മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം115

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം115

1 [ഗ്]
     മഹാവീര്യോ മഹീപാലഃ കാശീനാം ഈശ്വരഃ പ്രഭുഃ
     ദിവോദാസ ഇതി ഖ്യാതോ ഭൈമസേനിർ നരാധിപഃ
 2 തത്ര ഗച്ഛാവഹേ ഭദ്രേ ശനൈർ ആഗച്ഛ മാ ശുചഃ
     ധാർമികഃ സംയമേ യുക്തഃ സത്യശ് ചൈവ ജനേശ്വരഃ
 3 തം ഉപാഗമ്യ സ മുനിർ ന്യായതസ് തേന സത്കൃതഃ
     ഗാലവഃ പ്രസവസ്യാർഥേ തം നൃപം പ്രത്യചോദയത്
 4 ശ്രുതം ഏതൻ മയാ പൂർവം കിം ഉക്ത്വാ വിസ്തരം ദ്വിജ
     കാങ്ക്ഷിതോ ഹി മയൈഷോ ഽർഥഃ ശ്രുത്വൈതദ് ദ്വിജസത്തമ
 5 ഏതച് ച മേ ബഹുമതം യദ് ഉത്സൃജ്യ നരാധിപാൻ
     മാം ഏവം ഉപയാതോ ഽസി ഭാവി ചൈതദ് അസംശയം
 6 സ ഏവ വിഭവോ ഽസ്മാകം അശ്വാനാം അപി ഗാലവ
     അഹം അപ്യ് ഏകം ഏവാസ്യാം ജനയിഷ്യാമി പാർഥിവം
 7 തഥേത്യ് ഉക്ത്വാ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠഃ പ്രാദാത് കന്യാം മഹീപതേഃ
     വിധിപൂർവം ച താം രാജാ കന്യാം പ്രതിഗൃഹീതവാൻ
 8 രേമേ സ തസ്യാം രാജർഷിഃ പ്രഭാവത്യാം യഥാ രവിഃ
     സ്വാഹായാം ച യഥാ വഹ്നിർ യഥാ ശച്യാം സ വാസവഃ
 9 യഥാ ചന്ദ്രശ് ച രോഹിണ്യാം യഥാ ധൂമോർണയാ യമഃ
     വരുണശ് ച യഥാ ഗൗര്യാം യഥാ ചർദ്ധ്യാം ധനേശ്വരഃ
 10 യഥാ നാരായണോ ലക്ഷ്യാം ജാഹ്നവ്യാം ച യഥോദധിഃ
    യഥാ രുദ്രശ് ച രുദ്രാണ്യാം യഥാ വേദ്യാം പിതാമഹഃ
11 അദൃശ്യന്ത്യാം ച വാസിഷ്ഠോ വസിഷ്ഠശ് ചാക്ഷമാലയാ
    ച്യവനശ് ച സുകന്യായാം പുലസ്ത്യഃ സന്ധ്യയാ യഥാ
12 അഗസ്ത്യശ് ചാപി വൈദർഭ്യാം സാവിത്ര്യാം സത്യവാൻ യഥാ
    യഥാ ഭൃഗുഃ പുലോമായാം അദിത്യാം കശ്യപോ യഥാ
13 രേണുകായാം യഥർചീകോ ഹൈമവത്യാം ച കൗശികഃ
    ബൃഹസ്പതിശ് ച താരായാം ശുക്രശ് ച ശതപർവയാ
14 യഥാ ഭൂമ്യാം ഭൂമിപതിർ ഉർവശ്യാം ച പുരൂരവാഃ
    ഋചീകഃ സത്യവത്യാം ച സരസ്വത്യാം യഥാ മനുഃ
15 തഥാ തു രമമാണസ്യ ദിവോദാസസ്യ ഭൂപതേഃ
    മാധവീ ജനയാം ആസ പുത്രം ഏകം പ്രതർദനം
16 അഥാജഗാമ ഭഗവാൻ ദിവോദാസം സ ഗാലവഃ
    സമയേ സമനുപ്രാപ്തേ വചനം ചേദം അബ്രവീത്
17 നിര്യാതയതു മേ കന്യാം ഭവാംസ് തിഷ്ഠന്തു വാജിനഃ
    യാവദ് അന്യത്ര ഗച്ഛാമി ശുക്ലാർഥം പൃഥിവീപതേ
18 ദിവോദാസോ ഽഥ ധർമാത്മാ സമയേ ഗാലവസ്യ താം
    കന്യാം നിര്യാതയാം ആസ സ്ഥിതഃ സത്യേ മഹീപതിഃ