മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം114

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം114

1 [ൻ]
     ഹര്യശ്വസ് ത്വ് അബ്രവീദ് രാജാ വിചിന്ത്യ ബഹുധാ തതഃ
     ദീർഘം ഉഷ്ണം ച നിഃശ്വസ്യ പ്രജാ ഹേതോർ നൃപോത്തമഃ
 2 ഉന്നതേഷൂന്നതാ ഷട്സു സൂക്ഷ്മാ സൂക്ഷ്മേഷു സപ്തസു
     ഗംഭീരാ ത്രിഷു ഗംഭീരേഷ്വ് ഇയം രക്താ ച പഞ്ചസു
 3 ബഹു ദേവാസുരാലോകാ ബഹു ഗന്ധർവദർശനാ
     ബഹു ലക്ഷണസമ്പന്നാ ബഹു പ്രസവ ദാരിണീ
 4 സമർഥേയം ജനയിതും ചക്രവർതിനം ആത്മജം
     ബ്രൂഹി ശുൽകം ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ സമീക്ഷ്യ വിഭവം മമ
 5 ഏകതഃ ശ്യാമ കർണാനാം ശതാന്യ് അഷ്ടൗ ദദസ്വ മേ
     ഹയാനാം ചന്ദ്ര ശുഭ്രാണാം ദേശജാനാം വപുഷ്മതാം
 6 തതസ് തവ ഭവിത്രീയം പുത്രാണാം ജനനീ ശുഭാ
     അരണീവ ഹുതാശാനാം യോനിർ ആയതലോചനാ
 7 ഏതച് ഛ്രുത്വാ വചോ രാജാ ഹര്യശ്വഃ കാമമോഹിതഃ
     ഉവാച ഗാലവം ദീനോ രാജർഷിർ ഋഷിസത്തമം
 8 ദ്വേ മേ ശതേ സംനിഹിതേ ഹയാനാം യദ് വിധാസ് തവ
     ഏഷ്ടവ്യാഃ ശതശസ് ത്വ് അന്യേ ചരന്തി മമ വാജിനഃ
 9 സോ ഽഹം ഏകം അപത്യം വൈ ജനയിഷ്യാമി ഗാലവ
     അസ്യാം ഏതം ഭവാൻ കാമം സമ്പാദയതു മേ വരം
 10 ഏതച് ഛ്രുത്വാ തു സാ കന്യാ ഗാലവം വാക്യം അബ്രവീത്
    മമ ദത്തോ വരഃ കശ് ചിത് കേന ചിദ് ബ്രഹ്മവാദിനാ
11 പ്രസൂത്യ് അന്തേ പ്രസൂത്യ് അന്തേ കന്യൈവ ത്വം ഭവിഷ്യസി
    സ ത്വം ദദസ്വ മാം രാജ്ഞേ പ്രതിഗൃഹ്യ ഹയോത്തമാൻ
12 നൃപേഭ്യോ ഹി ചതുർഭ്യസ് തേ പൂർണാന്യ് അഷ്ടൗ ശതാനി വൈ
    ഭവിഷ്യന്തി തഥാ പുത്രാ മമ ചത്വാര ഏവ ച
13 ക്രിയതാം മമ സംഹാരോ ഗുർവർഥം ദ്വിജസത്തമ
    ഏഷാ താവൻ മമ പ്രജ്ഞാ യഥാ വാ മന്യസേ ദ്വിജ
14 ഏവം ഉക്തസ് തു സ മുനിഃ കന്യയാ ഗാലവസ് തദാ
    ഹര്യശ്വം പൃഥിവീപാലം ഇദം വചനം അബ്രവീത്
15 ഇയം കന്യാ നരശ്രേഷ്ഠ ഹര്യശ്വപ്രതിഗൃഹ്യതാം
    ചതുർഭാഗേന ശുൽകസ്യ ജനയസ്വൈകം ആത്മജം
16 പതിഗൃഹ്യ സ താം കന്യാം ഗാലവം പതിനന്ദ്യ ച
    സമയേ ദേശകാലേ ച ലബ്ധവാൻ സുതം ഈപ്സിതം
17 തതോ വസു മനാ നാമ വസുഭ്യോ വസുമത്തരഃ
    വസു പ്രഖ്യോ നരപതിഃ സ ബഭൂവ വസു പ്രദഃ
18 അഥ കാലേ പുനർ ധീമാൻ ഗാലവഃ പത്യുപസ്ഥിതഃ
    ഉപസംഗമ്യ ചോവാച ഹര്യശ്വം പ്രീതിമാനസം
19 ജാതോ നൃപസുതസ് തേ ഽയം ബാല ഭാസ്കരസംനിഭഃ
    കാലോ ഗന്തും നരശ്രേഷ്ഠ ഭിക്ഷാർഥം അപരം നൃപം
20 ഹര്യശ്വഃ സത്യവചനേ സ്ഥിതഃ സ്ഥിത്വാ ച പൗരുഷേ
    ദുർലഭത്വാദ് ധയാനാം ച പ്രദദൗ മാധവീം പുനഃ
21 മാധവീ ച പുനർ ദീപ്താം പരിത്യജ്യ നൃപ ശ്രിയം
    കുമാരീ കാമതോ ഭൂത്വാ ഗാലവം പൃഷ്ഠതോ ഽന്വഗാത്
22 ത്വയ്യ് ഏവ താവത് തിഷ്ഠന്തു ഹയാ ഇത്യ് ഉക്തവാൻ ദ്വിജഃ
    പ്രയയൗ കന്യയാ സാർധം ദിവോദാസം പ്രജേശ്വരം