മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം25

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം25

1 [വൈ]
     തതോ ഭാഗീ രഥീ തീരേ മേധ്യേ പുണ്യജനോചിതേ
     നിവാസം അകരോദ് രാജാ വിദുരസ്യാ മതേ സ്ഥിതാഃ
 2 തത്രൈനം പര്യുപാതിഷ്ഠൻ ബ്രാഹ്മണാ രാഷ്ട്രവാസിനഃ
     ക്ഷത്രവിട് ശൂദ്ര സംഘാശ് ച ബഹവോ ഭരതർഷഭ
 3 സ തൈഃ പരിവൃതോ രാജാ കഥാഭിർ അഭിനന്ദ്യ താൻ
     അനുജജ്ഞേ സശിഷ്യാൻ വൈ വിധിവത് പ്രതിപൂജ്യ ച
 4 സായാഹ്നേ സ മഹീപാലസ് തതോ ഗംഗാം ഉപേത്യ ഹ
     ചകാര വിധിവച് ഛൗചം ഗാന്ധാരീ ച യശസ്വിനീ
 5 തഥൈവാന്യേ പൃഥക് സർവേ തീർഥേഷ്വ് ആപ്ലുത്യ ഭാരത
     ചക്രുഃ സർവാഃ ക്രിയാസ് തത്ര പുരുഷാ വിദുരാദയഃ
 6 കൃതശൗചം തതോ വൃദ്ധം ശ്വശുരം കുന്തിഭോജജാ
     ഗാന്ധാരീം ച പൃഥാ രാജൻ ഗംഗാതീരം ഉപാനയത്
 7 രാജ്ഞസ് തു യാജകൈസ് തത്ര കൃതോ വേദീ പരിസ്തരഃ
     ജുഹാവ തത്ര വഹ്നിം സ നൃപതിഃ സത്യസംഗരഃ
 8 തതോ ഭാഗീ രഥീ തീരാത് കുരു ക്ഷേത്രം ജഗാമ സഃ
     സാനുഗോ നൃപതിർ വിദ്വാൻ നിയതഃ സംയതേന്ദ്രിയഃ
 9 തത്രാശ്രമപദം ധീമാൻ അഭിഗമ്യ സ പാർഥിവഃ
     ആസസാദാഥ രാജർഷിഃ ശതയൂപം മനീഷിണം
 10 സ ഹി രാജാ മഹാൻ ആസീത് കേകയേഷു പരന്തപഃ
    സപുത്രം മനുജൈശ്വര്യേ നിവേശ്യ വനം ആവിശത്
11 തേനാസൗ സഹിതോ രാജാ യയൗ വ്യാസാശ്രമം തദാ
    തത്രൈനം വിധിവദ് രാജൻ പ്രത്യഗൃഹ്ണാത് കുരൂദ്വഹം
12 സ ദീക്ഷാം തത്ര സമ്പ്രാപ്യ രാജാ കൗരവനന്ദനഃ
    ശതയൂപാശ്രമേ തസ്മിൻ നിവാസം അകരോത് തദാ
13 തസ്മൈ സർവം വിധിം രാജൻ രാജാചഖ്യൗ മഹാമതിഃ
    ആരണ്യകം മഹാരാജ വ്യാസാസ്യാനുമതേ തദാ
14 ഏവം സ തപസാ രാജാ ധൃതരാഷ്ട്രോ മഹാമനാഃ
    യോജയാം ആസ ചാത്മാനം താംശ് ചാപ്യ് അനുചരാംസ് തദാ
15 തഥൈവ ദേവീ ഗാന്ധാരീ വൽകലാജിനവാസിനീ
    കുന്ത്യാ സഹ മഹാരാജ സമാനവ്രതചാരിണീ
16 കർമണാ മനസാ വാചാ ചക്ഷുഷാ ചാപി തേ നൃപ
    സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം ആസ്ഥിതാഃ പരമം തപഃ
17 ത്വഗ് അസ്ഥി ഭൂതഃ പരിശുഷ്കമാംസോ; ജടാജിനീ വൽകലസംവൃതാംഗഃ
    സ പാർഥിവസ് തത്ര തപശ് ചകാര; മഹർഷിവത് തീവ്രം അപേതദോഷഃ
18 ക്ഷത്താ ച ധർമാർഥവിദ് അഗ്ര്യബുദ്ധിഃ; സസഞ്ജയസ് തം നൃപതിം സദാരം
    ഉപാചരദ് ഘോരതപോ ജിതാത്മാ; തദാ കൃശോ വൽകലചീരവാസാഃ