മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം18

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം18

1 [ഷ്]
     തതഃ ശക്രഃ സ്തൂയമാനോ ഗന്ധർവാപ്സരസാം ഗണൈഃ
     ഐരാവതം സമാരുഹ്യ ദ്വിപേന്ദ്രം ലക്ഷണൈർ യുതം
 2 പാവകശ് ച മഹാതേജാ മഹർഷിശ് ച ബൃഹസ്പതിഃ
     യമശ് ച വരുണശ് ചൈവ കുബേരശ് ച ധനേശ്വരഃ
 3 സർവൈർ ദേവൈഃ പരിവൃതഃ ശക്രോ വൃത്രനിഷൂദനഃ
     ഗന്ധർവൈർ അപ്സരോഭിശ് ച യാതസ് ത്രിഭുവനം പ്രഭുഃ
 4 സ സമേത്യ മഹേന്ദ്രാണ്യാ ദേവരാജഃ ശതക്രതുഃ
     മുദാ പരമയാ യുക്തഃ പാലയാം ആസ ദേവരാട്
 5 തതഃ സ ഭഗവാംസ് തത്ര അംഗിരാഃ സമദൃശ്യത
     അഥർവവേദ മന്ത്രൈശ് ച ദേവേന്ദ്രം സമപൂജയത്
 6 തതസ് തു ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രഃ പ്രഹൃഷ്ടഃ സമപദ്യത
     വരം ച പ്രദദൗ തസ്മൈ അഥർവാംഗിരസേ തദാ
 7 അഥർവാംഗിരസം നാമ അസ്മിൻ വേദേ ഭവിഷ്യതി
     ഉദാഹരണം ഏതദ് ധി യജ്ഞഭാഗം ച ലപ്സ്യസേ
 8 ഏവം സമ്പൂജ്യ ഭഗവാൻ അഥർവാംഗിരസം തദാ
     വ്യസർജയൻ മഹാരാജ ദേവരാജഃ ശതക്രതുഃ
 9 സമ്പൂജ്യ സർവാംസ് ത്രിദശാൻ ഋഷീംശ് ചാപി തപോധനാൻ
     ഇന്ദ്രഃ പ്രമുദിതോ രാജൻ ധർമേണാപാലയത് പ്രജാഃ
 10 ഏവം ദുഃഖം അനുപ്രാപ്തം ഇന്ദ്രേണ സഹ ഭാര്യയാ
    അജ്ഞാതവാസശ് ച കൃതഃ ശത്രൂണാം വധകാങ്ക്ഷയാ
11 നാത്ര മന്യുസ് ത്വയാ കാര്യോ യത് ക്ലിഷ്ടോ ഽസി മഹാവനേ
    ദ്രൗപദ്യാ സഹ രാജേന്ദ്ര ഭ്രാതൃഭിശ് ച മഹാത്മഭിഃ
12 ഏവം ത്വം അപി രാജേന്ദ്ര രാജ്യം പ്രാപ്സ്യസി ഭാരത
    വൃത്രം ഹത്വാ യഥാ പ്രാപ്തഃ ശക്രഃ കൗരവനന്ദന
13 ദുരാചാരശ് ച നഹുഷോ ബ്രഹ്മ ദ്വിട് പാപചേതനഃ
    അഗസ്ത്യപാശാഭിഹതോ വിനഷ്ടഃ ശാശ്വതീം സമാഃ
14 ഏവം തവ ദുരാത്മാനഃ ശത്രവഃ ശത്രുസൂദന
    ക്ഷിപ്രം നാശം ഗമിഷ്യന്തി കർണദുര്യോധനാദയഃ
15 അതഃ സാഗരപര്യന്താം ഭോക്ഷ്യസേ മേദിനീം ഇമാം
    ഭ്രാതൃഭിഃ സഹിതോ വീര ദ്രൗപദ്യാ ച സഹാഭിഭോ
16 ഉപാഖ്യാനം ഇദം ശക്ര വിജയം വേദ സംമിതം
    രാജ്ഞാ വ്യൂഢേഷ്വ് അനീകേഷു ശ്രോതവ്യം ജയം ഇച്ഛതാ
17 തസ്മാത് സംശ്രാവയാമി ത്വാം വിജയം ജയതാം വര
    സംസ്തൂയമാനാ വർധന്തേ മഹാത്മാനോ യുധിഷ്ഠിര
18 ക്ഷത്രിയാണാം അഭാവോ ഽയം യുധിഷ്ഠിര മഹാത്മനാം
    ദുര്യോധനാപരാധേന ഭീമാർജുനബലേന ച
19 ആഖ്യാനം ഇന്ദ്ര വിജയം യ ഇദം നിയതഃ പഠേത്
    ധൂതപാപ്മാ ജിതസ്വർഗഃ സ പ്രേത്യേഹ ച മോദതേ
20 ന ചാരിജം ഭയം തസ്യ ന ചാപുത്രോ ഭവേൻ നരഃ
    നാപദം പ്രാപ്നുയാത് കാം ചിദ് ദീർഘം ആയുശ് ച വിന്ദതി
    സർവത്ര ജയം ആപ്നോതി ന കദാ ചിത് പരാജയം
21 ഏവം ആശ്വാസിതോ രാജാ ശല്യേന ഭരതർഷഭ
    പൂജയാം ആസ വിധിവച് ഛല്യം ധർമഭൃതാം വരഃ
22 ശ്രുത്വാ ശല്യസ്യ വചനം കുന്തീപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    പ്രത്യുവാച മഹാബാഹുർ മദ്രരാജം ഇദം വചഃ
23 ഭവാൻ കർണസ്യ സാരഥ്യം കരിഷ്യതി ന സംശയഃ
    തത്ര തേജോവധഃ കാര്യഃ കർണസ്യ മമ സംസ്തവൈഃ
24 ഏവം ഏതത് കരിഷ്യാമി യഥാ മാം സമ്പ്രഭാഷസേ
    യച് ചാന്യദ് അപി ശക്ഷ്യാമി തത് കരിഷ്യാമ്യ് അഹം തവ
25 തത ആമന്ത്ര്യ കൗന്തേയാഞ് ശല്യോ മദ്രാധിപസ് തദാ
    ജഗാമ സബലഃ ശ്രീമാൻ ദുര്യോധനം അരിന്ദമഃ