മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം121

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം121

1 [ൻ]
     സദ്ഭിർ ആരോപിതഃ സ്വർഗം പാർഥിവൈർ ഭൂരിദക്ഷിണൈഃ
     അഭ്യനുജ്ഞായ ദൗഹിത്രാൻ യയാതിർ ദിവം ആസ്ഥിതഃ
 2 അഭിവൃഷ്ടശ് ച വർഷേണ നാനാപുഷ്പസുഗന്ധിനാ
     പരിഷ്വക്തശ് ച പുണ്യേന വായുനാ പുണ്യഗന്ധിനാ
 3 അചലം സ്ഥാനം ആരുഹ്യ ദൗഹിത്ര ഫലനിർജിതം
     കർമഭിഃ സ്വൈർ ഉപചിതോ ജജ്വാല പരയാ ശ്രിയാ
 4 ഉപഗീതോപനൃത്തശ് ച ഗന്ധർവാപ്സരസാം ഗണൈഃ
     പ്രീത്യാ പ്രതിഗൃഹീതശ് ച സ്വർഗേ ദുന്ദുഭിനിസ്വനൈഃ
 5 അഭിഷ്ടുതശ് ച വിവിധൈർ ദേവരാജർഷിചാരണൈഃ
     അർചിതശ് ചോത്തമാർഘേണ ദൈവതൈർ അഭിനന്ദിതഃ
 6 പ്രാപ്തഃ സ്വർഗഫലം ചൈവ തം ഉവാച പിതാമഹഃ
     നിർവൃതം ശാന്തമനസം വചോഭിസ് തർപയന്ന് ഇവ
 7 ചതുഷ് പാദസ് ത്വയാ ധർമശ് ചിതോ ലോക്യേന കർമണാ
     അക്ഷയസ് തവ ലോകോ ഽയം കീർതിശ് ചൈവാക്ഷയാ ദിവി
     പുനസ് തവാദ്യ രാജർഷേ സുകൃതേനേഹ കർമണാ
 8 ആവൃതം തമസാ ചേതഃ സർവേഷാം സ്വർഗവാസിനാം
     യേന ത്വാം നാഭിജാനന്തി തതോ ഽജ്ഞാത്വാസി പാതിതഃ
 9 പ്രീത്യൈവ ചാസി ദൗഹിത്രൈസ് താരിതസ് ത്വം ഇഹാഗതഃ
     സ്ഥാനം ച പ്രതിപന്നോ ഽസി കർമണാ സ്വേന നിർജിതം
     അചലം ശാശ്വതം പുണ്യം ഉത്തമം ധ്രുവം അവ്യയം
 10 ഭഗവൻ സംശയോ മേ ഽസ്തി കശ് ചിത് തം ഛേത്തും അർഹസി
    ന ഹ്യ് അന്യം അഹം അർഹാമി പ്രഷ്ടും ലോകപിതാമഹ
11 ബഹുവർഷസഹസ്രാന്തം പ്രജാപാലനവർധിതം
    അനേകക്രതുദാനൗഘൈർ അർജിതം മേ മഹത് ഫലം
12 കഥം തദ് അൽപകാലേന ക്ഷീണം യേനാസ്മി പാതിതഃ
    ഭഗവൻ വേത്ഥ ലോകാംശ് ച ശാശ്വതാൻ മമ നിർജിതാൻ
13 ബഹുവർഷസഹസ്രാന്തം പ്രജാപാലനവർധിതം
    അനേകക്രതുദാനൗഘൈർ യത് ത്വയോപാർജിതം ഫലം
14 തദ് അനേനൈവ ദോഷേണ ക്ഷീണം യേനാസി പാതിതഃ
    അഭിമാനേന രാജേന്ദ്ര ധിക്കൃതഃ സ്വർഗവാസിഭിഃ
15 നായം മാനേന രാജർഷേ ന ബലേന ന ഹിംസയാ
    ന ശാഠ്യേന ന മായാഭിർ ലോകോ ഭവതി ശാശ്വതഃ
16 നാവമാന്യാസ് ത്വയാ രാജന്ന് അവരോത്കൃഷ്ടമധ്യമാഃ
    ന ഹി മാനപ്രദഗ്ധാനാം കശ് ചിദ് അസ്തി സമഃ ക്വ ചിത്
17 പതനാരോഹണം ഇദം കഥയിഷ്യന്തി യേ നരാഃ
    വിഷമാണ്യ് അപി തേ പ്രാപ്താസ് തരിഷ്യന്തി ന സംശയഃ
18 ഏഷ ദോഷോ ഽഭിമാനേന പുരാ പ്രാപ്തോ യയാതിനാ
    നിർബന്ധതശ് ചാതിമാത്രം ഗാലവേന മഹീപതേ
19 ശ്രോതവ്യം ഹിതകാമാനാം സുഹൃദാം ഭൂതിം ഇച്ഛതാം
    ന കർതവ്യോ ഹി നിർബന്ധോ നിർബന്ധോ ഹി ക്ഷയോദയഃ
20 തസ്മാത് ത്വം അപി ഗാന്ധാരേ മാനം ക്രോധം ച വർജയ
    സന്ധത്സ്വ പാണ്ഡവൈർ വീര സംരംഭം ത്യജ പാർഥിവ
21 ദദാതി യത് പാർഥിവ യത് കരോതി; യദ് വാ തപസ് തപ്യതി യജ് ജുഹോതി
    ന തസ്യ നാശോ ഽസ്തി ന ചാപകർഷോ; നാന്യസ് തദ് അശ്നാതി സ ഏവ കർതാ
22 ഇദം മഹാഖ്യാനം അനുത്തമം മതം; ബഹുശ്രുതാനാം ഗതരോഷരാഗിണാം
    സമീക്ഷ്യ ലോകേ ബഹുധാ പ്രധാവിതാ; ത്രിവർഗദൃഷ്ടിഃ പൃഥിവീം ഉപാശ്നുതേ