മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം105

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം105

1 [ൻ]
     ഏവം ഉക്തസ് തദാ തേന വിശ്വാമിത്രേണ ധീമതാ
     നാസ്തേ ന ശേതേ നാഹാരം കുരുതേ ഗാലവസ് തദാ
 2 ത്വഗ് അസ്ഥി ഭൂതോ ഹരിണശ് ചിന്താശോകപരായണഃ
     ശോചമാനോ ഽതിമാത്രം സ ദഹ്യമാനശ് ച മന്യുനാ
 3 കുതഃ പുഷ്ടാനി മിത്രാണി കുതോ ഽർഥാഃ സഞ്ചയഃ കുതഃ
     ഹയാനാം ചന്ദ്ര ശുഭ്രാണാം ശതാന്യ് അഷ്ടൗ കുതോ മമ
 4 കുതോ മേ ഭോജനശ്രദ്ധാ സുഖശ്രദ്ധാ കുതശ് ച മേ
     ശ്രദ്ധാ മേ ജീവിതസ്യാപി ഛിന്നാ കിം ജീവിതേന മേ
 5 അഹം പാരം സമുദ്രസ്യ പൃഥിവ്യാ വാ പരം പരാത്
     ഗത്വാത്മാനം വിമുഞ്ചാമി കിം ഫലം ജീവിതേന മേ
 6 അധനസ്യാകൃതാർഥസ്യ ത്യക്തസ്യ വിവിധൈഃ ഫലൈഃ
     ഋണം ധാരയമാണസ്യ കുതഃ സുഖം അനീഹയാ
 7 സുഹൃദാം ഹി ധനം ഭുക്ത്വാ കൃത്വാ പ്രണയം ഈപ്സിതം
     പ്രതികർതും അശക്തസ്യ ജീവിതാൻ മരണം വരം
 8 പ്രതിശ്രുത്യ കരിഷ്യേതി കർതവ്യം തദ് അകുർവതഃ
     മിഥ്യാവചനദഗ്ധസ്യ ഇഷ്ടാപൂർതം പ്രണശ്യതി
 9 ന രൂപം അനൃതസ്യാസ്തി നാനൃതസ്യാസ്തി സന്തതിഃ
     നാനൃതസ്യാധിപത്യം ച കുത ഏവ ഗതിഃ ശുഭാ
 10 കുതഃ കൃതഘ്നസ്യ യശഃ കുതഃ സ്ഥാനം കുതഃ സുഖം
    അശ്രദ്ധേയഃ കൃതഘ്നോ ഹി കൃതഘ്നേ നാസ്തി നിഷ്കൃതിഃ
11 ന ജീവത്യ് അധനഃ പാപഃ കുതഃ പാപസ്യ തന്ത്രണം
    പാപോ ധ്രുവം അവാപ്നോതി വിനാശം നാശയൻ കൃതം
12 സോ ഽഹം പാപഃ കൃതഘ്നശ് ച കൃപണശ് ചാനൃതോ ഽപി ച
    ഗുരോർ യഃ കൃതകാര്യഃ സംസ് തത് കരോമി ന ഭാഷിതം
    സോ ഽഹം പ്രാണാൻ വിമോക്ഷ്യാമി കൃത്വാ യത്നം അനുത്തമം
13 അർഥനാ ച മയാ കാ ചിത് കൃതപൂർവാ ദിവൗകസാം
    മാനയന്തി ച മാം സർവേ ത്രിദശാ യജ്ഞസംസ്തരേ
14 അഹം തു വിബുധശ്രേഷ്ഠം ദേവം ത്രിഭുവനേശ്വരം
    വിഷ്ണും ഗച്ഛാമ്യ് അഹം കൃഷ്ണം ഗതിം ഗതിമതാം വരം
15 ഭോഗാ യസ്മാത് പ്രതിഷ്ഠന്തേ വ്യാപ്യ സർവാൻ സുരാസുരാൻ
    പ്രയതോ ദ്രഷ്ടും ഇച്ഛാമി മഹായോഗിനം അവ്യയം
16 ഏവം ഉക്തേ സഖാ തസ്യ ഗരുഡോ വിനതാത്മജഃ
    ദർശയാം ആസ തം പ്രാഹ സംഹൃഷ്ടഃ പ്രിയകാമ്യയാ
17 സുഹൃദ് ഭവാൻ മമ മതഃ സുഹൃദാം ച മതഃ സുഹൃത്
    ഈപ്സിതേനാഭിലാഷേണ യോക്തവ്യോ വിഭവേ സതി
18 വിഭവശ് ചാസ്തി മേ വിപ്ര വാസവാവരജോ ദ്വിജ
    പൂർവം ഉക്തസ് ത്വദർഥം ച കൃതഃ കാമശ് ച തേന മേ
19 സ ഭവാൻ ഏതു ഗച്ഛാവ നയിഷ്യേ ത്വാം യഥാസുഖം
    ദേശം പാരം പൃഥിവ്യാ വാ ഗച്ഛ ഗാലവ മാചിരം