മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം124

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം124

1 [വ്]
     ധൃതരാഷ്ട്രവചഃ ശ്രുത്വാ ഭീഷ്മദ്രോണൗ സമർഥ്യ തൗ
     ദുര്യോധനം ഇദം വാക്യം ഊചതുഃ ശാസനാതിഗം
 2 യാവത് കൃഷ്ണാവ് അസംനദ്ധൗ യാവത് തിഷ്ഠതി ഗാണ്ഡിവം
     യാവദ് ധൗമ്യോ ന സേനാഗ്നൗ ജുഹ്യോതീഹ ദ്വിഷദ് ബലം
 3 യാവൻ ന പ്രേക്ഷതേ ക്രുദ്ധഃ സേനാം തവ യുധിഷ്ഠിരഃ
     ഹ്രീനിഷേധോ മഹേഷ്വാസസ് താവച് ഛാമ്യതു വൈശസം
 4 യാവൻ ന ദൃഷ്യതേ പാർഥഃ സ്വേഷ്വ് അനീകേഷ്വ് അവസ്ഥിതഃ
     ഭീമസേനോ മഹൈഷ്വാസസ് താവച് ഛാമ്യതു വൈശസം
 5 യാവൻ ന ചരതേ മാർഗാൻ പൃതനാം അഭിഹർഷയൻ
     യാവൻ ന ശാതയത്യ് ആജൗ ശിരാംസി ഗതയോദ്നിനാം
 6 ഗദയാ വീര ഘാതിന്യാ ഫലാനീവ വനസ്പതേഃ
     കാലേന പരിപക്വാനി താവച് ഛാമ്യതു വൈശസം
 7 നകുലഃ സഹദേവശ് ച ധൃഷ്ടദ്യുമ്നശ് ച പാർഷതഃ
     വിരാടശ് ച ശിഖണ്ഡീ ച ശൈശുപാലിശ് ച ദംശിതാഃ
 8 യാവൻ ന പ്രവിശന്ത്യ് ഏതേ നക്രാ ഇവ മഹാർണവം
     കൃതാസ്ത്രാഃ ക്ഷിപ്രം അസ്യന്തസ് താവച് ഛാമ്യതു വൈശസം
 9 യാവൻ ന സുകുമാരേഷു ശരീരേഷു മഹീക്ഷിതാം
     ഗാർധ്രപത്രാഃ പതന്ത്യ് ഉഗ്രാസ് താവച് ഛാമ്യതു വൈശസം
 10 ചന്ദനാഗരുദിഗ്ധേഷു ഹാരനിഷ്കധരേഷു ച
    നോരഃസു യാവദ് യോധാനാം മഹേഷ്വാസൈർ മഹേഷവഃ
11 കൃതാസ്ത്രൈഃ ക്ഷിപ്രം അസ്യദ്ഭിർ ദൂരപാതിഭിർ ആയസാഃ
    അഭിലക്ഷ്യൈർ നിപാത്യന്തേ താവച് ഛാമ്യതു വൈശസം
12 അഭിവാദയമാനം ത്വാം ശിരസാ രാജകുഞ്ജരഃ
    പാണിഭ്യാം പ്രതിഗൃഹ്ണാതു ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
13 ധ്വജാങ്കുശ പതാകാങ്കം ദക്ഷിണം തേ സുദക്ഷിണഃ
    സ്കന്ധേ നിക്ഷിപതാം ബാഹും ശാന്തയേ ഭരതർഷഭ
14 രത്നൗഷധി സമേതേന രത്നാംഗുലി തലേന ച
    ഉപവിഷ്ടസ്യ പൃഷ്ഠം തേ പാണിനാ പരിമാർജതു
15 ശാലസ്കന്ധോ മഹാബാഹുസ് ത്വാം സ്വജാനോ വൃകോദരഃ
    സാമ്നാഭിവദതാം ചാപി ശാന്തയേ ഭരതർഷഭ
16 അർജുനേന യമാഭ്യാം ച ത്രിഭിസ് തൈർ അഭിവാദിതഃ
    മൂർധ്നി താൻ സമുപാഘ്രായ പ്രേമ്ണാഭിവദ പാർഥിവ
17 ദൃഷ്ട്വാ ത്വാം പാണ്ഡവൈർ വീരൈർ ഭ്രാതൃഭിഃ സഹ സംഗതം
    യാവദ് ആനന്ദജാശ്രൂണി പ്രമുഞ്ചന്തു നരാധിപാഃ
18 ഘുഷ്യതാം രാജധാനീഷു സർവസമ്പൻ മഹീക്ഷിതാം
    പൃഥിവീ ഭ്രാതൃഭാവേന ഭുജ്യതാം വിജ്വരോ ഭവ