൻ വികർമണാ
    സർവോപായൈർ നിയന്തവ്യഃ സാനുഗഃ പാപപൂരുഷഃ
    തവ പുത്രോ മഹാരാജ നാത്ര ശോചിതും അർഹസി
19 ദ്യൂതകാലേ മയാ ചോക്തം വിദുരേണ ച ധീമതാ
    യദ് ഇദം തേ വിലപിതം പാണ്ഡവാൻ പ്രതി ഭാരത
    അനീശേനേവ രാജേന്ദ്ര സർവം ഏതൻ നിരർഥകം