മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം27

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം27

1 [വൈ]
     നാരദസ്യ തു തദ് വാക്യം പ്രശശംസുർ ദ്വിജോത്തമാഃ
     ശതയൂപസ് തു രാജർഷിർ നാരദം വാക്യം അബ്രവീത്
 2 അഹോ ഭഗവതാ ശ്രദ്ധാ കുരുരാജസ്യ വർധിതാ
     സർവസ്യാ ച ജനസ്യാസ്യ മമ ചൈവ മഹാദ്യുതേ
 3 അസ്തി കാ ചിദ് വിവക്ഷാ തു മമ താം ഗദതഃ ശൃണു
     ധൃതരാഷ്ട്രം പ്രതി നൃപം ദേവർഷേ ലോകപൂജിത
 4 സർവവൃത്താന്തതത്ത്വജ്ഞോ ഭവാൻ ദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ
     യുക്തഃ പശ്യസി ദേവർഷേ ഗതീർ വൈ വിവിധാ നൃണാം
 5 ഉക്തവാൻ നൃപതീനാം ത്വം മഹേന്ദ്രസ്യ സലോകതാം
     ന ത്വ് അസ്യ നൃപതേർ ലോകാഃ കഥിതാസ് തേ മഹാമുനേ
 6 സ്ഥാനം അസ്യ ക്ഷിതിപതേഃ ശ്രോതും ഇച്ഛാമ്യ് അഹം വിഭോ
     ത്വത്തഃ കീദൃക് കദാ വേതി തൻ മമാചക്ഷ്വ പൃച്ഛതഃ
 7 ഇത്യ് ഉക്തോ നാരദസ് തേന വാക്യം സാർവ മനോഽനുഗം
     വ്യാജഹാര സതാം മധ്യേ ദിവ്യദർശീ മഹാതപാഃ
 8 യദൃച്ഛയാ ശക്ര സദോ ഗത്വാ ശക്രം ശചീപതിം
     ദൃഷ്ടവാൻ അസ്മി രാജർഷേ തത്ര പാണ്ഡും നരാധിപം
 9 തത്രേയം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ കഥാ സമഭവൻ നൃപ
     തപസോ ദുശ്ചരസ്യാസ്യ യദ് അയം തപ്യതേ നൃപഃ
     തത്രാഹം ഇദം അശ്രൗഷം ശക്രസ്യ വദതോ നൃപ
 10 വർഷാണി ത്രീണി ശിഷ്ടാനി രാജ്ഞോ ഽസ്യ പരമായുഷഃ
11 തതഃ കുബേരഭവനം ഗാന്ധാരീ സാഹിതോ നൃപഃ
    വിഹർതാ ധൃതരാഷ്ട്രോ ഽയം രാജരാജാഭിപൂജിതഃ
12 കാമഗേന വിമാനേന ദിവ്യാഭരണഭൂഷിതഃ
    ഋഷിപുത്രോ മഹാഭാഗസ് തപസാ ദഗ്ധകിൽബിഷഃ
13 സഞ്ചരിഷ്യതി ലോകാംശ് ച ദേവഗന്ധർവരക്ഷസാം
    സ്വച്ഛന്ദേനേതി ധർമാത്മാ യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
14 ദേവ ഗുഹ്യം ഇദാം പ്രീത്യാ മയാ വഃ കഥിതം മഹത്
    ഭവന്തോ ഹി ശ്രുതധനാസ് തപസാ ദഗ്ധകിൽബിഷാഃ
15 ഇതി തേ തസ്യ തച് ഛ്രുത്വാ ദേവർഷേർ മധുരം വചഃ
    സർവേ സുമനസഃ പ്രീതാ ബഭൂവുഃ സ ച പാർഥിവഃ
16 ഏവം കഥാഭിർ അന്വാസ്യ ധൃതരാഷ്ട്രം മനീഷിണഃ
    വിപ്രജഗ്മുർ യഥാകാമം തേ സിദ്ധഗതിം ആസ്ഥിതാഃ