മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം21

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം21

തതഃ പ്രഭാതേ രാജാ സ ധൃതരാഷ്ട്രോ ഽംബികാ സുതഃ
     ആഹൂയ പാണ്ഡവാൻ വീരാൻ വനവാസ കൃതക്ഷണഃ
 2 ഗാന്ധാരീ സഹിതോ ധീമാൻ അഭിനന്ദ്യ യഥാവിധി
     കാർത്തിക്യാം കാരയിത്വേഷ്ടിം ബ്രാഹ്മണൈർ വേദപാരഗൈഃ
 3 അഗ്നിഹോത്രം പുരസ്കൃത്യ വൽകലാജിനസംവൃതഃ
     വധൂ പരിവൃതോ രാജാ നിര്യയൗ ഭവനാത് തതഃ
 4 തതഃ സ്ത്രിയഃ കുരവ പാണ്ഡവാനാം; യാശ് ചാപ്യ് അന്യാഃ കൗരവ രാജവംശ്യാഃ
     താസാം നാദഃ പ്രാദുരാസീത് തദാനീം; വൈചിത്രവീര്യേ നൃപതൗ പ്രയാതേ
 5 തതോ ലാജൈഃ സുമനോഭിശ് ച രാജാ; വിചിത്രാഭിസ് തദ്ഗൃഹം പൂജയിത്വാ
     സംയോജ്യാർഥൈർ ഭൃത്യജനം ച സർവം; തതഃ സമുത്സൃജ്യ യയൗ നരേന്ദ്രഃ
 6 തതോ രാജാ പ്രാഞ്ജലിർ വേപമാനോ; യുധിഷ്ഠിരഃ സസ്വനം ബാഷ്പകണ്ഠഃ
     വിലപ്യോച്ചൈർ ഹാ മഹാരാജ സാധോ; ക്വ ഗന്താസീത്യ് അപതത് താത ഭൂമൗ
 7 തഥാർജുനസ് തീവ്രദുഃഖാഭിതപ്തോ; മുഹുർ മുഹുർ നിഃശ്വസൻ ഭരതാഗ്ര്യഃ
     യുധിഷ്ഠിരം മൈവം ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ; നിഗൃഹ്യാഥോദീധരത് സീദമാനഃ
 8 വൃകോദരഃ ഫൽഗുനശ് ചൈവ വീരൗ; മാദ്രീപുത്രൗ വിദുരഃ സഞ്ജയശ് ച
     വൈശ്യാപുത്രഃ സഹിതോ ഗൗതമേന; ധൗമ്യോ വിപ്രാശ് ചാന്വയുർ ബാഷ്പകണ്ഠാഃ
 9 കുന്തീ ഗാന്ധാരീം ബദ്ധനേത്രാം വ്രജന്തീം; സ്കന്ധാസക്തം ഹസ്തം അഥോദ്വഹന്തീ
     രാജാ ഗാന്ധാര്യാഃ സ്കന്ധദേശേ ഽവസജ്യ; പാണിം യയൗ ധൃതരാഷ്ട്രഃ പ്രതീതഃ
 10 തഥാ കൃഷ്ണാ ദ്രൗപദീ യാദവീ ച; ബാലാപത്യാ ചോത്തരാ കൗരവീ ച
    ചിത്രാംഗദാ യാശ് ച കാശ് ചിത് സ്ത്രിയോ ഽന്യാഃ; സാർധം രാജ്ഞാ പ്രസ്ഥിതാസ് താ വധൂഭിഃ
11 താസാം നാദോ രുദതീനാം തദാസീദ്; രാജൻ ദുഃഖാത് കുരരീണാം ഇവോച്ചൈഃ
    തതോ നിഷ്പേതുർ ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയാണാം; വിട് ശൂദ്രാണാം ചൈവ നാര്യഃ സമന്താത്
12 തൻ നിര്യാണേ ദുഃഖിതഃ പൗരവർഗോ; ഗഹാഹ്വയേ ഽതീവ ബഭൂവ രാജൻ
    യഥാപൂർവം ഗച്ഛതാം പാണ്ഡവാനാം; ദ്യൂതേ രാജൻ കൗരവാണാം സഭായാം
13 യാ നാപശ്യച് ചന്ദ്രമാ നൈവ സൂര്യോ; രാമാഃ കദാ ചിദ് അപി തസ്മിൻ നരേന്ദ്രേ
    മഹാവനം ഗച്ഛതി കൗരവേന്ദ്രേ; ശോകേനാർതാ രാജമാർഗം പ്രപേദുഃ