മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം139

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം139

1 [കർണ]
     അസംശയം സൗഹൃദാൻ മേ പ്രണയാച് ചാത്ഥ കേശവ
     സഖ്യേന ചൈവ വാർഷ്ണേയ ശ്രേയസ്കാമതയാ ഏവ ച
 2 സർവം ചൈവാഭിജാനാമി പാണ്ഡോഃ പുത്രോ ഽസ്മി ധർമതഃ
     നിഗ്രഹാദ് ധർമശാസ്ത്രാണാം യഥാ ത്വം കൃഷ്ണ മന്യസേ
 3 കന്യാ ഗർഭം സമാധത്ത ഭാസ്കരാൻ മാം ജനാർദന
     ആദിത്യവചനാച് ചൈവ ജാതം മാം സാ വ്യസർജയത്
 4 സോ ഽസ്മി കൃഷ്ണ തഥാ ജാതഃ പാണ്ഡോഃ പുത്രോ ഽസ്മി ധർമതഃ
     കുന്ത്യാ ത്വ് അഹം അപാകീർണോ യഥാ ന കുശലം തഥാ
 5 സൂതോ ഹി മാം അധിരഥോ ദേഷ്ട്വൈവ അനയദ് ഗൃഹാൻ
     രാധായാശ് ചൈവ മാം പ്രാദാത് സൗഹാർദാൻ മധുസൂദന
 6 മത് സ്നേഹാച് ചൈവ രാധായാഃ സദ്യഃ ക്ഷീരം അവാതരത്
     സാ മേ മൂത്രം പുരീഷം ച പ്രതിജഗ്രാഹ മാധവ
 7 തസ്യാഃ പിണ്ഡ വ്യപനയം കുര്യാദ് അസ്മദ്വിധഃ കഥം
     ധർമവിദ് ധർമശാസ്ത്രാണാം ശ്രവണേ സതതം രഥ
 8 തഥാ മാം അഭിജാനാതി സൂതശ് ചാധിരഥഃ സുതം
     പിതരം ചാഭിജാനാമി തം അഹം സൗഹൃദാത് സദാ
 9 സ ഹി മേ ജാതകർമാദി കാരയാം ആസ മാധവ
     ശാസ്ത്രദൃഷ്ടേന വിധിനാ പുത്ര പ്രീത്യാ ജനാർദന
 10 നാമ മേ വസുഷേണേതി കാരയാം ആസ വൈ ദ്വിജൈഃ
    ഭാര്യാശ് ചോഢാ മമ പ്രാപ്തേ യൗവനേ തേന കേശവ
11 താസു പുത്രാശ് ച പൗത്രാശ് ച മമ ജാതാ ജനാർദന
    താസു മേ ഹൃദയം കൃഷ്ണ സഞ്ജാതം കാമബന്ധനം
12 ന പൃഥിവ്യാ സകലയാ ന സുവർണസ്യ രാശിഭിഃ
    ഹർഷാദ് ഭയാദ് വാ ഗോവിന്ദ അനൃതം വക്തും ഉത്സഹേ
13 ധൃതരാഷ്ട്ര കുലേ കൃഷ്ണ ദുര്യോധന സമാശ്രയാത്
    മയാ ത്രയോദശ സമാ ഭുക്തം രാജ്യം അകണ്ടകം
14 ഇഷ്ടം ച ബഹുഭിർ യജ്ഞൈഃ സഹ സൂതൈർ മയാസകൃത്
    ആവാഹാശ് ച വിവാഹാശ് ച സഹ സൂതൈഃ കൃതാ മയാ
15 മാം ച കൃഷ്ണ സമാശ്രിത്യ കൃതഃ ശസ്ത്രസമുദ്യമഃ
    ദുര്യോധനേന വാർഷ്ണേയ വിഗ്രഹശ് ചാപി പാണ്ഡവൈഃ
16 തസ്മാദ് രണേ ദ്വൈരഥേ മാം പ്രത്യുദ്യാതാരം അച്യുത
    വൃതവാൻ പരമം ഹൃഷ്ടഃ പ്രതീപം സവ്യസാചിനഃ
17 വധാദ് ബന്ധാദ് ഭയാദ് വാപി ലോഭാദ് വാപി ജനാർദന
    അനൃതം നോത്സഹേ കർതും ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ ധീമതഃ
18 യദി ഹ്യ് അദ്യ ന ഗച്ഛേയം ദ്വൈരഥം സവ്യസാചിനാ
    അകീർതിഃ സ്യാദ് ധൃഷീകേശ മമ പാർഥസ്യ ചോഭയോഃ
19 അസംശയം ഹിതാർഥായ ബ്രൂയാസ് ത്വം മധുസൂദന
    സർവം ച പാണ്ഡവാഃ കുര്യുസ് ത്വ വശിത്വാൻ ന സംശയഃ
