മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം26

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം26

1 [വൈ]
     തതസ് തസ്മിൻ മുനിശ്രേഷ്ഠാ രാജാനം ദ്രഷ്ടും അഭ്യയുഃ
     നാരദഃ പർവതശ് ചൈവ ദേവലശ് ച മഹാതപാഃ
 2 ദ്വൈപായനഃ സശിഷ്യശ് ച സിദ്ധാശ് ചാന്യേ മനീഷിണഃ
     ശതയൂപശ് ച രാജർഷിർ വൃദ്ധഃ പരമധാർമികഃ
 3 തേഷാം കുന്തീ മഹാരാജ പൂജാം ചക്രേ യഥാവിധി
     തേ ചാപി തുതുഷുസ് തസ്യാസ് താപസാഃ പരിചര്യയാ
 4 തത്ര ധർമ്യാഃ കഥാസ് താത ചക്രുസ് തേ പരമർഷയഃ
     രമയന്തോ മഹാത്മാനം ധൃതരാഷ്ട്രം ജനാധിപം
 5 കഥാന്തരേ തു കസ്മിംശ് ചിദ് ദേവർഷിർ നാരദസ് തദാ
     കഥാം ഇമാം അകഥയത് സർവപ്രത്യക്ഷദർശിവാൻ
 6 പുരാ പ്രജാപതിസമോ രാജാസീദ് അകുതോഭയഃ
     സഹസ്രചിത്യ ഇത്യ് ഉക്തഃ ശതയൂപ പിതാമഹഃ
 7 സാ പുത്രേ രാജ്യം ആസജ്യ ജ്യേഷ്ഠേ പരമധാർമികേ
     സഹസ്രചിത്യോ ധർമാത്മാ പ്രവിവേശ വനം നൃപഃ
 8 സ ഗത്വാ തപസഃ പാരം ദീപ്തസ്യ സ നരാധിപഃ
     പുരന്ദരസ്യ സംസ്ഥാനം പ്രതിപേദേ മഹാമനാഃ
 9 ദൃഷ്ടപൂർവഃ സ ബഹുശോ രാജൻ സമ്പതതാ മയാ
     മഹേന്ദ്ര സദനേ രാജാ തപസാ ദഗ്ധകിൽബിഷഃ
 10 തഥാ ശൈലാലയോ രാജാ ഭഗദത്തപിതാമഹാഃ
    തപോബലേനൈവ നൃപോ മഹേന്ദ്ര സദനം ഗതഃ
11 തഥാ പൃഷധ്രോ നാമാസീദ് രാജാ വജ്രധരോപമഃ
    സ ചാപി തപസാ ലേഭേ നാകപൃഷ്ഠം ഇതോ നൃപഃ
12 അസ്മിന്ന് അരണ്യേ നൃപതേ മാന്ധാതുർ അപി ചാത്മജഃ
    പുരു കുത്സോ നൃപഃ സിദ്ധിം മഹതീം സമവാപ്തവാൻ
13 ഭാര്യാ സാമഭവദ് യസ്യ നർമദാ സരിതാം വരാ
    സോ ഽസ്മിന്ന് അരണ്യേ നൃപതിസ് തപസ് തപ്ത്വാ ദിവം ഗതഃ
14 ശശലോമാ ച നാമാസീദ് രാജാ പരമധാർമികഃ
    സ ചാപ്യ് അസ്മിൻ വനേ തപ്ത്വാ തപോ ദിവം അവാപ്തവാൻ
15 ദ്വൈപായന പ്രസാദാച് ച ത്വം അപീദം തപോവനം
    രാജന്ന് അവാപ്യ ദുഷ്പ്രാപാം സിദ്ധിം അഗ്ര്യാം ഗമിഷ്യസി
16 ത്വം ചാപി രാജശാർദൂല തപസോ ഽന്തേ ശ്രിയാ വൃതഃ
    ഗാന്ധാരീ സാഹിതോ ഗന്താ ഗതിം തേഷാം മഹാത്മനാം
17 പാണ്ഡുഃ സ്മരതിനിത്യം ച ബലഹന്തുഃ സമീപതഃ
    ത്വാം സദൈവ മഹീപാല സ ത്വാം ശ്രേയസി യോക്ഷ്യതി
18 തവ ശുശ്രൂഷയാ ചൈവ ഗാന്ധാര്യാശ് ച യശസ്വിനീ
    ഭർതുഃ സാലോകതാം കുന്തീ ഗമിഷ്യതി വധൂസ് തവ
19 യുധിഷ്ഠിരസ്യ ജനനീ സ ഹി ധാർമഃ സനാതനഃ
    വയം ഏതത് പ്രപശ്യാമോ നൃപതേ ദിവ്യചക്ഷുഷാ
20 പ്രവേക്ഷ്യതി മഹാത്മാനം വിദുരശ് ച യുധിഷ്ഠിരം
    സഞ്ജയസ് ത്വദ് അനുധ്യാനാത് പൂതഃ സ്വർഗം അവാപ്സ്യതി
21 ഏതച് ഛ്രുത്വാ കൗരവേന്ദ്രോ മഹാത്മാ; സഹൈവ പത്ന്യാ പ്രീതിമാൻ പ്രത്യഗൃഹ്ണാത്
    വിദ്വാൻ വാക്യം നാരദസ്യാ പ്രശസ്യ; ചക്രേ പൂജാം ചാതുലാം നാരദായ
22 തഥാ സർവേ നാരദം വിപ്രസംഘാഃ; സമ്പൂജയാം ആസുർ അതീവ രാജൻ
    രാജ്ഞഃ പ്രീത്യാ ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ തേ വൈ; പുനഃ പുനഃ സമഹൃഷ്ടാസ് തദാനീം