മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം52

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം52

1 [ധൃ]
     യഥൈവ പാണ്ഡവാഃ സർവേ പരാക്രാന്താ ജിഗീഷവഃ
     തഥൈവാഭിസരാസ് തേഷാം ത്യക്താത്മാനോ ജയേ ധൃതാഃ
 2 ത്വം ഏവ ഹി പരാക്രാന്താൻ ആചക്ഷീഥാഃ പരാൻ മമ
     പാഞ്ചാലാൻ കേകയാൻ മത്സ്യാൻ മാഗധാൻ വത്സഭൂമിപാൻ
 3 യശ് ച സേന്ദ്രാൻ ഇമാംൽ ലോകാൻ ഇച്ഛൻ കുര്യാദ് വശേ ബലീ
     സ ശ്രേഷ്ഠോ ജഗതഃ കൃഷ്ണഃ പാണ്ഡവാനാം ജയേ ധൃതഃ
 4 സമസ്താം അർജുനാദ് വിദ്യാം സാത്യകിഃ ക്ഷിപ്രം ആപ്തവാൻ
     ശൈനേയഃ സമരേ സ്ഥാതാ ബീജവത് പ്രവപഞ് ശരാൻ
 5 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നശ് ച പാഞ്ചാല്യഃ ക്രൂരകർമാ മഹാരഥഃ
     മാമകേഷു രണം കർതാ ബലേഷു പരമാസ്ത്രവിത്
 6 യുധിഷ്ഠിരസ്യ ച ക്രോധാദ് അർജുനസ്യ ച വിക്രമാത്
     യമാഭ്യാം ഭീമസേനാച് ച ഭയം മേ താത ജായതേ
 7 അമാനുഷം മനുഷ്യേന്ദ്രൈർ ജാലം വിതതം അന്തരാ
     മമ സേനാം ഹനിഷ്യന്തി തതഃ ക്രോശാമി സഞ്ജയ
 8 ദർശനീയോ മനസ്വീ ച ലക്ഷ്മീവാൻ ബ്രഹ്മ വർചസീ
     മേധാവീ സുകൃതപ്രജ്ഞോ ധർമാത്മാ പാണ്ഡുനന്ദനഃ
 9 മിത്രാമാത്യൈഃ സുസമ്പന്നഃ സമ്പന്നോ യോജ്യ യോജകൈഃ
     ഭ്രാതൃഭിഃ ശ്വശുരൈഃ പുത്രൈർ ഉപപന്നോ മഹാരഥൈഃ
 10 ധൃത്യാ ച പുരുഷവ്യാഘോർ നൈഭൃത്യേന ച പാണ്ഡവഃ
    അനൃശംസോ വദാന്യശ് ച ഹ്രീമാൻ സത്യപരാക്രമഃ
11 ബഹുശ്രുതഃ കൃതാത്മാ ച വൃദ്ധസേവീ ജിതേന്ദ്രിയഃ
    തം സർവഗുണസമ്പന്നം സമിദ്ധം ഇവ പാവകം
12 തപന്തം ഇവ കോ മന്ദഃ പതിഷ്യതി പതംഗവത്
    പാണ്ഡവാഗ്നിം അനാവാര്യം മുമൂർഷുർ മൂഢ ചേതനഃ
13 തനുർ ഉച്ചഃ ശിഖീ രാജാ ശുദ്ധജാംബൂനദപ്രഭഃ
    മന്ദാനാം മമ പുത്രാണാം യുദ്ധേനാന്തം കരിഷ്യതി
14 തൈർ അയുദ്ധം സാധു മന്യേ കുരവസ് തൻ നിബോധത
    യുദ്ധേ വിനാശഃ കൃത്സ്നസ്യ കുലസ്യ ഭവിതാ ധ്രുവം
15 ഏഷാ മേ പരമാ ശാന്തിർ യയാ ശാമ്യതി മേ മനഃ
    യദി ത്വ് അയുദ്ധം ഇഷ്ടം വോ വയം ശാന്ത്യൈ യതാമഹേ
16 ന തു നഃ ശിക്ഷമാണാനാം ഉപേക്ഷേത യുധിഷ്ഠിരഃ
    ജുഗുപ്സതി ഹ്യ് അധർമേണ മാം ഏവോദ്ധിശ്യ കാരണം