മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം120

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം120

1 [ൻ]
     പ്രത്യഭിജ്ഞാത മാത്രോ ഽഥ സദ്ഭിസ് തൈർ നരപുംഗവഃ
     യയാതിർ ദിവ്യസംസ്ഥാനോ ബഭൂവ വിഗതജ്വരഃ
 2 ദിവ്യമാല്യാംബരധരോ ദിവ്യാഭരണഭൂഷിതഃ
     ദിവ്യഗന്ധഗുണോപേതോ ന പൃഥ്വീം അസ്പൃശത് തദാ
 3 തതോ വസു മനാഃ പൂർവം ഉച്ചൈർ ഉച്ചാരയൻ വചഃ
     ഖ്യാതോ ദാനപതിർ ലോകേ വ്യാജഹാര നൃപം തദാ
 4 പ്രാപ്തവാൻ അസ്മി യൽ ലോകേ സർവവർണേഷ്വ് അഗർഹയാ
     തദ് അപ്യ് അഥ ച ദാസ്യാമി തേന സംയുജ്യതാം ഭവാൻ
 5 യത് ഫലം ദാനശീലസ്യ ക്ഷമാ ശീലസ്യ യത് ഫലം
     യച് ച മേ ഫലം ആധാനേ തേന സംയുജ്യതാം ഭവാൻ
 6 തതഃ പ്രതർദനോ ഽപ്യ് ആഹ വാക്യം ക്ഷത്രിയ പുംഗവഃ
     യഥാ ധർമരതിർ നിത്യം നിത്യം യുദ്ധപരായണഃ
 7 പ്രാപ്തവാൻ അസ്മി യൽ ലോകേ ക്ഷത്രധർമോദ്ഭവം യശഃ
     വീര ശബ്ദഫലം ചൈവ തേന സംയുജ്യതാം ഭവാൻ
 8 ശിബിരൗശീനരോ ധീമാൻ ഉവാച മധുരാം ഗിരം
     യഥാ ബാലേഷു നാരീഷു വൈഹാര്യേഷു തഥൈവ ച
 9 സംഗരേഷു നിപാതേഷു തഥാപദ് വ്യസനേഷു ച
     അനൃതം നോക്തപൂർവം മേ തേന സത്യേന ഖം വ്രജ
 10 യഥാപ്രാണാംശ് ച രാജ്യം ച രാജൻ കർമ സുഖാനി ച
    ത്യജേയം ന പുനഃ സത്യം തേന സത്യേന ഖം വ്രജ
11 യഥാസത്യേന മേ ധർമോ യഥാസത്യേന പാവകഃ
    പ്രീതഃ ശക്രശ് ച സത്യേന തേന സത്യേന ഖം വ്രജ
12 അഷ്ടകസ് ത്വ് അഥ രാജർഷിഃ കൗശികോ മാധവീ സുതഃ
    അനേകശതയജ്വാനം വചനം പ്രാഹ ധർമവിത്
13 ശതശഃ പുണ്ഡരീകാ മേ ഗോസവാശ് ച ചിതാഃ പ്രഭോ
    ക്രതവോ വാജപേയാശ് ച തേഷാം ഫലം അവാപ്നുഹി
14 ന മേ രത്നാനി ന ധനം ന തഥാന്യേ പരിച്ഛദാഃ
    ക്രതുഷ്വ് അനുപയുക്താനി തേന സത്യേന ഖം വ്രജ
15 യഥാ യഥാ ഹി ജൽപന്തി ദൗഹിത്രാസ് തം നരാധിപം
    തഥാ തഥാ വസുമതീം ത്യക്ത്വാ രാജാ ദിവം യയൗ
16 ഏവം സർവേ സമസ്താസ് തേ രാജാനഃ സുകൃതൈസ് തദാ
    യയാതിം സ്വർഗതോ ഭ്രഷ്ടം താരയാം ആസുർ അഞ്ജസാ
17 ദൗഹിത്രാഃ സ്വേന ധർമേണ യജ്ഞദാനകൃതേന വൈ
    ചതുർഷു രാജവംശേഷു സംഭൂതാഃ കുലവർധനാഃ
    മാതാമഹം മഹാപ്രാജ്ഞം ദിവം ആരോപയന്തി തേ
18 രാജധർമഗുണോപേതാഃ സർവധർമഗുണാന്വിതാഃ
    ദൗഹിത്രാസ് തേ വയം രാജൻ ദിവം ആരോഹ പാർഥിവഃ