മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം138

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം138

1 [ധൃ]
     രാജപുത്രൈഃ പരിവൃതസ് തഥാമാത്യൈശ് ച സഞ്ജയ
     ഉപാരോപ്യ രഥേ കർണം നിര്യാതോ മധുസൂദനഃ
 2 കിം അബ്രവീദ് രഥോപസ്ഥേ രാധേയം പരവീരഹാ
     കാനി സാന്ത്വാനി ഗോവിന്ദഃ സൂതപുത്രേ പ്രയുക്തവാൻ
 3 ഓഘമേഘസ്വനഃ കാലേ യത് കൃഷ്ണഃ കർണം അബ്രവീത്
     മൃദു വാ യദി വാ തീക്ഷ്ണം തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
 4 ആനുപൂർവ്യേണ വാക്യാനി ശ്ലക്ഷ്ണാനി ച മൃദൂനി ച
     പ്രിയാണി ധർമയുക്താനി സത്യാനി ച ഹിതാനി ച
 5 ഹൃദയഗ്രഹണീയാനി രാധേയം മധുസൂദനഃ
     യാന്യ് അബ്രവീദ് അമേയാത്മാ താനി മേ ശൃണു ഭാരത
 6 ഉപാസിതാസ് തേ രാധേയ ബ്രാഹ്മണാ വേദപാരഗാഃ
     തത്ത്വാർഥം പരിപൃഷ്ടാശ് ച നിയതേനാനസൂയയാ
 7 ത്വം ഏവ കർണ ജാനാസി വേദവാദാൻ സനാതനാൻ
     ത്വം ഹ്യ് ഏവ ധർമശാസ്ത്രേഷു സൂക്ഷ്മേഷു പരിനിഷ്ഠിതഃ
 8 കാനീനശ് ച സഹോഢശ് ച കന്യായാം യശ് ച ജായതേ
     വോഢാരം പിതരം തസ്യ പ്രാഹുഃ ശാസ്ത്രവിദോ ജനാഃ
 9 സോ ഽസി കർണ തഥാ ജാതഃ പാണ്ഡോഃ പുത്രോ ഽസി ധർമതഃ
     നിഗ്രഹാദ് ധർമശാസ്ത്രാണാം ഏഹി രാജാ ഭവിഷ്യസി
 10 പിതൃപക്ഷേ ഹി തേ പാർഥാ മാതൃപക്ഷേ ച വൃഷ്ണയഃ
    ദ്വൗ പക്ഷാവ് അഭിജാനീഹി ത്വം ഏതൗ പുരുഷർഷഭ
11 മയാ സാർധം ഇതോ യാതം അദ്യ ത്വാം താത പാണ്ഡവാഃ
    അഭിജാനന്തു കൗന്തേയം പൂർവജാതം യുധിഷ്ഠിരാത്
12 പാദൗ തവ ഗ്രഹീഷ്യന്തി ഭ്രാതരഃ പഞ്ച പാണ്ഡവാഃ
    ദ്രൗപദേയാസ് തഥാ പഞ്ച സൗഭദ്രശ് ചാപരാജിതഃ
13 രാജാനോ രാജപുത്രാശ് ച പാണ്ഡവാർഥേ സമാഗതാഃ
    പാദൗ തവ ഗ്രഹീഷ്യന്തി സർവേ ചാന്ധകവൃഷ്ണയഃ
14 ഹിരണ്മയാംശ് ച തേ കുംഭാൻ രാജതാൻ പാർഥിവാംസ് തഥാ
    ഓഷധ്യഃ സർവബീജാനി സർവരത്നാനി വീരുധഃ
15 രാജന്യാ രാജകന്യാശ് ചാപ്യ് ആനയന്ത്വ് അഭിഷേചനം
    ഷഷ്ഠേ ച ത്വാം തഥാ കാലേ ദ്രൗപദ്യ് ഉപഗമിഷ്യതി
16 അദ്യ ത്വാം അഭിഷിഞ്ചന്തു ചാതുർവൈദ്യാ ദ്വിജാതയഃ
    പുരോഹിതഃ പാണ്ഡവാനാം വ്യാഘ്രചർമണ്യ് അവസ്ഥിതം
17 തഥൈവ ഭ്രാതരഃ പഞ്ച പാണ്ഡവാഃ പുരുഷർഷഭാഃ
    ദ്രൗപദേയാസ് തഥാ പഞ്ച പാഞ്ചാലാശ് ചേദയസ് തഥാ
18 അഹം ച ത്വാഭിഷേക്ഷ്യാമി രാജാനം പൃഥിവീപതിം
    യുവരാജോ ഽസ്തു തേ രാജാ കുന്തീപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ
19 ഗൃഹീത്വാ വ്യസനം ശ്വേതം ധർമാത്മാ സംശിതവ്രതഃ
    ഉപാന്വാരോഹതു രഥം കുന്തീപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ
20 ഛത്രം ച തേ മഹച് ഛ്വേതം ഭീമസേനോ മഹാബലഃ
    അഭിഷിക്തസ്യ കൗനേയ കൗന്തേയോ ധാരയിഷ്യതി
21 കിങ്കിണീശതനിർഘോഷം വൈയാഘ്രപരിവാരണം
    രഥം ശ്വേതഹയൈർ യുക്തം അർജുനോ വാഹയിഷ്യതി
22 അഭിമന്യുശ് ച തേ നിത്യം പ്രത്യാസന്നോ ഭവിഷ്യതി
    നകുലഃ സഹദേവശ് ച ദ്രൗപദേയാശ് ച പഞ്ച യേ
23 പാഞ്ചാലാസ് ത്വാനുയാസ്യന്തി ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ
    അഹം ച ത്വാനുയാസ്യാമി സർവേ ചാന്ധകവൃഷ്ണയഃ
    ദാശാർഹാഃ പരിവാരാസ് തേ ദാശാർണാശ് ച വിശാം പതേ
24 ഭുങ്ക്ഷ്വ രാജ്യം മഹാബാഹോ ഭ്രാതൃഭിഃ സഹ പാണ്ഡവൈഃ
    ജപൈർ ഹോമൈശ് ച സംയുക്തോ മംഗലൈശ് ച പൃഥഗ്വിധൈഃ
25 പുരോഗമാശ് ച തേ സന്തു ദ്രവിഡാഃ സഹ കുന്തലൈഃ
    ആന്ധ്രാസ് താലചരാശ് ചൈവ ചൂചുപാ വേണുപാസ് തഥാ
26 സ്തുവന്തു ത്വാദ്യ ബഹുശഃ സ്തുതിഭിഃ സൂതമാഗധാഃ
    വിജയം വസുഷേണസ്യ ഘോഷയന്തു ച പാണ്ഡവാഃ
27 സ ത്വം പരിവൃതഃ പാർഥൈർ നക്ഷത്രൈർ ഇവ ചന്ദ്രമാഃ
    പ്രശാധി രാജ്യം കൗന്തേയ കുന്തീം ച പ്രതിനന്ദയ
28 മിത്രാണി തേ പ്രഹൃഷ്യന്തു വ്യഥന്തു രിപവസ് തഥാ
    സൗഭ്രാത്രം ചൈവ തേ ഽദ്യാസ്തു ഭ്രാതൃഭിഃ സഹ പാണ്ഡവൈഃ