മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം39

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം39

1 [വ്യാസ]
     ഭദ്രേ ദ്രക്ഷ്യസി ഗാന്ധാരി പുത്രാൻ ഭ്രാതൄൻ സഖീംസ് തഥാ
     വധൂശ് ച പതിഭിഃ സാർധം നിശി സുപ്തോത്ഥിതാ ഇവ
 2 കർണം ദ്രക്ഷ്യതി കുന്തീ ച സൗഭദ്രം ചാപി യാദവീ
     ദ്രൗപദീ പഞ്ച പുത്രാംശ് ച പിതൄൻ ഭ്രാതൄംസ് തഥൈവ ച
 3 പൂർവം ഏവൈഷ ഹൃദയേ വ്യവസായോ ഽഭവൻ മമ
     യഥാസ്മി ചോദിതോ രാജ്ഞാ ഭവത്യാ പൃഥയൈവ ച
 4 ന തേ ശോച്യാ മഹാത്മാനഃ സർവ ഏവ നരർഷഭാഃ
     ക്ഷത്രധർമപരാഃ സന്തസ് തഥാ ഹി നിധനം ഗതാഃ
 5 ഭവിതവ്യം അവശ്യം തത് സുരകാര്യം അനിന്ദിതേ
     അവതേരുർ തതഃ സർവേ ദേവ ഭാഗൈർ മഹീതലം
 6 ഗന്ധർവാപ്സരസശ് ചൈവ പിശാചാ ഗുഹ്യ രാക്ഷസാഃ
     തഥാ പുണ്യജനാശ് ചൈവ സിദ്ധാ ദേവർഷയോ ഽപി ച
 7 ദേവാശ് ച ദാനവാശ് ചൈവ തഥാ ബ്രഹ്മർഷയോ ഽമലാഃ
     ത ഏതേ നിധനം പ്രാപ്താഃ കുരുക്ഷേത്രേ രണാജിരേ
 8 ഗന്ധർവരാജോ യോ ധീമാൻ ധൃതരാഷ്ട്ര ഇതി ശ്രുതഃ
     സ ഏവ മാനുഷേ ലോകേ ധൃതരാഷ്ട്രഃ പതിസ് തവ
 9 പാണ്ഡും മരുദ്ഗണം വിദ്ധി വിശിഷ്ടതമം അച്യുതം
     ധർമസ്യാംശോ ഽഭവത് ക്ഷത്താ രാജാ ചായം യുധിഷ്ഠിരഃ
 10 കലിം ദുര്യോധനം വിദ്ധി ശകുനിം ദ്വാപരം തഥാ
    ദുഃശാസനാദീൻ വിദ്ധി ത്വം രാക്ഷസാഞ് ശുഭദർശനേ
11 മരുദ്ഗണാദ് ഭീമസേനം ബലവന്തം അരിന്ദമം
    വിദ്ധി ച ത്വ്വം നരം ഋഷിം ഇമം പാർഥം ധനഞ്ജയം
    നാരായണം ഹൃഷീകേശം അശ്വിനൗ യമജാവ് ഉഭൗ
12 ദ്വിധാകൃത്വാത്മനോ ദേഹം ആദിത്യം തപസാ വരം
    ലോകാംശ് ച താപയാനം വൈ വിദ്ധി കർണം ച ശോഭനേ
    യശ് ച വൈരാർഥം ഉദ്ഭൂതഃ സംഘർഷജനനസ് തഥാ
13 യശ് ച പാണ്ഡവ ദായാദോ ഹതഃ ഷഡ്ഭിർ മഹാരഥൈഃ
    സ സോമ ഇഹ സൗഭദ്രോ യോഗാദ് ഏവാഭവദ് ദ്വിധാ
14 ദ്രൗപദ്യാ സഹ സംഭൂതം ധൃഷ്ടദ്യുമ്നം ച പാവകാത്
    അഗ്നേർ ഭാഗം ശുഭം വിദ്ധി രാക്ഷസം തു ശിഖണ്ഡിനം
15 ദ്രോണം ബൃഹസ്പതേർ ഭാഗം വിദ്ധി ദ്രൗണിം ച രുദ്രജം
    ഭീഷ്മം ച വിദ്ധി ഗാംഗേയം വസും മാനുഷതാം ഗതം
16 ഏവം ഏതേ മഹാപ്രാജ്ഞേ ദേവാ മാനുഷ്യം ഏത്യ ഹി
    തതഃ പുനർ ഗതാഃ സ്വർഗം കൃതേ കർമണി ശോഭനേ
17 യച് ച വോ ഹൃദി സർവേഷാം ദുഃഖം ഏനച് ചിരം സ്ഥിതം
    തദ് അദ്യ വ്യപനേഷ്യാമി പരലോകകൃതാദ് ഭയാത്
18 സർവേ ഭവന്തോ ഗച്ഛന്തു നദീം ഭാഗീരഥീം പ്രഥി
    തത്ര ദ്രക്ഷ്യഥ താൻ സർവാൻ യേ ഹതാസ്മിൻ രണാജിരേ
19 [വൈ]
    ഇതി വ്യാസസ്യ വചനം ശ്രുത്വാ സർവേ ജനസ് തദാ
    മഹതാ സിംഹനാദേന ഗംഗാം അഭിമുഖോ യയൗ
20 ധൃതരാഷ്ട്രശ് ച സാമാത്യഃ പ്രയയൗ സഹ പാണ്ഡവൈഃ
    സഹിതോ മുനിശാർദൂലൈർ ഗന്ധർവൈശ് ച സമാഗതൈഃ
21 തതോ ഗംഗാം സമാസാദ്യ ക്രമേണ സജനാർണവഃ
    നിവാസം അകരോത് സാർവോ യഥാപ്രീതി യഥാസുഖം
22 രാജാ ച പാണ്ഡവൈഃ സാർധം ഇഷ്ടേ ദേശേ സഹാനുഗഃ
    നിവാസം അകരോദ് ധീമാൻ സസ്ത്രീ വൃദ്ധപുരഃസരഃ
23 ജഗാമ തദ് അഹശ് ചാപി തേഷാം വർഷശതം യഥാ
    നിശാം പ്രതീക്ഷമാണാനാം ദിദൃക്ഷൂണാം മൃതാൻ നൃപാൻ
24 അഥ പുണ്യം ഗിരിവരം അസ്തം അഭ്യഗമദ് രവിഃ
    തതഃ കൃതാഭിഷേകാസ് തേ നൈശം കർമ സമാചരൻ