20 മന്ത്രസ്യ നിയമം കുര്യാസ് ത്വം അത്ര പുരുഷോത്തമ
    ഏതദ് അത്ര ഹിതം മന്യേ സർവയാദവനന്ദന
21 യദി ജാനാതി മാം രാജാ ധർമാത്മാ സംശിതവ്രതഃ
    കുന്ത്യാഃ പ്രഥമജം പുത്രം ന സ രാജ്യം ഗ്രഹീഷ്യതി
22 പ്രാപ്യ ചാപി മഹദ് രാജ്യം തദ് അഹം മധുസൂദന
    സ്ഫീതം ദുര്യോധനായൈവ സമ്പ്രദദ്യാം അരിന്ദമ
23 സ ഏവ രാജാ ധർമാത്മാ ശാശ്വതോ ഽസ്തു യുധിഷ്ഠിരഃ
    നേതാ യസ്യ ഹൃഷീകേശോ യോധാ യസ്യ ധനഞ്ജയഃ
24 പൃഥിവീ തസ്യ രാഷ്ട്രം ച യസ്യ ഭീമോ മഹാരഥഃ
    നകുലഃ സഹദേവശ് ച ദ്രൗപദേയാശ് ച മാധവ
25 ഉത്തമൗജാ യുധാമന്യുഃ സത്യധർമാ ച സോമകിഃ
    ചൈദ്യശ് ച ചേകിതാനശ് ച ശിഖണ്ഡീ ചാപരാജിതഃ
26 ഇന്ദ്ര ഗോപക വർണാശ് ച കേകയാ ഭ്രാതരസ് തഥാ
    ഇന്ദ്രായുധസവർണശ് ച കുന്തിഭോജോ മഹാരഥഃ
27 മാതുലോ ഭീമസേനസ്യ സേനജിച് ച മഹാരഥഃ
    ശംഖഃ പുത്രോ വിരാടസ്യ നിധിസ് ത്വം ച ജനാർദന
28 മഹാൻ അയം കൃഷ്ണ കൃതഃ ക്ഷത്രസ്യ സമുദാനയഹ്
    രാജ്യം പ്രാപ്തം ഇദം ദീപ്തം പ്രഥിതം സർവരാജസു
29 ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ വാർഷ്ണേയ ശസ്ത്രയജ്ഞോ ഭവിഷ്യതി
    അസ്യ യജ്ഞസ്യ വേത്താ ത്വം ഭവിഷ്യസി ജനാർദന
    ആധ്വര്യവം ച തേ കൃഷ്ണ ക്രതാവ് അസ്മിൻ ഭവിഷ്യതി
30 ഹോതാ ചൈവാത്ര ബീഭത്സുഃ സംനദ്ധഃ സ കപിധ്വജഃ
    ഗാണ്ഡീവം സ്രുക് തഥാജ്യം ച വീര്യം പുംസാം ഭവിഷ്യതി
31 ഐന്ദ്രം പാശുപതം ബ്രാഹ്മം സ്ഥൂണാകർണം ച മാധവ
    മന്ത്രാസ് തത്ര ഭവിഷ്യന്തി പ്രയുക്താഃ സവ്യസാചിനാ
32 അനുയാതശ് ച പിതരം അധികോ വാ പരാക്രമേ
    ഗ്രാവ സ്തോത്രം സ സൗഭദ്രഃ സമ്യക് തത്ര കരിഷ്യതി
33 ഉദ്ഗാതാത്ര പുനർ ഭീമഃ പ്രസ്തോതാ സുമഹാബലഃ
    വിനദൻ സ നരവ്യാഘ്രോ നാഗാനീകാന്തകൃദ് രണേ
34 സ ചൈവ തത്ര ധർമാത്മാ ശശ്വദ് രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
    ജപൈർ ഹോമൈശ് ച സംയുക്തോ ബ്രഹ്മത്വം കാരയിഷ്യതി
35 ശംഖശബ്ദാഃ സമുരജാ ഭേര്യശ് ച മധുസൂദന
    ഉത്കൃഷ്ടസിംഹനാദാശ് ച സുബ്രഹ്മണ്യോ ഭവിഷ്യതി
36 നകുലഃ സഹദേവശ് ച മാദ്രീപുത്രൗ യശസ്വിനൗ
    ശാമിത്രം തൗ മഹാവീര്യൗ സമ്യക് തത്ര കരിഷ്യതഃ
37 കൽമാഷദണ്ഡാ ഗോവിന്ദ വിമലാ രഥശക്തയഃ
    യൂപാഃ സമുപകൽപന്താം അസ്മിൻ യജ്ഞേ ജനാർദന
38 കർണിനാലീകനാരാചാ വത്സദന്തോപബൃംഹണാഃ
    തോമരാഃ സോമകലശാഃ പവിത്രാണി ധനൂംഷി ച
39 അസയോ ഽത്ര കപാലാനി പുരോഡാശാഃ ശിരാംസി ച
    ഹവിസ് തു രുധിരം കൃഷ്ണ അസ്മിൻ യജ്ഞേ ഭവിഷ്യതി
