മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം177

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം177

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
     ഏവം ഉക്തസ് തദാ രാമോ ജഹി ഭീഷ്മം ഇതി പ്രഭോ
     ഉവാച രുദതീം കന്യാം ചോദയന്തീം പുനഃ പുനഃ
 2 കാശ്യേ കാമം ന ഗൃഹ്ണാമി ശസ്ത്രം വൈ വരവർണിനി
     ഋതേ ബ്രഹ്മവിദാം ഹേതോഃ കിം അന്യത് കരവാണി തേ
 3 വാചാ ഭീഷ്മശ് ച ശാല്വശ് ച മമ രാജ്ഞി വശാനുഗൗ
     ഭവിഷ്യതോ ഽനവദ്യാംഗി തത് കരിഷ്യാമി മാ ശുചഃ
 4 ന തു ശസ്ത്രം ഗ്രഹീഷ്യാമി കഥം ചിദ് അപി ഭാമിനി
     ഋതേ നിയോഗാദ് വിപ്രാണാം ഏഷ മേ സമയഃ കൃതഃ
 5 അംബോവാച
     മമ ദുഃഖം ഭഗവതാ വ്യപനേയം യതസ് തതഃ
     തത് തു ഭീഷ്മപ്രസൂതം മേ തം ജഹീശ്വര മാചിരം
 6 രാമ ഉവാച
     കാശികന്യേ പുനർ ബ്രൂഹി ഭീഷ്മസ് തേ ചരണാവ് ഉഭൗ
     ശിരസാ വന്ദനാർഹോ ഽപി ഗ്രഹീഷ്യതി ഗിരാ മമ
 7 അംബോവാച
     ജഹി ഭീഷ്മം രണേ രാമ മമ ചേദ് ഇച്ഛസി പ്രിയം
     പ്രതിശ്രുതം ച യദി തത് സത്യം കർതും ഇഹാർഹസി
 8 ഭീഷ്മ ഉവാച
     തയോഃ സംവദതോർ ഏവം രാജൻ രാമാംബയോസ് തദാ
     അകൃതവ്രണോ ജാമദഗ്ന്യം ഇദം വചനം അബ്രവീത്
 9 ശരണാഗതാം മഹാബാഹോ കന്യാം ന ത്യക്തും അർഹസി
     ജഹി ഭീഷ്മം രണേ രാമ ഗർജന്തം അസുരം യഥാ
 10 യദി ഭീഷ്മസ് ത്വയാഹൂതോ രണേ രാമ മഹാമുനേ
    നിർജിതോ ഽസ്മീതി വാ ബ്രൂയാത് കുര്യാദ് വാ വചനം തവ
11 കൃതം അസ്യാ ഭവേത് കാര്യം കന്യായാ ഭൃഗുനന്ദന
    വാക്യം സത്യം ച തേ വീര ഭവിഷ്യതി കൃതം വിഭോ
12 ഇയം ചാപി പ്രതിജ്ഞാ തേ തദാ രാമ മഹാമുനേ
    ജിത്വാ വൈ ക്ഷത്രിയാൻ സർവാൻ ബ്രാഹ്മണേഷു പ്രതിശ്രുതം
13 ബ്രാഹ്മണഃ ക്ഷത്രിയോ വൈശ്യഃ ശൂദ്രശ് ചൈവ രണേ യദി
    ബ്രഹ്മദ്വിഡ് ഭവിതാ തം വൈ ഹനിഷ്യാമീതി ഭാർഗവ
14 ശരണം ഹി പ്രപന്നാനാം ഭീതാനാം ജീവിതാർഥിനാം
    ന ശക്ഷ്യാമി പരിത്യാഗം കർതും ജീവൻ കഥം ചന
15 യശ് ച ക്ഷത്രം രണേ കൃത്സ്നം വിജേഷ്യതി സമാഗതം
    ദൃപ്താത്മാനം അഹം തം ച ഹനിഷ്യാമീതി ഭാർഗവ
16 സ ഏവം വിജയീ രാമ ഭീഷ്മഃ കുരുകുലോദ്വഹഃ
    തേന യുധ്യസ്വ സംഗ്രാമേ സമേത്യ ഭൃഗുനന്ദന
17 രാമ ഉവാച
    സ്മരാമ്യ് അഹം പൂർവകൃതാം പ്രതിജ്ഞാം ഋഷിസത്തമ
    തഥൈവ ച കരിഷ്യാമി യഥാ സാമ്നൈവ ലപ്സ്യതേ
18 കാര്യം ഏതൻ മഹദ് ബ്രഹ്മൻ കാശികന്യാമനോഗതം
    ഗമിഷ്യാമി സ്വയം തത്ര കന്യാം ആദായ യത്ര സഃ
19 യദി ഭീഷ്മോ രണശ്ലാഘീ ന കരിഷ്യതി മേ വചഃ
    ഹനിഷ്യാമ്യ് ഏനം ഉദ്രിക്തം ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ
20 ന ഹി ബാണാ മയോത്സൃഷ്ടാഃ സജ്ജന്തീഹ ശരീരിണാം
    കായേഷു വിദിതം തുഭ്യം പുരാ ക്ഷത്രിയ സംഗരേ
21 ഭീഷ്മ ഉവാച
    ഏവം ഉക്ത്വാ തതോ രാമഃ സഹ തൈർ ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ
    പ്രയാണായ മതിം കൃത്വാ സമുത്തസ്ഥൗ മഹാമനാഃ
22 തതസ് തേ താം ഉഷിത്വാ തു രജനീം തത്ര താപസാഃ
    ഹുതാഗ്നയോ ജപ്തജപ്യാഃ പ്രതസ്ഥുർ മജ്ജിഘാംസയാ
23 അഭ്യഗച്ഛത് തതോ രാമഃ സഹ തൈർ ബ്രാഹ്മണർഷഭൈഃ
    കുരുക്ഷേത്രം മഹാരാജ കന്യയാ സഹ ഭാരത
24 ന്യവിശന്ത തതഃ സർവേ പരിഗൃഹ്യ സരസ്വതീം
    താപസാസ് തേ മഹാത്മാനോ ഭൃഗുശ്രേഷ്ഠപുരസ്കൃതാഃ