മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം8

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം8

1 [വ്യാസ]
     യുധിഷ്ഠിര മഹാബാഹോ യദ് ആഹ കുരുനന്ദനഃ
     ധൃതരാഷ്ട്രോ മഹാത്മാ ത്വാം തത് കുരുഷ്വാവ്വിചാരയൻ
 2 അയം ഹി വൃദ്ധോ നൃപതിർ ഹതപുത്രോ വിശേഷതഃ
     നേദം കൃച്ഛ്രം ചിരതരം സഹേദ് ഇതി മതിർ മമ
 3 ഗാന്ധാരീ ച മഹാഭാഗാ പ്രാജ്ഞാ കരുണവേദിനീ
     പുത്രശോകം മഹാരാജ ധൈര്യേണോദ്വഹതേ ഭൃശം
 4 അഹാം അപ്യ് ഏതദ് ഏവ ത്വാം ബ്രവീമി കുരു മേ വചഃ
     അജുജ്ഞാം ലഭതാം രാജാ മാ വൃഥേഹ മരിഷ്യതി
 5 രാജർഷീണാം പുരാണാനാം അനുയാതു ഗതിം നൃപഃ
     രാജർഷീണാം ഹി സർവേഷാം അന്തേ വനം ഉപാശ്രയഃ
 6 [വൈ]
     ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തദാ രാജാ വ്യാസേനാദ്ഭുത കർമണാ
     പ്രത്യുവാച മഹാതേജാ ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
 7 ഭഗവാൻ ഏവ നോ മാന്യോ ഭഗവാൻ ഏവ നോ ഗുരുഃ
     ഭഗവാൻ അസ്യ രാജ്യസ്യ കുലസ്യ ച പരായണം
 8 അഹം തു പുത്രോ ഭഗവാൻ പിതാ രാജാ ഗുരുശ് ച മേ
     നിദേശവർതീ ച പിതുഃ പുത്രോ ഭവതി ധർമതഃ
 9 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തു തം പ്രാഹ വ്യാസോ ധർമഭൃതാം വരഃ
     യുധിഷ്ഠിരം മഹാതേജാഃ പുനർ ഏവ വിശാം പതേ
 10 ഏവം ഏതൻ മഹാബാഹോ യഥാ വദസി ഭാരത
    രാജായം വൃദ്ധതാം പ്രാപ്തഃ പ്രമാണേ പരമേ സ്ഥിതഃ
11 സോ ഽയം മയാഭ്യനുജ്ഞാതസ് ത്വയാ ച പൃഥിവീപതേ
    കരോതു സ്വം അഭിപ്രായ മാസ്യ വിഘ്നകരോ ഭവ
12 ഏഷ ഏവ പരോ ധർമോ രാജർഷീണാം യുധിഷ്ഠിര
    സമരേ വാ ഭവേൻ മൃത്യുർ വനേ വാ വിധിപൂർവകം
13 പിത്രാ തു തവ രാജേന്ദ്ര പാണ്ഡുനാ പൃഥിവീക്ഷിതാ
    ശിഷ്യഭൂതേന രാജായം ഗുരുവത് പര്യുപാസിതഃ
14 ക്രതുഭിർ ദക്ഷിണാവദ്ഭിർ അന്നപർവത ശോഭിതൈഃ
    മഹദ്ഭിർ ഇഷ്ടം ഭോഗശ് ച ഭുക്താശ് പുത്രശ് ച പാലിതാഃ
15 പുത്ര സംസ്ഥം ച വിപുലം രാജ്യം വിപ്രോഷിതേ ത്വയി
    ത്രയോദശ സമാ ഭുക്തം ദത്തം ച വിവിധം വസു
16 ത്വയാ ചായം നരവ്യാഘ്ര ഗുരുശുശ്രൂഷയാ നൃപഃ
    ആരാധിതഃ സഭൃത്യേന ഗാന്ധാരീ ച യശസ്വിനീ
17 അനുജാനീഹി പിതരം സമയോ ഽസ്യ തപോ വിധൗ
    ന മന്യുർ വിദ്യതേ ചാസ്യ സുസൂക്ഷ്മോ ഽപി യുധിഷ്ഠിര
18 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ വചനം അനുജ്ഞാപ്യ ച പാർഥിവം
    തഥാസ്ത്വ് ഇതി ച തേനോക്തഃ കൗന്തേയേന യയൗ വനം
19 ഗതേ ഭഗവതി വ്യാസേ രാജാ പാണ്ഡുസുതസ് തതഃ
    പ്രോവാച പിതരം വൃദ്ധം മന്ദം മന്ദം ഇവാനതഃ
20 യദ് ആഹ ഭഗവാൻ വ്യാസോ യച് ചാപി ഭവതോ മതം
    യദ് ആഹ ച മഹേഷ്വാസഃ കൃപോ വിദുര ഏവ ച
21 യുയുത്സുഃ സഞ്ജയശ് ചൈവ തത് കർതാസ്മ്യ് അഹം അഞ്ജസാ
    സർവേ ഹ്യ് ഏതേ ഽനുമാന്യാ മേ കുലസ്യാസ്യ ഹിതൈഷിണഃ
22 ഇദം തു യാചേ നൃപതേ ത്വാം അഹം ശിരസാ നതഃ
    ക്രിയതാം താവദ് ആഹാരസ് തതോ ഗച്ഛാശ്രമം പ്രതി