മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം125

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം125

1 [വ്]
     ശ്രുത്വാ ദുര്യോധനോ വാക്യം അപ്രിയം കുരുസംസദി
     പ്രത്യുവാച മഹാബാഹും വാസുദേവം യശസ്വിനം
 2 പ്രസമീക്ഷ്യ ഭവാൻ ഏതദ് വക്തും അർഹതി കേശവ
     മാം ഏവ ഹി വിശേഷേണ വിഭാഷ്യ പരിഗർഹസേ
 3 ഭക്തിവാദേന പാർഥാനാം അകസ്മാൻ മധുസൂദന
     ഭവാൻ ഗർഹയതേ നിത്യം കിം സമീക്ഷ്യ ബലാബലം
 4 ഭവാൻ ക്ഷത്താ ച രാജാ ച ആചാര്യോ വാ പിതാമഹഃ
     മാം ഏവ പരിഗർഹന്തേ നാന്യം കം ചന പാർഥിവം
 5 ന ചാഹം ലക്ഷയേ കം ചിദ് വ്യഭിചാരം ഇഹാത്മനഃ
     അഥ സർവേ ഭവന്തോ മാം വിദ്വിഷന്തി സരാജകാഃ
 6 ന ചാഹം കം ചിദ് അത്യർഥം അപരാധം അരിന്ദമ
     വിചിന്തയൻ പ്രപശ്യാമി സുസൂക്ഷ്മം അപി കേശവ
 7 പ്രിയാഭ്യുപഗതേ ദ്യൂതേ പാണ്ഡവാ മധുസൂദന
     ജിതാഃ ശകുനിനാ രാജ്യം തത്ര കിം മമ ദുഷ്കൃതം
 8 യത് പുനർ ദ്രവിണം കിം ചിത് തത്രാജീയന്ത പാണ്ഡവാഃ
     തേഭ്യ ഏവാഭ്യനുജ്ഞാതം തത് തദാ മധുസൂദന
 9 അപരാധോ ന ചാസ്മാകം യത് തേ ഹ്യ് അക്ഷപരാജിതാഃ
     അജേയാ ജയതാം ശ്രേഷ്ഠ പാർഥാഃ പ്രവ്രാജിതാ വനം
 10 കേന ചാപ്യ് അപവാദേന വിരുധ്യന്തേ ഽരിഭിഃ സഹ
    അശക്താഃ പാണ്ഡവാഃ കൃഷ്ണ പ്രഹൃഷ്ടാഃ പ്രത്യമിത്രവത്
11 കിം അസ്മാഭിഃ കൃതം തേഷാം കസ്മിൻ വാ പുനർ ആഗസി
    ധാർതരാഷ്ട്രാഞ് ജിഘാംസന്തി പാണ്ഡവാഃ സൃഞ്ജയൈഃ സഹ
12 ന ചാപി വയം ഉഗ്രേണ കർമണാ വചനേന വാ
    വിത്രസ്താഃ പ്രണമാമേഹ ഭയാദ് അപി ശതക്രതോഃ
13 ന ച തം കൃഷ്ണ പശ്യാമി ക്ഷത്രധർമം അനുഷ്ഠിതം
    ഉത്സഹേത യുധാ ജേതും യോ നഃ ശത്രുനിബർഹണ
14 ന ഹി ഭീഷ്മ കൃപ ദ്രോണാഃ സഗണാ മധുസൂദന
    ദേവൈർ അപി യുധാ ജേതും ശക്യാഃ കിം ഉത പാണ്ഡവൈഃ
15 സ്വധർമം അനുതിഷ്ഠന്തോ യദി മാധവ സംയുഗേ
    ശസ്ത്രേണ നിധനം കാലേ പ്രാപ്സ്യാമഃ സ്വർഗം ഏവ തത്
16 മുഖ്യശ് ചൈവൈഷ നോ ധർമഃ ക്ഷത്രിയാണാം ജനാർദന
    യച് ഛയീമഹി സംഗ്രാമേ ശരതൽപഗതാ വയം
17 തേ വയം വീരശയനം പ്രാപ്സ്യാമോ യദി സംയുഗേ
    അപ്രണമ്യൈവ ശത്രൂണാം ന നസ് തപ്സ്യതി മാധവ
18 കശ് ച ജാതു കുലേ ജാതഃ ക്ഷത്രധർമേണ വർതയൻ
    ഭയാദ് വൃത്തിം സമീക്ഷ്യൈവം പ്രണമേദ് ഇഹ കസ്യ ചിത്
19 ഉദ്യച്ഛേദ് ഏവ ന നമേദ് ഉദ്യമോ ഹ്യ് ഏവ പൗരുഷം
    അപ്യ് അപർവണി ഭജ്യേത ന നമേദ് ഇഹ കസ്യ ചിത്
20 ഇതി മാതംഗവചനം പരീപ്സന്തി ഹിതേപ്സവഃ
    ധർമായ ചൈവ പ്രണമേദ് ബ്രാഹ്മണേഭ്യശ് ച മദ്വിധഃ
21 അചിന്തയൻ കം ചിദ് അന്യം യാവജ് ജീവം തഥാചരേത്
    ഏഷ ധർമഃ ക്ഷത്രിയാണാം മതം ഏതച് ച മേ സദാ
22 രാജ്യാംശശ് ചാഭ്യനുജ്ഞാതോ യോ മേ പിത്രാ പുരാഭവത്
    ന സ ലഭ്യഃ പുനർജാതു മയി ജീവതി കേശവ
23 യാവച് ച രാജാ ധ്രിയതേ ധൃതരാഷ്ട്രോ ജനാർദന
    ന്യസ്തശസ്ത്രാ വയം തേ വാപ്യ് ഉപജീവാമ മാധവ
24 യദ്യ് അദേയം പുരാ ദത്തം രാജ്യം പരവതോ മമ
    അജ്ഞാനാദ് വാ ഭയാദ് വാപി മയി ബാലേ ജനാർദന
25 ന തദ് അദ്യ പുനർ ലഭ്യം പാണ്ഡവൈ വൃഷ്ണിനന്ദന
    ധ്രിയമാണേ മഹാബാഹോ മയി സമ്പ്രതി കേശവ
26 യാവദ് ധി സൂച്യാസ് തീക്ഷ്ണായാ വിധ്യേദ് അഗ്രേണ മാധവ
    താവദ് അപ്യ് അപരിത്യാജ്യം ഭൂമേർ നഃ പാണ്ഡവാൻ പ്രതി