മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം40

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം40

1 [വൈ]
     തതോ നിശായാം പ്രാപ്തായാം കൃതസായാഹ്നിക ക്രിയാഃ
     വ്യാസം അഭ്യഗമൻ സർവേ യേ തത്രാസൻ സമാഗതാഃ
 2 ധൃതരാഷ്ട്രസ് തു ധർമാത്മാ പാണ്ഡവൈഃ സഹിതസ് തദാ
     ശുചിർ ഏകമനാഃ സാർധം ഋഷിഭിസ് തൈർ ഉപാവിശത്
 3 ഗാന്ധാര്യാ സഹ നാര്യസ് തു സഹിതാഃ സമുപാവിശൻ
     പൗരജാനപദശ് ചാപി ജനഃ സാർവോ യഥാ വയഃ
 4 തതോ വ്യാസോ മഹാതേജാഃ പുണ്യം ഭാഗീരഥീ ജലം
     അവഗാഹ്യാജുഹാവാഥ സർവാംൽ ലോകാൻ മഹാമുനിഃ
 5 പാണ്ഡവാനാം ച യേ യോധാഃ കൗരവാണാം ച സർവശഃ
     രാജാനശ് ച മഹാഭാഗാ നാനാദേശനിവാസിനഃ
 6 തതഃ സുതുമുലഃ ശബ്ദോ ജനാന്തർ ജനമേജയ
     പ്രാദുരാസീദ് യഥാപൂർവം കുരുപാണ്ഡവസേനയോഃ
 7 തതസ് തേ പാർഥിവാഃ സർവേ ഭീഷ്മദ്രോണപുരോഗമാഃ
     സസൈന്യാഃ സലിലാത് തസ്മാത് സമുത്തസ്ഥുഃ സഹസ്രശഃ
 8 വിരാടദ്രുപദൗ ചോഭൗ സപുത്രൗ സഹ സൈനികൗ
     ദ്രൗപദേയാശ് ച സൗഭദ്രോ രാക്ഷസശ് ച ഘടോത്കചഃ
 9 കർണദുര്യോധനൗ ചോഭൗ ശകുനിശ് ച മഹാരഥഃ
     ദുഃശാസനാദയശ് ചൈവ ധാർതരാഷ്ട്രാ മഹാരഥാഃ
 10 ജാരാസന്ധിർ ഭഗദത്തോ ജലസന്ധശ് ച പാർഥിവഃ
    ഭൂരിശ്രവാഃ ശലഃ ശല്യോ വൃഷസേനശ് ച സാനുജഃ
11 ലക്ഷ്മണോ രാജപുത്രശ് ച ധൃഷ്ടദ്യുമ്നസ്യ ചാത്മജാഃ
    ശിഖണ്ഡിപുത്രാഃ സർവേ ച ധൃഷ്ടകേതുശ് ച സാനുജഃ
12 അചലോ വൃഷകശ് ചൈവ രാക്ഷസശ് ചാപ്യ് അലായുധഃ
    ബാഹ്ലീകഃ സോമദത്തശ് ച ചേകിതാനശ് ച പാർഥിവഃ
13 ഏതേ ചാന്യേ ച ബഹവോ ബഹുത്വാദ് യേ ന കീർതിതാഃ
    സർവേ ഭാസുരദേഹാസ് തേ സമുത്തസ്ഥുർ ജലാത് തതഃ
14 യസ്യ വീരസ്യ യോ വേഷോ യോ ധ്വജോ യച് ച വാഹനം
    തേന തേന വ്യദൃശ്യന്ത സമുപേതാ നരാധിപാഃ
15 ദിവ്യാംബര ധരാഃ സർവേ സർവേ ഭ്രാജിഷ്ണു കുണ്ഡലാഃ
    നിർവൈരാ നിരഹങ്കാരാ വിഗതക്രോധമന്യവഃ
16 ഗന്ധർവൈർ ഉപഗീയന്തഃ സ്തൂയമാനാശ് ച ബന്ദിഭിഃ
    ദിവ്യമാല്യാംബരധരാ വൃതാശ് ചാപ്സരസാം ഗണൈഃ
17 ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ ച തദാ ദിവ്യം ചക്ഷുർ നരാധിപ
    മുനിഃ സത്യവതീ പുത്രഃ പ്രീതഃ പ്രാദാത് തപോബലാത്
18 ദിവ്യജ്ഞാനബലോപേതാ ഗാന്ധാരീ ച യശസ്വിനീ
    ദദർശ പുത്രാംസ് താൻ സർവാൻ യേ ചാന്യേ ഽപി രണേ ഹതാഃ
19 തദ് അദ്ഭുതം അചിന്ത്യം ച സുമഹദ് രോമഹർഷണം
    വിസ്മിതഃ സജനഃ സർവോ ദദർശാനിമിഷേക്ഷണഃ
20 തദ് ഉത്സവ മദോദഗ്രം ഹൃഷ്ടനാരീ നരാകുലം
    ദദൃശേ ബലം ആയാന്തം ചിത്രം പടഗതം യഥാ
21 ധൃതരാഷ്ട്രസ് തു താൻ സർവ്വാൻ പശ്യൻ ദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ
    മുമുദേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ പ്രസാദാത് തസ്യ വൈ മുനേഃ