മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം20

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം20

1 [വൈ]
     വിദുരേണൈവം ഉക്തസ് തു ധൃതരാഷ്ട്രോ ജനാധിപഃ
     പ്രീതിമാൻ അഭവദ് രാജാ രാജ്ഞോ ജിഷ്ണോശ് ച കർമണാ
 2 തതോ ഽഭിരൂപാൻ ഭീഷ്മായ ബ്രാഹ്മണാൻ ഋഷിസത്തമാൻ
     പുത്രാർഥേ സുഹൃദാം ചൈവ സ സമീക്ഷ്യ സഹസ്രശഃ
 3 കാരയിത്വാന്ന പാനാനി യാനാന്യ് ആച്ഛാദനാനി ച
     സുവർണമണിരത്നാനി ദാസീദാസ പരിച്ഛദാൻ
 4 കംബലാജിന രത്നാനി ഗ്രാമാൻ ക്ഷേത്രാൻ അജാവികം
     അലങ്കാരാൻ ഗജാൻ അശ്വാൻ കന്യാശ് ചൈവ വരസ്ത്രിയഃ
     ആദിശ്യാദിശ്യ വിപ്രേഭ്യോ ദദൗ സ നൃപസത്തമഃ
 5 ദ്രോണം സങ്കീർത്യ ഭീഷ്മം ച സോമദത്തം ച ബാഹ്ലികം
     ദുര്യോധനം ച രാജാനം പുത്രാംശ് ചൈവ പൃഥക് പൃഥക്
     ജയദ്രഥ പുരോഗാശ് ച സുഹൃദശ് ചൈവ സർവശഃ
 6 സ ശ്രാദ്ധയജ്ഞോ വവൃധേ ബഹു ഗോധനദക്ഷിണഃ
     അനേകധനരത്നൗഘോ യുധിഷ്ഠിര മതേ തദാ
 7 അനിശം യത്ര പുരുഷാ ഗണകാ ലേഖകാസ് തഥാ
     യുധിഷ്ഠിരസ്യ വചനാത് തദ് ആപൃച്ഛന്തി തം നൃപം
 8 ആജ്ഞാപയ കിം ഏതേഭ്യഃ പ്രദേയം ദീയതാം ഇതി
     തദ് ഉപസ്ഥിതം ഏവാത്ര വചനാന്തേ പ്രദൃശ്യതേ
 9 ശതേ ദേയേ ദശശതം സഹസ്രേ ചായുതം തഥാ
     ദീയതേ വചനാദ് രാജ്ഞഃ കുന്തീപുത്രസ്യ ധീമതഃ
 10 ഏവം സ വസു ധാരാഭിർ വർഷമാണോ നൃപാംബുദഃ
    തർപയാം ആസ വിപ്രാംസ് താൻ വർഷൻ ഭൂമിം ഇവാംബുദഃ
11 തതോ ഽനന്തരം ഏവാത്ര സർവവർണാൻ മഹീപതിഃ
    അന്നപാനരസൗഘേന പ്ലാവയാം ആസ പാർഥിവഃ
12 സവസ്ത്ര ഫേനരത്നൗഘോ മൃദ് അംഗനിനദ സ്വനഃ
    ഗവാശ്വമകരാവർതോ നാരീരത്നമഹാകരഃ
13 ഗ്രാമാഗ്രഹാര കുല്യാഢ്യോ മണിഹേമജലാർണവഃ
    ജഗത് സമ്പ്ലാവയാം ആസ ധൃതരാഷ്ട്ര ദയാംബുധിഃ
14 ഏവം സപുത്രപൗത്രാണാം പിതൄണാം ആത്മനസ് തഥാ
    ഗാന്ധാര്യാശ് ച മഹാരാജ പ്രദദാവ് ഔർധ്വ ദേഹികം
15 പരിശ്രാന്തോ യദാസീത് സ ദദദ് ദാനാന്യ് അനേകശഃ
    തതോ നിർവർതയാം ആസ ദാനയജ്ഞം കുരൂദ്വഹഃ
16 ഏവം സ രാജാ കൗരവ്യശ് ചക്രേ ദാനമഹോത്സവം
    നടനർതക ലാസ്യാഢ്യം ബഹ്വ് അന്നരസദക്ഷിണം
17 ദശാഹം ഏവം ദാനാനി ദത്ത്വാ രാജാംബികാ സുതഃ
    ബഭൂവ പുത്രപൗത്രാണാം അനൃണോ ഭരതർഷഭ