മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം106

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം106

1 [സുപർണ]
     അനുശിഷ്ടോ ഽസ്മി ദേവേന ഗാലവാജ്ഞാത യോനിനാ
     ബ്രൂഹി കാം അനുസംയാമി ദ്രഷ്ടും പ്രഥമതോ ദിശം
 2 പൂർവാം വാ ദക്ഷിണാം വാഹം അഥ വാ പശ്ചിമാം ദിശം
     ഉത്തരാം വാ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ കുതോ ഗച്ഛാമി ഗാലവ
 3 യസ്യാം ഉദയതേ പൂർവം സർവലോകപ്രഭാവനഃ
     സവിതാ യത്ര സന്ധ്യായാം സാധ്യാനാം വർതതേ തപഃ
 4 യസ്യാം പൂർവം മതിർ ജാതാ യയാ വ്യാപ്തം ഇദം ജഗത്
     ചക്ഷുഷീ യത്ര ധർമസ്യ യത്ര ചൈഷ പ്രതിഷ്ഠിതഃ
 5 ഹുതം യതോ മുഖൈർ ഹവ്യം സർപതേ സർവതോദിശം
     ഏതദ് ദ്വാരം ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ ദിവസസ്യ തഥാധ്വനഃ
 6 യത്ര പൂർവം പ്രസൂതാ വൈ ദാക്ഷായണ്യഃ പ്രജാഃ സ്ത്രിയഃ
     യസ്യാം ദിശി പ്രവൃദ്ധാശ് ച കശ്യപസ്യാത്മസംഭവാഃ
 7 യതോമൂലാ സുരാണാം ശ്രീർ യത്ര ശക്രോ ഽഭ്യഷിച്യതാ
     സുരരാജ്യേന വിപ്രർഷേ ദേവൈശ് ചാത്ര തപശ് ചിതം
 8 ഏതസ്മാത് കാരണാദ് ബ്രഹ്മൻ പൂർവേത്യ് ഏഷാ ദുഗ് ഉച്യതേ
     യസ്മാത് പൂർവതരേ കാലേ പൂർവം ഏഷാവൃതാ സുരൈഃ
 9 അത ഏവ ച പൂർവേഷാം പൂർവാം ആശാം അവേക്ഷതാം
     പൂർവകാര്യാണി കാര്യാണി ദൈവാനി സുഖം ഈപ്സതാ
 10 അത്ര വേദാഞ് ജഗൗ പൂർവം ഭഗവാംൽ ലോകഭാവനഃ
    അത്രൈവോക്താ സവിത്രാസീത് സാവിത്രീ ബ്രഹ്മവാദിഷു
11 അത്ര ദത്താനി സൂര്യേണ യജൂംഷി ദ്വിജസത്തമ
    അത്ര ലബ്ധവരൈഃ സോമഃ സുരൈഃ ക്രതുഷു പീയതേ
12 അത്ര തൃപ്താ ഹുതവഹാഃ സ്വാം യോനിം ഉപഭുഞ്ജതേ
    അത്ര പാതാലം ആശ്രിത്യ വരുണഃ ശ്രിയം ആപ ച
13 അത്ര പൂർവം വസിഷ്ഠസ്യ പൗരാണസ്യ ദ്വിജർഷഭ
    സൂതിശ് ചൈവ പ്രതിഷ്ഠാ ച നിധനം ച പ്രകാശതേ
14 ഓങ്കാരസ്യാത്ര ജായന്തേ സൂതയോ ദശതീർ ദശ
    പിബന്തി മുനയോ യത്ര ഹവിർധാനേ സ്മ സോമപാഃ
15 പ്രോക്ഷിതാ യത്ര ബഹവോ വരാഹാദ്യാ മൃഗാ വനേ
    ശക്രേണ യത്ര ഭാഗാർഥേ ദൈവതേഷു പ്രകൽപിതാഃ
16 അത്രാഹിതാഃ കൃതഘ്നാശ് ച മാനുഷാശ് ചാസുരാശ് ച യേ
    ഉദയംസ് താൻ ഹി സർവാൻ വൈ ക്രോധാദ് ധന്തി വിഭാവസുഃ
17 ഏതദ് ദ്വാരം ത്രിലോകസ്യ സ്വർഗസ്യ ച മുഖസ്യ ച
    ഏഷ പൂർവോ ദിശാ ഭാഗോ വിശാവൈനം യദീച്ഛസി
18 പ്രിയം കാര്യം ഹി മേ തസ്യ യസ്യാസ്മി വചനേ സ്ഥിതഃ
    ബ്രൂഹി ഗാലവ യാസ്യാമി ശൃണു ചാപ്യ് അപരാം ദിശം