40 ഇധ്മാഃ പരിധയശ് ചൈവ ശക്ത്യോ ഽഥ വിമലാ ഗദാഃ
    സദസ്യാ ദ്രോണശിഷ്യാശ് ച കൃപസ്യ ച ശരദ്വതഃ
41 ഇഷവോ ഽത്ര പരിസ്തോമാ മുക്താ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
    മഹാരഥപ്രയുക്താശ് ച ദ്രോണ ദ്രൗണിപ്രചോദിതാഃ
42 പ്രാതിപ്രസ്ഥാനികം കർമ സാത്യകിഃ സ കരിഷ്യതി
    ദീക്ഷിതോ ധാർതരാഷ്ട്രോ ഽത്ര പത്നീ ചാസ്യ മഹാചമൂഃ
43 ഘടോത്ചകോ ഽത്ര ശാമിത്രം കരിഷ്യതി മഹാബലഃ
    അതിരാത്രേ മഹാബാഹോ വിതതേ യജ്ഞകർമണി
44 ദക്ഷിണാ ത്വ് അസ്യ യജ്ഞസ്യ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നഃ പ്രതാപവാൻ
    വൈതാനേ കർമണി തതേ ജാതോ യഃ കൃഷ്ണ പാവകാത്
45 യദ് അബ്രുവം അഹം കൃഷ്ണ കടുകാനി സ്മ പാണ്ഡവാൻ
    പ്രിയാർഥം ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ തേന തപ്യേ ഽദ്യ കർമണാ
46 യദാ ദ്രക്ഷ്യസി മാം കൃഷ്ണ നിഹതം സവ്യസാചിനാ
    പുനശ് ചിതിസ് തദാ ചാസ്യ യജ്ഞസ്യാഥ ഭവിഷ്യതി
47 ദുഃശാസനസ്യ രുധിരം യദാ പാസ്യതി പാണ്ഡവഃ
    ആനർദം നർദതഃ സമ്യക് തദാ സുത്യം ഭവിഷ്യതി
48 യദാ ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച പാഞ്ചാല്യൗ പാതയിഷ്യതഃ
    തദാ യജ്ഞാവസാനം തദ് ഭവിഷ്യതി ജനാർദന
49 ദുര്യോധനം യദാ ഹന്താ ഭീമസേനോ മഹാബലഃ
    തദാ സമാപ്സ്യതേ യജ്ഞോ ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ മാധവ
50 സ്നുഷാശ് ച പ്രസ്നുഷാശ് ചൈവ ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ സംഗതാഃ
    ഹതേശ്വരാ ഹതസുതാ ഹതനാഥാശ് ച കേശവ
51 ഗാന്ധാര്യാ സഹ രോദന്ത്യഃ ശ്വഗൃധ്രകുരരാകുലേ
    സ യജ്ഞേ ഽസ്മിന്ന് അവഭൃഥോ ഭവിഷ്യതി ജനാർദന
52 വിദ്യാ വൃദ്ധാ വയോവൃദ്ധാഃ ക്ഷത്രിയാഃ ക്ഷത്രിയർഷഭ
    വൃഥാ മൃത്യും ന കുർവീരംസ് ത്വത്കൃതേ മധുസൂദന
53 ശസ്ത്രേണ നിധനം ഗച്ഛേത് സമൃദ്ധം ക്ഷത്രമണ്ഡലം
    കുരുക്ഷേത്രേ പുണ്യതമേ ത്രൈലോക്യസ്യാപി കേശവൻ
54 തദ് അത്ര പുണ്ഡരീകാക്ഷ വിധത്സ്വ യദ് അഭീപ്സിതം
    യഥാ കാർത്സ്ന്യേന വാർഷ്ണേയ ക്ഷത്രം സ്വർഗം അവാപ്നുയാത്
55 യാവത് സ്ഥാസ്യന്തി ഗിരയഃ സരിതശ് ച ജനാർദന
    താവത് കീർതിഭവഃ ശബ്ദഃ ശാശ്വതോ ഽയം ഭവിഷ്യതി
56 ബ്രാഹ്മണാഃ കഥയിഷ്യന്തി മഹാഭാരതം ആഹവം
    സമാഗമേഷു വാർഷ്ണേയ ക്ഷത്രിയാണാം യശോധരം
57 സമുപാനയ കൗന്തേയം യുദ്ധായ മമ കേശവ
    മന്ത്രസംവരണം കുർവൻ നിത്യം ഏവ പരന്തപ