മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം4

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം4

1 [വൈ]
     യുധിഷ്ഠിരസ്യ നൃപതേർ ദുര്യോധന പിതുസ് തഥാ
     നാന്തരം ദദൃശൂ രാജൻ പുരുഷാഃ പ്രണയം പ്രതി
 2 യദാ തു കൗരവോ രാജാ പുത്രം സസ്മാര ബാലിശം
     തദാ ഭീമം ഹൃദാ രാജന്ന് അപധ്യാതി സ പാർഥിവഃ
 3 തഥൈവ ഭീമസേനോ ഽപി ധൃതരാഷ്ട്രം ജനാധിപം
     നാമർഷയത രാജേന്ദ്ര സദൈവാതുഷ്ടവദ് ധൃദാ
 4 അപ്രകാശാന്യ് അപ്രിയാണി ചകാരാസ്യ വൃകോദരഃ
     ആജ്ഞാം പ്രത്യഹരച് ചാപി കൃതകൈഃ പുരുഷൈഃ സദാ
 5 അഥ ഭീമഃ സുഹൃന്മധ്യേ ബാഹുശബ്ദം തഥാകരോത്
     സംശ്രവേ ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ ഗാന്ധാര്യാശ് ചാപ്യ് അമർഷണഃ
 6 സ്മൃത്വാ ദുര്യോധനം ശത്രും കർണ ദുഃശാസനാവ് അപി
     പ്രോവാചാഥ സുസംരബ്ധോ ഭീമഃ സ പരുഷം വചഃ
 7 അന്ധസ്യ നൃപതേഃ പുത്രാ മയാ പരിഘബാഹുനാ
     നീതാ ലോകം അമും സർവേ നാനാശസ്ത്രാത്ത ജീവിതാഃ
 8 ഇമൗ തൗ പരിഘപ്രഖ്യൗ ഭുജൗ മമ ദുരാസദൗ
     യയോർ അന്തരം ആസാദ്യ ധാർതരാഷ്ട്രാഃ ക്ഷയം ഗതാഃ
 9 താവ് ഇമൗ ചന്ദനേനാക്തൗ വന്ദനീയൗ ച മേ ഭുജൗ
     യാഭ്യാം ദുര്യോധനോ നീതഃ ക്ഷയം സസുത ബാന്ധവഃ
 10 ഏതാശ് ചാന്യാശ് ച വിവിധാഃ ശല്യ ഭൂതാ ജനാധിപഃ
    വൃകോദരസ്യ താ വാചഃ ശ്രുത്വാ നിർവേദം ആഗമത്
11 സാ ച ബുദ്ധിമതീ ദേവീ കാലപര്യായ വേദിനീ
    ഗാന്ധാരീ സർവധർമജ്ഞാ താന്യ് അലീകാനി ശുശ്രുവേ
12 തതഃ പഞ്ചദശേ വർഷേ സമതീതേ നരാധിപഃ
    രാജാ നിർവേദം ആപേദേ ഭീമ വാഗ് ബാണപീഡിതഃ
13 നാന്വബുധ്യത തദ് രാജാ കുന്തീപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    ശ്വേതാശ്വോ വാഥ കുന്തീ വാ ദ്രൗപദീ വ യശസ്വിനീ
14 മാദ്രീപുത്രൗ ച ഭീമസ്യ ചിത്തജ്ഞാവ് അന്വമോദതാം
    രാജ്ഞസ് തു ചിത്തം രക്ഷന്തൗ നോചതുഃ കിം ചിദ് അപ്രിയം
15 തതഃ സമാനയാം ആസ ധൃതരാഷ്ട്രഃ സുഹൃജ്ജനം
    ബാഷ്പസന്ദിഗ്ധം അത്യർഥം ഇദം ആഹ വചോ ഭൃശം