മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം5

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം5

1 [ധൃ]
     വിദിതം ഭവതാം ഏതദ് യഥാവൃത്തഃ കുരു ക്ഷയഃ
     മമാപരാധാത് തത് സർവം ഇതി ജ്ഞേയം തു കൗരവാഃ
 2 യോ ഽഹം ദുഷ്ടമതിം മൂഢം ജ്ഞാതീനാം ഭയവർധനം
     ദുര്യോധനം കൗരവാണാം ആധിപത്യേ ഽഭ്യഷേചയം
 3 യച് ചാഹം വാസുദേവസ്യ വാക്യം നാശ്രൗഷം അർഥവത്
     വധ്യതാം സാധ്വ് അയം പാപഃ സാമാത്യ ഇതി ദുർമതിഃ
 4 പുത്രസ്നേഹാഭിഭൂതശ് ച ഹിതമുക്തോ മനീഷിഭിഃ
     വിദുരേണാഥ ഭീഷ്മേണ ദ്രോണേന ച കൃപേണ ച
 5 പദേ പദേ ഭഗവതാ വ്യാസേന ച മഹാത്മനാ
     സഞ്ജയേനാഥ ഗാന്ധാര്യാ തദ് ഇദം തപ്യതേ ഽദ്യ മാം
 6 യച് ചാഹം പാണ്ഡുപുത്രേണ ഗുണവത്സു മഹാത്മസു
     ന ദത്തവാഞ് ശ്രിയം ദീപ്താം പിതൃപൈതാമഹീം ഇമാം
 7 വിനാശം പശ്യമാനോ ഹി സർവരാജ്ഞാം ഗദാഗ്രജഃ
     ഏതച് ഛ്രേയഃ സ പരമം അമന്യത ജനാർദനഃ
 8 സോ ഽഹം ഏതാന്യ് അലീകാനി നിവൃത്താന്യ് ആത്മനഃ സദാ
     ഹൃദയേ ശല്യ ഭൂതാനി ധാരയാമി സഹസ്രശഃ
 9 വിശേഷതസ് തു ദഹ്യാമി വർഷം പഞ്ചദശം ഹി വൈ
     അസ്യ പാപസ്യ ശുദ്ധ്യ് അർഥം നിയതോ ഽസ്മി സുദുർമതിഃ
 10 ചതുർഥേ നിയതേ കാലേ കദാ ചിദ് അപി ചാഷ്ടമേ
    തൃഷ്ണാ വിനയനം ഭുഞ്ജേ ഗാന്ധാരീ വേദ തൻ മമ
11 കരോത്യ് ആഹാരം ഇതി മാം സർവഃ പരിജനഃ സദാ
    യുധിഷ്ഠിര ഭയാദ് വേത്തി ഭൃശം തപ്യതി പാണ്ഡവഃ
12 ഭൂമൗ ശയേ ജപ്യപരോ ദർഭേഷ്വ് അജിന സംവൃതഃ
    നിയമവ്യപദേശേന ഗാന്ധാരീ ച യശസ്വിനീ
13 ഹതം പുത്രശതം ശൂരം സംഗ്രാമേഷ്വ് അപലായിനം
    നാനുതപ്യാമി തച് ചാഹം ക്ഷത്രധർമം ഹി തം വിദുഃ
    ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ധർമരാജാനം അഭ്യഭാഷത കൗരവഃ
14 ഭദ്രം തേ യാദവീ മാതർ വാക്യം ചേദം നിബോധ മേ
    സുഖം അസ്മ്യ് ഉഷിതഃ പുത്ര ത്വയാ സുപരിപാലിതഃ
15 മഹാദാനാനി ദത്താനി ശ്രാദ്ധാനി ച പുനഃ പുനഃ
    പ്രകൃഷ്ടം മേ വയഃ പുത്ര പുണ്യം ചീർണം യഥാബലം
    ഗാന്ധാരീ ഹതപുത്രേയം ധൈര്യേണോദീക്ഷതേ ച മാം
16 ദ്രൗപദ്യാ ഹ്യ് അപകർതാരസ് തവ ചൈശ്വര്യഹാരിണഃ
    സമതീതാ നൃശംസാസ് തേ ധർമേണ നിഹതാ യുധി
17 ന തേഷു പ്രതികർതവ്യം പശ്യാമി കുരുനന്ദന
    സർവേ ശസ്ത്രജിതാംൽ ലോകാൻ ഗതാസ് തേ ഽഭിമുഖം ഹതാഃ
18 ആത്മനസ് തു ഹിതം മുഖ്യം പ്രതികർതവ്യം അദ്യ മേ
    ഗാന്ധാര്യാശ് ചൈവ രാജേന്ദ്ര തദനുജ്ഞാതും അർഹസി
19 ത്വം ഹി ധർമഭൃതാം ശ്രേഷ്ഠഃ സതതം ധർമവത്സലഃ
    രാജാ ഗുരുഃ പ്രാണഭൃതാം തസ്മാദ് ഏതദ് ബ്രവീമ്യ് അഹം
20 അനുജ്ഞാതസ് ത്വയാ വീര സംശ്രയേയം വനാന്യ് അഹം
    ചീരവൽകല ഭൃദ് രാജൻ ഗാന്ധാര്യാ സഹിതോ ഽനയാ
    തവാശിഷഃ പ്രയുഞ്ജാനോ ഭവിഷ്യാമി വനേചരഃ
21 ഉചിതം നഃ കുലേ താത സർവേഷാം ഭരതർഷഭ
    പുത്രേഷ്വ് ഐശ്വര്യം ആധായ വയസോ ഽന്തേ വനം നൃപ
22 തത്രാഹം വായുഭക്ഷോ വാ നിരാഹാരോ ഽപി വാ വസൻ
    പത്ന്യാ സഹാനയാ വീര ചരിഷ്യാമി തപഃ പരം
23 ത്വം ചാപി ഫലഭാക് താത തപസഃ പാർഥിവോ ഹ്യ് അസി
    ഫലഭാജോ ഹി രാജാനഃ കല്യാണസ്യേതരസ്യ വാ